Chỉ thị 19/2009/CT-UBND

Chỉ thị 19/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số thiết bị phát sóng vô tuyến điện địa bàn thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 19/2009/CT-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg ngày 16/12/2005 phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. Tuy nhiên hiện nay, công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn Thành phố còn nhiều bất cập; công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện còn hạn chế; sự phối hợp trong công tác quản lý giữa các cơ quan chức năng còn chưa đồng bộ; việc mua bán các thiết bị vô tuyến điện không nằm trong danh mục hợp chuẩn còn tràn lan, thiếu sự kiểm soát cần thiết; vẫn còn tình trạng sử dụng điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) không đúng với băng tần cho phép và các yêu cầu kỹ thuật liên quan; tình trạng trộm cắp cước viễn thông, các vụ trộm công nghệ cao ngày càng gia tăng, việc sử dụng máy phát không đúng quy định trong giấy phép, giấy phép hết hạn hoạt động nhưng không làm thủ tục đăng ký gia hạn; người sử dụng chưa hiểu hết những quy định trong việc khai thác sử dụng thông tin vô tuyến điện, nhu cầu sử dụng tần số của các tổ chức, cá nhân đang tăng cao mà quỹ tần số lại có giới hạn, làm giảm chất lượng thông tin, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an toàn thông tin, an ninh, quốc phòng.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện được thống nhất trên địa bàn Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và các tổ chức, cá nhân có sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô, Báo Kinh tế Đô thị, Báo Hà Nội mới, Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội …) tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, các doanh nghiệp viễn thông và tổ chức, cá nhân có sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện những quy định về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện và các quy định khác có liên quan trên địa bàn Thành phố;

Tổ chức, tập huấn, cung cấp các tài liệu, các kiến thức cơ bản về lĩnh vực tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện cho cán bộ quản lý tại các quận, huyện, thành phố trực thuộc, các đơn vị liên quan để phục vụ công tác quản lý được hiệu quả;

Chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, đánh giá hiệu quả hiện trạng việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến trên điện địa bàn Thành phố. Phối hợp với các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn trong việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội của Thành phố.

Phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 1, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã: cung cấp thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện biết và thực hiện các quy định về việc đăng ký giấy phép; sửa đổi, bổ sung; gia hạn giấy phép và nộp phí, lệ phí sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện; xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo quy định của pháp luật; xử lý can nhiễu tần số vô tuyến điện trên địa bàn;

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 06 tháng /01 lần báo cáo UBND Thành phố tình hình và kết quả thực hiện.

2. Sở Công thương:

Chủ trì, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Công an Thành phố, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra, xử lý việc cất giữ, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng các loại thiết bị vô tuyến điện thuộc danh mục thiết bị: phải chứng nhận hợp chuẩn nhưng chưa được chứng nhận hợp chuẩn; có tần số hoạt động nằm ngoài băng tần quy định hoặc không có giấy phép sử dụng theo quy định của Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

3. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong quản lý việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong hoạt động kinh doanh vận tải Taxi;

Thực hiện việc phổ biến kiến thức về sử dụng tần số trong điều hành taxi cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải Taxi và các quy định của Nhà nước về tần số vô tuyến điện, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin vô tuyến điện trong các hoạt động kinh doanh Taxi. Nội dung phổ biến này được thực hiện kết hợp trong các đợt tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật chuyên ngành của Sở Giao thông vận tải.

4. Công An Thành phố

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương và các đơn vị có liên quan trong việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin, kiểm tra, xử lý trong việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn.

5. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện:

Nghiêm cấm việc nhập lậu, vận chuyển, cất giữ, kinh doanh, lắp đặt và sử dụng các thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) không thuộc danh mục thiết bị đã được chứng nhận hợp chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có tần số nằm ngoài băng tần quy định;

Các tổ chức, cá nhân có sử dụng thiết bị vô tuyến điện và tần số vô tuyến điện trên địa bàn phải đăng ký sử dụng, nộp lệ phí, quản lý sử dụng và gia hạn (giấy phép) theo đúng quy định của pháp luật. Việc sử dụng thiết bị vô tuyến điện phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về tần số liên lạc, tần số sử dụng phải đúng mục đích và đúng với tần số được cấp trong giấy phép;

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết và có các biện pháp hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật để ngăn chặn các hành vi vận chuyển, cất giữ, kinh doanh, lắp đặt và sử dụng trái phép tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện. Nghiên cứu, xem xét việc đưa thêm điều khoản có liên quan đến với việc sử dụng các thiết bị vô tuyến điện vào trong hợp đồng sử dụng dịch vụ đối với các thuê bao điện thoại cố định.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

Chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin, đài truyền thanh các phường, xã, thị trấn, phổ biến, tuyên truyền các nội dung, quy định của Chỉ thị này và các văn bản có liên quan đến việc sử dụng tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện;

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, rà soát, xác định các nguồn nhiễu để tiến hành xử lý, khắc phục theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông; các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: TTTT; TP;
- Thường trực TU, HĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBND (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Sở: TT-TT, CT, GTVT, TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Báo, Đài Thành phố;
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VHKG, THKT, GTĐT;
- Lưu: VT, VHKGh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2009
Ngày hiệu lực30/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số thiết bị phát sóng vô tuyến điện địa bàn thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số thiết bị phát sóng vô tuyến điện địa bàn thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành20/05/2009
        Ngày hiệu lực30/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 19/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số thiết bị phát sóng vô tuyến điện địa bàn thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/2009/CT-UBND tăng cường công tác quản lý tần số thiết bị phát sóng vô tuyến điện địa bàn thành phố Hà Nội

           • 20/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực