Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2015 về tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 09 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức tốt việc thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh theo quy định; tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thống nhất trong việc nhận thức và áp dụng pháp luật;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự theo đúng quy định; đồng thời, thực hiện tốt chức năng của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự để kịp thời đề xuất, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc phối hợp; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Từng bước kiện toàn bộ máy các cơ quan Thi hành án trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng; hàng năm có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự; xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự, nhất là đội ngũ Chấp hành viên gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” .

- Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của pháp luật để thi hành hiệu quả những vụ, việc có điều kiện thi hành, nhằm giảm số lượng án tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần coi trọng biện pháp vận động, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, đồng thời kiên quyết tổ chức áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những đối tượng có điều kiện thi hành án nhưng cố tình kéo dài, chây ì, trốn tránh, chống đối việc thi hành án; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về thi hành án theo quy định của cấp trên giao.

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án; không để đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương.

2. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đưa các quy định về thi hành án dân sự kết hợp trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về tính pháp lý đối với các nội dung chỉ đạo liên quan đến công tác thi hành án dân sự; đồng thời, chủ động nghiên cứu, đưa ra ý kiến độc lập, đảm bảo đúng với quy định của pháp luật đối với các vụ việc theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị chức năng:

- Phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án đối với những vụ việc phức tạp theo đúng quy định của pháp luật.

- Thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm biết nơi phạm nhân chấp hành án, phần nghĩa vụ dân sự chưa thực hiện trong bản án hình sự; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự các cấp để thi hành phần nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự theo quy định.

- Chú trọng áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để hạn chế việc tẩu tán tài sản, đảm bảo hiệu quả việc thi hành án; thực hiện việc chuyển giao vật chứng và các tài liệu liên quan đầy đủ, kịp thời cho cơ quan thi hành án theo quy định của pháp luật.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các tổ chức tín dụng

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phối hợp trong thi hành án dân sự; kịp thời cung cấp các thông tin liên quan và thực hiện quyết định của cơ quan thi hành án về cưỡng chế trừ vào thu nhập, khấu trừ tài khoản, trừ vào tiền của người phải thi hành án theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự và chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình cấp huyện tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và và pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng. Thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự… về công tác thi hành án dân sự ở địa phương để tạo sự tác động, ảnh hưởng tích cực trong xã hội, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác Thi hành án dân sự; đồng thời phản ánh những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.

6. Các Sở, Ban, ngành

Tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho Chấp hành viên và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thi hành án tổ chức thi hành, thực hiện kịp thời việc chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật.

7. Đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp theo quy định của pháp luật.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên

Tăng cường giám sát công tác thi hành án dân sự theo quy định pháp luật, phản ánh kịp thời những thiếu sót, hạn chế trong công tác Thi hành án dân sự ở địa phương để kịp thời chấn chỉnh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự.

- Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự lãnh đạo của Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan thi hành án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức việc cưỡng chế thi hành các vụ án có tính chất phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Chấp hành viên và cơ quan Thi hành án dân sự trong việc tổng đạt thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Quan tâm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp và các cơ quan Thi hành án dân sự trong công tác nghiệp vụ, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy; HDND, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TAND tỉnh; VKSND tỉnh;
- Cục THADS tỉnh; Công an tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC.
D:\Kien 2015\Thi hanh an\CT ve cong tac Thi hanh an dan su.doc

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2015
Ngày hiệu lực09/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành09/09/2015
        Ngày hiệu lực09/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự Quảng Nam

           • 09/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực