Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, KINH DOANH DỊCH VỤ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Cùng với sự phát triển chung của cả nước, trong thời gian qua, các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh có bước phát triển phong phú, đa dạng, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tiêu cực cần kịp thời chấn chỉnh như: một số cơ sở vui chơi giải trí, kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, beer club… có hành vi vi phạm quy định của pháp luật, hoạt động quá giờ quy định, gây tiếng ồn ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh, tạo điều kiện cho việc nảy sinh các tệ nạn xã hội và một số đối tượng xấu ẩn náu hoạt động phạm tội; hoạt động quảng cáo, lắp đặt biển hiệu không đúng quy định, chưa đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; hoạt động quảng cáo rao vặt tràn lan trên cột điện, cây xanh, cột tín hiệu giao thông gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị…

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng:

a. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành chức năng liên quan trong quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, những chế tài xử phạt vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan đến các chủ cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và quảng cáo.

c. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo. Kiểm tra chấn chỉnh việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, sử dụng hệ thống đèn led, vật liệu phản quang, dễ cháy ở mặt tiền cơ sở kinh doanh không đảm bảo đúng quy định, ảnh hưởng đến công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy. Hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng, đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm:

a. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và hoạt động quảng cáo; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi lợi dụng ngành nghề kinh doanh để núp bóng làm trái pháp luật, làm nơi chứa chấp, môi giới, tạo môi trường, điều kiện phát sinh các tệ nạn xã hội như: hoạt động mại dâm, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, beer club...

b. Đối với các cơ sở kinh doanh sai phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định của pháp luật; riêng hành vi đối phó với lực lượng kiểm tra, chống người thi hành công vụ, có thể xử lý vi phạm hành chính hoặc chuyển cơ quan pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đứng đầu cơ sở kinh doanh, người trực tiếp quản lý.

c. Kiên quyết không cấp giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở không đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật; buộc ngưng kinh doanh đối với những cơ sở không có giấy phép kinh doanh; buộc tháo dỡ, khắc phục đối với những cơ sở kinh doanh lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định, không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; có chế tài xử lý triệt để hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo rao vặt trên cột điện, cây xanh, cột tín hiệu giao thông gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị.

d. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở vui chơi giải trí, karaoke, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới, nơi tổ chức hội nghị, điểm biểu diễn nghệ thuật về công tác an ninh trật tự, an toàn thoát nạn khi có sự cố cháy nổ để kịp thời chấn chỉnh nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

3. Tổ chức thực hiện:

a. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh, đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát các cơ sở vui chơi giải trí, kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, beer club, việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn tỉnh, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, các chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh về điều kiện kinh doanh các loại hình dịch vụ văn hóa công cộng và hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để theo dõi chỉ đạo.

b. Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các cấp kiểm tra các điều kiện về an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và các quy định của pháp luật có liên quan. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các cơ sở cố ý làm trái quy định pháp luật, các hoạt động chứa chấp, môi giới, tạo điều kiện nảy sinh các tệ nạn xã hội: ma túy, mại dâm, cờ bạc..., gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

c. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh: Phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, cơ sở vui chơi giải trí, karaoke, vũ trường, nhà hàng tiệc cưới, nhà nghỉ, khách sạn, lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm hoặc chưa đảm bảo điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật.

d. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành 178 các cấp phối hợp với Công an tổ chức truy quét, triệt phá mại dâm có tổ chức, các ổ nhóm, tụ điểm mại dâm trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, đối tượng mua bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, nhà nghỉ, khách sạn... có hoạt động mại dâm, ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

đ. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng trong việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào mặt tiền công trình xây dựng; yêu cầu khắc phục, tháo dỡ và xử lý theo quy định đối với các cơ sở kinh doanh cố tình vi phạm, không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

e. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, hướng dẫn và giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và các biện pháp khắc phục khi có sự cố gây ô nhiễm môi trường; đồng thời tham mưu xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình kinh doanh của các cơ sở dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

g. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh triển khai công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch văn hóa công cộng và quảng cáo trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và quảng cáo để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết và thực hiện.

- Chỉ đạo kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 814 - 178 huyện, thị xã, thành phố; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn quản lý.

h. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định: Có kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về việc chấp hành các quy định về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa và quảng cáo.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa Bình Định
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa Bình Định

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND 2017 hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa Bình Định

             • 01/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực