Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định 56/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 thực hiện 56/2013/NĐ-CP danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”

Thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 17/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, khảo sát, hướng dẫn kê khai lập hồ sơ đề nghị nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, đến nay đã lập được trên 1033 hồ sơ, trình Trung ương 242 hồ sơ (phong tặng 62, truy tặng 180), số hồ sơ còn lại đang kiểm tra xác minh, hoàn thiện để trình Trung ương xét duyệt.

Tuy vậy tiến độ thực hiện còn quá chậm so với yêu cầu, sự phối hợp chỉ đạo giữa các ngành chức năng còn lúng túng, chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt; số hồ sơ chưa trùng khớp giữa bản khai với hồ sơ liệt sỹ lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội còn nhiều nhưng chưa có giải pháp xử lý cụ thể, dứt điểm...

Để đẩy nhanh việc thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành, các địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên hệ thống Đài truyền thanh của xã, phường, thị trấn về nội dung Nghị định số 56/2013/NĐ-CP để từng gia đình người có công, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các xã, phường, thị trấn nắm và hiểu về tiêu chuẩn xét phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” để lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền. Tuyệt đối không được để sót các đối tượng đủ tiêu chuẩn mà không được lập hồ sơ đề nghị phong tặng hoặc truy tặng.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, khảo sát, hướng dẫn, kiểm tra xác minh từng trường hợp cụ thể; khẳng định chính xác đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ, có văn bản cam kết và lập hồ sơ gửi về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) chủ trì việc chỉ đạo lập hồ sơ và phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ đề nghị phong tặng hoặc truy tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của các đơn vị; cử cán bộ xuống cơ sở đôn đốc, kiểm tra việc xác minh hồ sơ và thực hiện các quy trình thủ tục tham mưu cho UBND tỉnh trình Nhà nước phong tặng hoặc truy tặng.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định hồ sơ. Tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý hồ sơ những bà mẹ đủ tiêu chuẩn để được tặng hoặc truy tặng nhưng còn sai lệch thông tin giữa bản khai và hồ sơ liệt sỹ lưu tại Sở; cử lãnh đạo và cán bộ phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xuống cơ sở kiểm tra, xác minh và đôn đốc thực hiện.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi về Nghị định 56/2013/NĐ-CP.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các Sở, ban ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp, tổ chức kiểm tra, xác minh hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị định số 56/2013/NĐ-CP.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương giám sát, tổ chức thực hiện và tuyên truyền vận động các tập thể cá nhân phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

8. Thời gian thực hiện:

- UBND cấp xã tiến hành rà soát, xác minh và hướng dẫn đối tượng đề nghị tặng hoặc truy tặng lập hồ sơ, tổ chức thẩm định, làm thủ tục trình UBND cấp huyện hoàn thành trước ngày 30/8/2014 và có văn bản cam kết với UBND huyện không còn đối tượng đủ tiêu chuẩn phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu mà chưa lập hồ sơ.

- UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp kiểm tra, xác minh thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng của các xã, phường thị trấn và làm thủ tục trình UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) hoàn thành trước ngày 15/9/2014; đồng thời có văn bản cam kết không còn đối tượng đủ tiêu chuẩn quy định không được lập hồ sơ, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các hồ sơ đề nghị của đơn vị đúng tiêu chuẩn và đối tượng theo quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP.

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh trình Trung ương đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các bà mẹ hoàn thành trước ngày 30/9/2014.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả và thời gian thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- Các Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện ủy, UBND các huyện, Tp, Tx;
- Lưu: VT, VX, NC1;
Gửi:
Bản giấy: TW, TU, các Sở, ngành: Nội vụ, LĐTBXH, Thông tin TT, Báo HT, Đài PTTH tỉnh, Quân sự, Công an, Tư pháp; Huyện ủy, UBND các huyện, Tp, Tx;
Điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực31/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 thực hiện 56/2013/NĐ-CP danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 thực hiện 56/2013/NĐ-CP danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành31/07/2014
        Ngày hiệu lực31/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 thực hiện 56/2013/NĐ-CP danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Tĩnh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 thực hiện 56/2013/NĐ-CP danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Tĩnh

             • 31/07/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/07/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực