Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 về tiếp tục thực hiện và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền địa phương các cấp, giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND đổi mới công tác dân vận cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp Ninh Thuận 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 8 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP, GIAI ĐOẠN 2016-2020

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền được tiến hành đồng thời với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính, được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm triển khai, thực hiện, vai trò trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thi; công tác chăm lo cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách được quan tâm tốt hơn; quy mô giáo dục được duy trì và đạt chất lượng; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được bảo đảm; tổ chức giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương được giữ vững; tổ chức hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền tiếp tục được đổi mới; việc phát huy dân chủ của người dân được các cấp, các ngành quan tâm triển khai tích cực, đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện.

Công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính và giải quyết các công việc hàng ngày cho nhân dân được công khai, minh bạch. Công tác tiếp công dân và tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết những khiếu nại, tố cáo của công dân và nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lp Nhân dân được tăng cường, đảm bảo dân chủ ngày càng mở rộng. Việc trin khai thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” được tiếp tục triển khai và hoàn thiện, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã nâng cao nhận thức của Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền làm chủ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tuy nhiên, công tác Dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và chính quyền địa phương các cấp vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững; hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đồng bộ, một số tiêu chí đô thị loại II còn đạt thấp, giải quyết việc làm để giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tệ nạn xã hội có nơi chưa xử lý dứt điểm; tiến độ triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm. Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận ở một số cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế, chưa đầy đủ, kịp thời. Việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ chưa thường xuyên; cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận thường bố trí kiêm nhiệm, chưa chuyên sâu kết quả thực hiện nhiệm vụ chưa cao; Ban Thanh tra nhân dân một số nơi hoạt động chưa hiệu quả, chưa thể hiện hết vai trò giám sát, phản biện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Một bộ phận nhân dân ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm, còn né tránh trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, tham gia đóng góp xây dựng địa phương còn hạn chế;

Đtiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các Sở, ban-ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cùng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể như sau:

a) Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm trong thực thi công vụ, thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền địa phương các cấp, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác dân vận. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Quy chế và các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng quy chế công tác dân vận phù hợp với thực tiễn cơ quan, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; hướng các hoạt động về cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; tham gia cùng chính quyền địa phương các cấp giải quyết thỏa đáng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

c) Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Kết luận s 114-KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền địa phương các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận chính quyn thời kỳ Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa.

d) Tiếp tục rà soát, thực hiện hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với văn bản quy định hiện hành. Đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành. Tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của Nhân dân liên quan đến các lĩnh vực như: Đất đai, xây dựng, thuế, an ninh trật tự,...Thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

đ) Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Ninh Thuận. Trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân (trọng tâm là bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, lấy ý kiến của Nhân dân trước khi quyết định các chủ trương chính sách quan trọng); đảm bảo quyền giám sát của Nhân dân đối vi hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính theo hướng đổi mới hoạt động quản lý điều hành của từng cơ quan, đơn vị một cách công khai, minh bạch, dân chủ và gần dân; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, đặc biệt là tăng cường trách nhiệm của người đứng đu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

e) Chủ động phối hp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”.

g) Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra ng vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Riêng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản do địa phương ban hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” theo quy định tại Pháp lệnh s 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI.

2. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận thường xuyên nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân nâng cao nhận thức, tiếp cận thông tin, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp để người dân tự giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp theo quy đnh của pháp lut. Chú trọng tuyên truyền các gương điển hình, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo tính khách quan, trung thực.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hàng năm để các cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Dân vận, giai đoạn 2016-2020 theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các Đài Truyền thanh huyện, thành phố đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân chủ cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân đến từng địa bàn dân cư.

5. Hằng năm, các Sở, Ban-ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận và xác lập báo cáo gửi Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 12 để tổng hp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Sở Nội vụ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện công tác Dân vận theo đúng quy định.

Các S, Ban-ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm quán triệt đến Cán bộ công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp ý kiến trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Ni vụ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- BCĐ TU thực hiện QCDC ở cơ sở;
- CT và các PCT
UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban,ngành và các đơn vị Sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, th
ành phố;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- VP
UB: CVP, PVP (HTMN), NC;
- Lưu: VT, K
GVX. PD

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2016
Ngày hiệu lực26/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND đổi mới công tác dân vận cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp Ninh Thuận 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND đổi mới công tác dân vận cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp Ninh Thuận 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành26/08/2016
        Ngày hiệu lực26/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND đổi mới công tác dân vận cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp Ninh Thuận 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND đổi mới công tác dân vận cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp Ninh Thuận 2016

           • 26/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực