Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND 2018 công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 25 tháng 09 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Luật Hóa chất năm 2007, các cấp, các ngành đã ban hành nhiều văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn đối với hoạt động hóa chất. Sau hơn mười năm triển khai thực hiện Luật Hóa chất, tình hình hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhìn chung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tn trữ hóa chất trên địa bàn tỉnh đã nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật như: có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất đi với hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và định kthực hiện diễn tập ứng phó sự chóa chất, tổ chức hun luyện an toàn hóa chất cho người quản lý, người lao động tiếp xúc hóa chất, lưu giữ phiếu an toàn hóa chất... Tuy nhiên, qua công tác thanh, kiểm tra, vn còn một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm các quy định trong sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất nguy hiểm, như chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, sử dụng người lao động tiếp xúc hóa chất chưa qua huấn luyện an toàn hóa chất, việc xây dựng Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất chưa được thực hiện tốt. Do vậy, hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn những nguy cơ bất lợi, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng con người, an ninh xã hội và môi trường.

Đthực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh, phát huy những mặt tích cực, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục nhng hạn chế, thiếu sót trong hoạt động hóa chất góp phần đảm bảo an toàn, giảm thiểu sự cố hóa chất và bảo vệ môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Công Thương

a) Tăng cường công tác quản lý các hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp và tin chất công nghiệp;

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định về hóa chất, tiền chất công nghiệp; giải quyết các thủ tục hành chính trong hoạt động hóa chất lĩnh vực công nghiệp; biên soạn, xây dựng tài liệu tuyên truyền về hoạt động hóa chất;

c) Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thiết lập khoảng cách an toàn theo quy định tại Điều 20, 21, 22 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (gọi tắt là Nghị định số 113/2017/NĐ-CP);

d) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện quy định về quản lý hóa chất; quy chế hoạt động ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố hóa chất độc và Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hóa chất của các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong đó, chú trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện và việc thực hiện quy định về Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý; định kỳ kiểm tra việc thực hiện quy định về huấn luyện an toàn hóa cht của tổ chức, cá nhân... Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Cung cấp thông tin kiểm tra, xử lý về hoạt động hóa chất cho cơ quan thông tin tuyên truyền để thông báo công khai những trường hợp vi phạm trong hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động hóa chất thuộc phạm vi quản lý.

2. S Y tế

a) Tăng cường công tác quản lý các hóa chất sử dụng để bào chế dược phẩm cho người, hóa chất sử dụng trong chất diệt khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế, phụ gia thực phẩm;

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính trong hoạt động hóa chất ngành y tế, thực phẩm;

c) Thanh tra, kiểm tra các điều kiện sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khun dùng trong gia dụng và y tế, tiền chất trong lĩnh vực y tế; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất ngành y tế, thực phẩm.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tăng cường công tác quản lý hóa chất sử dụng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; bảo qun, thu mua, sơ chế, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp;

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính trong hoạt động hóa chất ngành trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật, bảo quản, thu mua, sơ chế, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và thực phẩm; tổ chức tập hun kiến thức chuyên môn vthuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất dùng trong thú y thủy sn;

c) Thanh tra, kiểm tra các điều kiện sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc thú y, thuc bảo vệ thực vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản, việc sử dụng hóa chất trong bảo quản, thu mua, sơ chế, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và thực phẩm; xử phạt vi phạm hành chính theo quy đnh của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất ngành thủy sản, thuốc thú y, bảo vệ thực vật, sử dụng hóa chất không được phép dùng trong bảo quản, thu mua, sơ chế, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và thực phẩm.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tăng cường công tác qun lý nhà nước về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động hóa chất;

b) Tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động hóa chất; hướng dẫn lập và trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án, cơ sở hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; hướng dẫn thực hiện và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho cơ sở hoạt động hóa chất có phát sinh chất thải nguy hại;

c) Thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Tăng cường công tác quản lý hóa chất sử dụng trong nghiên cứu khoa học;

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân công bố tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hóa chất theo thẩm quyền; triển khai thực hiện chính sách nghiên cứu, phát triển, áp dụng công nghệ phù hợp với việc sử dụng hóa chất ít nguy hiểm do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

c) Hướng dẫn và giải quyết thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất oxit hu cơ (thuộc loại 5), các chất phóng xạ (thuộc loại 7) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường st và đường thủy nội địa;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn (Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Công an tỉnh,...) thanh tra, kiểm tra việc vận chuyển hàng nguy him của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giy phép vận chuyn hàng nguy hiểm.

6. Sở Giao thông vận tải

Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quy định về vận chuyển hóa chất nguy hiểm bng đường bộ, đường thủy nội địa; các quy chuẩn kỹ thuật về vận chuyển hóa chất nguy hiểm hiện hành.

