Chỉ thị 19/2013/CT-UBND

Chỉ thị 19/2013/CT-UBND chấn chỉnh và đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/2013/CT-UBND cơ chế một cửa một cửa liên thông cơ quan hành chính nhà nước Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010, Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và Quyết định số: 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, ở cấp huyện đã được bố trí phòng làm việc và đầu tư trang thiết bị cần thiết cho bộ phận một cửa như: Máy tính, máy phô tô, bàn ghế… Trong những năm đầu mới thực hiện đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ cho các tổ chức và công dân, giảm được tình trạng công dân phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc, từng bước làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền với tổ chức, công dân theo hướng hành chính phục vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa trong thời gian qua ở một số Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã còn hạn chế, nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện còn mang tính hình thức, có đơn vị đã tự ý bỏ hoặc chuyển việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả về thực hiện tại các phòng chuyên môn; số lượng thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa ở các đơn vị thấp; việc bố trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa chưa đúng yêu cầu; niêm yết công khai thủ tục hành chính chưa đầy đủ; công tác quản lý hoạt động bộ phận một cửa chưa chặt chẽ, việc giải quyết hồ sơ còn có trường hợp kéo dài thời gian so với quy định, gây bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế yếu kém trên là do nhận thức của một số Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông chưa đầy đủ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong chỉ đạo thực hiện chưa đúng mức; năng lực và ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ của một số cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ thiếu thốn.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kịp thời, thuận lợi, giảm phiền hà, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

1. Chấn chỉnh hoạt động cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị như sau:

a) Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu làm việc của cán bộ, công chức và nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch.

b) Sắp xếp bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, trình độ chuyên môn, có tác phong, đạo đức tốt làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; bố trí lịch trực thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Có biện pháp xử lý ngay những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, gây phiền hà và các tiêu cực khác trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch.

c) Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí và quy trình, thời gian giải quyết các loại công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đầy đủ nội dung, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Mở sổ theo dõi việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

d) Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông phù hợp với thực tế của đơn vị, trong đó quy định rõ về quản lý cán bộ, công chức; mối quan hệ công tác giữa các phòng chuyên môn; các quy định về quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận, các cơ quan có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính.

e) Rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân hiện có của đơn vị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

g) Thực hiện thống nhất bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đặt tại Văn phòng cơ quan và chịu sự quản lý của Văn phòng cơ quan; cấp huyện đặt tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; cấp xã đặt tại Ủy ban nhân dân, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phụ trách.

h) Các đơn vị đã tự ý bỏ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khẩn trương khôi phục và duy trì hoạt động từ Quý I năm 2014; chấn chỉnh phương thức lề lối làm việc để hoạt động có hiệu quả.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

2.1. Từ năm 2014 đến năm 2020 đưa 100% số thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân hiện có của cơ quan, đơn vị vào thực hiện theo cơ chế một cửa, mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở các lĩnh vực cần thiết và hướng tới thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại.

2.2. Trong năm 2014 các cơ quan, đơn vị có tên sau chuẩn bị các điều kiện về con người, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho tổ chức, cá nhân; một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội cho cá nhân.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã xây dựng quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông để giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã xây dựng quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cho tổ chức.

d) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và một số lĩnh vực khác liên quan đến tổ chức, cá nhân.

2.3. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ rà soát các danh mục thủ tục hành chính để thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, hoàn chỉnh văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong Quý I năm 2014.

3. Trách nhiệm thực hiện

3.1. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát các danh mục thủ tục hành chính để thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, hoàn chỉnh văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong Quý I năm 2014.

3.2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục triển khai phần mềm dùng chung cho bộ phận một cửa cấp huyện tại các đơn vị chưa triển khai thực hiện.

3.3. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm:

a) Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã rà soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông.

b) Thẩm định quy chế phối hợp của các đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện cơ chế một cửa liên thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã nghiên cứu xây dựng quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh.

d) Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

3.4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí cho hoạt động cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp, trình Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp gần nhất trong năm 2014.

3.5. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho cá nhân, tập thể. Đồng thời, cũng là tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức có liên quan đến hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông để xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân.

3.6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền các danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đến nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp để biết và giám sát thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung Chỉ thị này, định kỳ cuối năm báo cáo tình hình thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2013/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 19/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/10/2013
Ngày hiệu lực 09/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/2013/CT-UBND cơ chế một cửa một cửa liên thông cơ quan hành chính nhà nước Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 19/2013/CT-UBND cơ chế một cửa một cửa liên thông cơ quan hành chính nhà nước Bắc Kạn
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 19/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Kạn
Người ký Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành 30/10/2013
Ngày hiệu lực 09/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 19/2013/CT-UBND cơ chế một cửa một cửa liên thông cơ quan hành chính nhà nước Bắc Kạn

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/2013/CT-UBND cơ chế một cửa một cửa liên thông cơ quan hành chính nhà nước Bắc Kạn

  • 30/10/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/11/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực