Chỉ thị 19/2004/CT-UB

Chỉ thị 19/2004/CT-UB về tăng cường biện pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 19/2004/CT-UB tăng cường biện pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 135/QĐ-UBND 2018 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 19/01/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/2004/CT-UB tăng cường biện pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2004/CT-UB

Bến Tre, ngày 16 tháng 12 năm 2004

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá VII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tỉnh ta đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt công tác Dân số- Kế hoạch hoá gia đình. Kết quả đã kéo giảm tổng tỷ suất sinh từ 2,99 con 1996 đến nay xuống còn 1,74 con; tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại (CPR) năm 1996 đạt 51,38% đến nay đạt trên 70%, tỷ lệ sinh con thứ 3 năm 1996 là 16%, nay còn 5,05%. Những kết quả trên đã góp phần làm ổn định quy mô dân số của tỉnh nhà theo phương hướng tích cực, nâng cao dần chất lượng dân số.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đặc biệt là từ khi Pháp lệnh Dân số được ban hành, một bộ phận nhân dân và một số cán bộ công chức có quan niệm muốn có con trai, con gái nên cố tình hiểu và tuyên truyền sai lệch nội dung Pháp lệnh Dân số. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2004 đã có 6/8 huyện, thị xã có số người sinh con thứ ba trở lên tăng hơn so cùng kỳ. Huyện nào cũng có cán bộ, công chức sinh con thứ ba trở lên.

Để tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh Dân số; Nghị định 104/2003/NĐ-CP về việc “ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số” ban hành ngày 16-9-2003 của Chính phủ. Đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 16 CT/TU ngày 30-9-2004 của Tỉnh ủy Bến Tre “ Về việc thực hiện chính sách Dân số trong tình hình mới”. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ thị :

1) Các ngành, các cấp cần có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ công chức và nhân dân để quán triệt và nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa,vai trò và tầm quan trọng của công tác dân số. Tập trung tuyên truyền thực hiện mục tiêu dân số là duy trì mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có một hoặc hai con để ổn định quy mô dân số, bảo đảm cơ cấu dân số và phân bổ dân cư hợp lý, từng bước nâng cao chất lượng dân số.

2) Các ngành, các cấp phải xem việc thực hiện mục tiêu chính sách dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cấp mình.

Hội đồng thi đua các ngành, các cấp không xét danh hiệu thi đua đối với tập thể, tổ chức, đơn vị trong năm mà tập thể, tổ chức, đơn vị đó có thành viên vi phạm mục tiêu chính sách dân số.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước vi phạm mục tiêu chính sách dân số không xét danh hiệu thi đua trong năm mà cá nhân đó vi phạm, đồng thời kéo dài thời gian nâng lương một năm trong hạn nâng lương; không đề bạt, giới thiệu vào cương vị lãnh đạo ở các đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị.

3) Ủy ban Dân số- Gia đình và Trẻ em làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để sớm hoàn thiện việc quản lý dân số bằng phần mềm vi tính thông qua “ hệ cơ sở dữ liệu dân cư” mà ngành Dân số-Gia đình và Trẻ em chủ trì triển khai, để đến cuối năm 2005 đưa vào sử dụng, khai thác trên phạm vi toàn tỉnh”.

4) Ủy ban nhân dân các huyện, thị chịu trách nhiệm về mục tiêu hiệu quả của công tác dân số ở địa phương mình.

Quan tâm kiện toàn tổ chức làm công tác Dân số-Gia đình và Trẻ em các cấp; củng cố và nâng chất hoạt động của Ban chỉ đạo công tác Dân số-Gia đình và Trẻ em các cấp huyện, thị; đặc biệt quan tâm xây dựng Ban Dân số- Gia đình vả Trẻ em xã, phường thật sự mạnh để đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo qui định; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách có đủ phẩm chất và năng lực đảm đương nhiệm vụ; chăm lo đến chế độ, chính sách cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên công tác Dân số-Gia đình và Trẻ em.

Cụ thể hoá một số chính sách, chế độ phù hợp với đặc điểm của từng địa phương để thực hiện mục tiêu chính sách dân số; xây dựng cơ chế, chính sách, huy động nhân lực, tài chính để thực hiện công tác dân số ở địa phương.

Chỉ đạo, tổ chức việc lồng ghép các yếu tố dân số vào trong qui hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương với những bước đi thích hợp; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác Dân số-Gia đình và Trẻ em ở địa phương để có chỉ đạo kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này.

4) Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức triển khai Pháp lệnh Dân số và Nghị định 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số sâu, rộng trong cán bộ và quần chúng nhân dân, tạo điều kiện để công dân thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, đồng thời tạo sự đồng tình của nhân dân trong thực hiện mục tiêu chính sách dân số của nước ta.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị của các huyện, thị, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2004/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/2004/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2004
Ngày hiệu lực16/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2004/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 19/2004/CT-UB tăng cường biện pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/2004/CT-UB tăng cường biện pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/2004/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Tấn Khổng
        Ngày ban hành16/12/2004
        Ngày hiệu lực16/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 19/2004/CT-UB tăng cường biện pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/2004/CT-UB tăng cường biện pháp thực hiện công tác dân số trong tình hình mới Bến Tre