7. S Lao động - Thương binh và Xã hội

Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động tham gia hoạt động hóa chất; quản lý việc sử dụng hóa chất trong các cơ sdạy nghề theo quy định của pháp luật.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tăng cường công tác quản lý việc sử dụng hóa chất, an toàn hóa chất trong các phòng thực hành - thí nghiệm, phòng bộ môn trong trường học, cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật.

b) Thường xuyên tập huấn kỹ năng sử dụng, bảo quản, an toàn hóa chất cho giáo viên, nhân viên phòng thực hành - thí nghiệm, phòng bộ môn trong trường học, cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

9. Công an tỉnh

a) Tăng cường công tác quản lý hóa chất, sản phẩm hóa chất trong lĩnh vực an ninh, hóa chất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;

b) Kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu ncông nghiệp theo quy định của pháp luật; phối hợp với các sở, ngành liên quan phát hiện, điều tra, xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động hóa chất theo quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy cho các cơ sở hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn về phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn và giải quyết thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; tổ chức giám sát việc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng và bảo quản hóa chất nguy hiểm; phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động hóa chất và vận chuyển hóa chất nguy hiểm thuộc thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển; xây dựng phương án chữa cháy riêng đối với tình huống cháy nổ lớn cần huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia ứng cứu do sự cố cháy nổ liên quan đến lĩnh vực hóa chất.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Tăng cường công tác quản lý hóa chất, sản phẩm hóa chất trong lĩnh vực quốc phòng theo quy định của pháp luật;

b) Nghiên cứu sự cố hóa chất xảy ra và có văn bản đề nghị cơ quan cấp trên hỗ trợ (nếu có). Đối với cơ quan quân sự tỉnh, chuẩn bị lực lượng kiêm nhiệm, phương tiện hiện có kịp thời tham gia ứng cứu các tình huống khẩn cấp về sự cố hóa chất, tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn.

11. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền đến các cơ quan báo chí nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý hóa chất trong việc bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường và giảm thiểu sự cố hóa chất gây thiệt hại về người và tài sản;

b) Tổ chức, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng xã hội trong hoạt động quản lý hóa chất góp phần thúc đẩy hoạt động hóa chất theo định hướng phát triển bền vững.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin - tuyên truyền, Báo Ấp Bắc

Phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất, kiến thức về an toàn hóa chất, nguy cơ, tác hại và trách nhiệm phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; thông báo công khai những trường hợp vi phạm trong hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

13. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

a) Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, ph biến các quy định của pháp luật vhóa chất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp rà soát, thng kê doanh nghiệp hoạt động hóa chất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; định kỳ hàng năm cung cấp cho các Sở, ngành (Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh,...) thông tin về tình hình hoạt động hóa chất của các doanh nghiệp và những vấn đề phát sinh khác liên quan đến hóa chất (nếu có);

b) Tăng cường quản lý, kiểm tra và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về hoạt động hóa chất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hóa chất nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đng về việc chp hành các quy định của pháp luật về hóa chất; đặc biệt là việc quản lý an toàn trong hoạt động hóa chất, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

b) Chỉ đạo Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, thống kê và cập nhật đy đủ danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn (gửi Sở Công Thương tổng hợp trước ngày 20/01 hàng năm);

c) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn; kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động hóa chất và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Phù hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động hóa cht; tham gia giám sát các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

16. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất

a) Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về hóa chất; đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất;

b) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp thực hiện tt các điều kiện quy định tại Điều 9, Điều 11, Điều 15 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ;

c) Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất phải xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất; đảm bảo đủ các trang thiết bị an toàn, phòng chng cháy, n, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chkhi sự cố hóa chất xảy ra; định kỳ thực hành din tập ứng phó sự cố hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất quy mô lớn (có thể tổ chức riêng hoặc kết hợp với hoạt động diễn tập khác);

d) Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần;

đ) Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động hóa chất của năm trước (trước ngày 15 tháng 01) gửi đồng thời Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và cơ quan quản lý ngành cấp tỉnh; báo cáo đột xuất tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hóa chất, chấm dứt hoạt động hóa chất và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

Trước ngày 20 tháng 01 hàng năm, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này và gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ảnh đến Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; các tổ chức CT-XH;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- VPUB: CVP và các PCVP, các phòng khối nghiên cứu, Ban Tiếp công dân;
- Lưu: VT, P.KT (Ngân).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2018
Ngày hiệu lực25/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND 2018 công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND 2018 công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất Tiền Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýPhạm Anh Tuấn
        Ngày ban hành25/09/2018
        Ngày hiệu lực25/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND 2018 công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất Tiền Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND 2018 công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất Tiền Giang

             • 25/09/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/09/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực