Chỉ thị 19/CT-UBND

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác thu thuế năm 2017 do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/CT-UBND tăng cường công tác thu thuế Cần Thơ 2017 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU THUẾ NĂM 2017

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo Luật ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015. Trong bối cảnh giá dầu, khí giảm và hội nhập kinh tế quốc tế tác động đến cân đối NSNN, việc xây dựng dự toán thu NSNN năm 2017 có ý nghĩa quan trọng đối với sự chủ động điều hành NSNN, góp phần thực hiện mục tiêu huy động thu NSNN giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

1. Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai và thực hiện kinh tế - xã hội năm 2017 của địa phương; trên cơ sở đánh giá sát tình hình thực tế, phân tích yếu tố tăng, giảm tác động đến phát triển kinh tế của địa phương, đơn vị mình, các giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém, tổ chức rút kinh nghiệm; chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017.

2. Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ dự toán thu năm 2017 được giao, phân bổ giao dự toán thu NSNN năm 2017 cho quận, huyện trên cơ sở tính đúng, tính đủ các khoản thu, phù hợp với khả năng tăng trưởng của từng quận, huyện; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện khuyến khích cho các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN. Bên cạnh đó, đề ra các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu NSNN; quyết liệt chỉ đạo công tác thu ngay vào ngày đầu, tháng đầu năm 2017, cụ thể:

a) Lập các bộ thuế như: Lệ phí môn bài (tổ chức triển khai thu hoàn thành bộ lệ phí môn bài trong tháng 01 năm 2017); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thu hoàn thành cơ bản 90% trong quý I năm 2017); thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập cá nhân,... tập trung rà soát các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, phân loại hộ kinh doanh lập Sổ bộ thuế năm 2017 theo đúng quy trình số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh. Tham mưu cho cấp ủy, UBND các cấp, các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế sửa đổi, bổ sung để mọi người dân hiểu, tự giác chấp hành; thường xuyên phân tích, đánh giá, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN trên địa bàn để kịp thời tham mưu cho UBND thành phố các giải pháp quản lý phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách đạt hiệu quả.

b) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng công tác thanh tra các chuyên đề như: chuyển giá, thương mại điện tử, các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) có hàng hóa xuất khẩu qua đường biên giới đất liền, ưu đãi miễn giảm thuế, hoạt động liên kết, lỗ, kiểm tra sau hoàn thuế, các lĩnh vực khai thác khoáng sản, bất động sản,… Triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng chính sách pháp luật để trốn thuế, gian lận hoàn thuế.

Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí,...) theo Quyết định số 1353/QĐ-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ; đồng thời, tiếp tục thực hiện tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn, hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm tăng cường quản lý thu NSNN theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 24/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố.

c) Tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ thuế, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm thu dứt điểm nợ thuế năm 2016 chuyển sang, hạn chế nợ mới phát sinh; phân loại các khoản nợ thuế để thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định. Báo cáo kịp thời với UBND các cấp để chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc, thu hồi nợ đọng và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật. Tiếp tục duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo thu nợ thuế trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ để xây dựng kế hoạch cụ thể.

d) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính ngành Thuế thành phố toàn diện, hiện đại để giảm thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính về thuế, nhằm góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các chính sách về phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

đ) Tổ chức thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, tác phong lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ. Tổ chức kịp thời tuyên dương các tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt; định kỳ hàng quý, tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp; chủ động, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp an tâm và ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh.

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp và kế hoạch thu thuế bảo vệ môi trường đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện trong quý I năm 2017.

3. Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, trong đó:

a) Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; đồng thời, tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đất công, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thu nộp ngân sách kịp thời, đúng quy định. Rà soát, đối chiếu, hướng dẫn các doanh nghiệp ký lại hợp đồng thuê đất đã đến hạn phải ký lại hợp đồng thuê đất hoặc chưa ký hợp đồng thuê đất theo giá thuê theo quy định làm cơ sở cho Cục Thuế thành phố xác định tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

b) Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ban ngành có liên quan đẩy mạnh, khai thác nguồn thu ngân sách nhà nước từ nguồn bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

c) Giao Giám đốc Sở Tài chính xác định các khoản chi phí được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế thành phố tích cực đôn đốc các chủ đầu tư các dự án kịp thời nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào NSNN.

d) Giao Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính trong công tác thu ngân sách, thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị thi công trên địa bàn bằng nguồn vốn NSNN, các dự án vốn ODA thuộc diện chịu thuế; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi NSNN; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu NSNN do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

đ) Giao Giám đốc Công an thành phố chủ động phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan trao đổi thông tin, điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và thực hiện xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế; phối hợp truy thu thuế ẩn lậu, thu nợ đọng thuế.

4. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính, Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ban ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên thị trường, ngăn ngừa những hành vi kinh doanh trái pháp luật làm mất ổn định thị trường và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng; đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh.

5. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Cần Thơ có trách nhiệm chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế; phối hợp thực hiện tốt việc thu nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử; thực hiện các lệnh thu NSNN do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

6. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn phối hợp với Cục Thuế thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế.

7. Giao Chủ tịch UBND quận, huyện: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, gian lận thương mại trong phạm vi địa bàn quản lý; chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với Chi cục Thuế trong công tác quản lý thu ngân sách nhằm thu đúng, thu đủ và kịp thời vào NSNN.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức triển khai và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả về UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2016
Ngày hiệu lực20/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/CT-UBND tăng cường công tác thu thuế Cần Thơ 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/CT-UBND tăng cường công tác thu thuế Cần Thơ 2017 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành20/12/2016
        Ngày hiệu lực20/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 19/CT-UBND tăng cường công tác thu thuế Cần Thơ 2017 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/CT-UBND tăng cường công tác thu thuế Cần Thơ 2017 2016

           • 20/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực