Chỉ thị 19/2010/CT-UBND

Chỉ thị 19/2010/CT-UBND về chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/2010/CT-UBND thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư lưu trữ Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2010/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 12 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

Trong những năm qua, công tác văn thư, lưu trữ đã được các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh triển khai thực hiện khá nề nếp theo các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ. Công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực, các khâu nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ bước đầu đã được thực hiện theo đúng quy định. Nhiều địa phương, đơn vị đã quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác văn thư, lưu trữ; công tác bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ cũng được quan tâm, thực hiện.

Tuy nhiên, qua đánh giá của Bộ Nội vụ tại kết luận thanh tra số 2354/KL-BNV ngày 16/7/2010 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thấy rằng công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như: Một số địa phương, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ, do vậy việc tổ chức thực hiện công tác này chưa được quan tâm đúng mức; nhiều văn bản ban hành chất lượng còn thấp, chưa đúng thể thức; chấp hành chưa nghiêm các quy định về lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử; chưa quan tâm bố trí cơ sở vật chất, nhân lực và kinh phí cho công tác lưu trữ.

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ và sớm khắc phục những hạn chế nêu trên, đưa công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh vào nề nếp, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh có trách nhiệm:

- Phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001, Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ; Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn khác về công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

- Bố trí cán bộ văn thư, lưu trữ đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định.

2. Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương, đơn vị lập dự toán và sử dụng kinh phí phục vụ công tác văn thư, lưu trữ đúng quy định của Nhà nước.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Rà soát biên chế, năng lực cán bộ và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ cấp xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng phương án bố trí diện tích hợp lý hoặc xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của địa phương.

- Thực hiện tốt việc thu tài liệu, thống kê lập kế hoạch giải quyết tài liệu tồn đọng.

- Ban hành danh mục các cơ quan thuộc diện nộp lưu tài liệu, danh mục tài liệu nộp vào lưu trữ huyện, thị xã.

4. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Thực hiện nghiêm túc công tác văn thư, lưu trữ theo quy định;

- Bố trí cán bộ văn phòng đúng tiêu chuẩn về nghiệp vụ theo quy định.

5. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh;

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2010
Ngày hiệu lực17/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/2010/CT-UBND thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư lưu trữ Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/2010/CT-UBND thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư lưu trữ Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành07/12/2010
        Ngày hiệu lực17/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 19/2010/CT-UBND thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư lưu trữ Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/2010/CT-UBND thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư lưu trữ Bắc Kạn

           • 07/12/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực