Chỉ thị 19-CT/TW

Chỉ thị 19-CT/TW 2007 về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2008) do Ban Bí thư ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19-CT/TW kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948-11/6/2008


BAN BÍ THƯ
-----

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------

Số: 19-CT/TW

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2008)

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên đồng bào, chiến sĩ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của dân tộc nhằm chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Truyền thống thi đua yêu nước của nhân dân ta đã và đang là động lực tinh thần quý báu tạo nên sức mạnh tổng hợp, đem lại những thành tụu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 20 năm đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Đây là dịp để chúng ta giáo dục, bồi dưỡng, phát huy truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Để tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc thiết thực, hiệu quả, Ban Bí thư yêu cầu câc cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiêp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mụctiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Phát huy cao độ truyền thống yêu nước; khơi đậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đảm bảo quốc phòng – an ninh..., thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triền kinh tế - xã hội trong năm 2008 mà Nghị quyết kỳ họp thú 2 Quốc hội khoá XII đã đề ra, tạo cơ sờ để hoàn thành kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

- Các hoạt động kỷ niệm cần thiết thực, hiệu quả, tạo động lực mới đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

II. VỀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NlỆM

1- Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''.

2- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương chỉ đạo tồ chức phát động đợt thi đua nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của địa phương, đơn vị trong năm 2008; có biện pháp cổ vũ, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc qua phong trào thi đua.

3- Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xây dựng đề cưong tuyên, truyền về 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức các hình thức tuyên truyền sâu rộng về vai trò, tác dụng của thi đua yêu nước đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, rút ra những bài học kinh nghiệm trong phương pháp giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ.

Chỉ đạo hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước và các điển hình, nhân tố mới, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, tạo ra không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và trong xã hội.

4- Lễ kỷ niệm

Lấy ngày 11-6 hằng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước.

- Tại Trung ương : Hội đồng Thi đua - Khen thương Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp vởi các cơ quan liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2008).

- Tại các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành trực thuộc Trung ương, tổ chức kỷ niệm bằng các hình thức thích hợp, kết hợp với việc biểu dương các điển hình, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước và các gương điển hình trong cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' của bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ giúp Ban Bí thư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

 

 

TM. BAN BÍ THƯ
Trương Tấn Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19-CT/TW

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19-CT/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2007
Ngày hiệu lực22/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19-CT/TW

Lược đồ Chỉ thị 19-CT/TW kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948-11/6/2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19-CT/TW kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948-11/6/2008
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19-CT/TW
        Cơ quan ban hànhBan Bí thư
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành22/12/2007
        Ngày hiệu lực22/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 19-CT/TW kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948-11/6/2008

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19-CT/TW kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948-11/6/2008

              • 22/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực