Chỉ thị 19-TTg

Chỉ thị 19-TTg năm 1963 về việc tăng cường công tác tuyên truyền và sơ kết phong trào phấn đấu trở thành tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19-TTg tăng cường công tác tuyên truyền sơ kết phong trào phấn đấu thành tổ, đội lao động XHCN


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 1963 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ SƠ KẾT PHONG TRÀO PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH TỔ, ĐỘI LAO ĐỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Để động viên và đẩy mạnh phong trào thi đua tập thể, Thường vụ Hội đồng Chính phủ đã xét tặng danh hiệu tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa cho 381 tổ, đội sản xuất và công tác có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1962.

Đây là sự cổ vũ rất lớn của Đảng và Chính phủ đối với phong trào thi đua nói chung và đối với phong trào phấn đấu trở thành tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa nói riêng.

Nhân dịp này, các địa phương, các ngành, các cơ quan tuyên truyền, báo chí và thông tin cần có kế hoạch tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua tập thể. Đồng thời các địa phương cần mở hội nghị sơ kết phong trào phấn đấu trở thành tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa, rút kinh nghiệm công tác xây dựng, củng cố các tổ, đội sản xuất và tổ, đội lao động tiên tiến, để trên cơ sở đó, mở rộng phong trào phấn đấu trở thành tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa, động viên đông đảo quần chúng phấn khởi thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1963.

I. YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Làm cho mọi người nhận rõ ý nghĩa to lớn của thi đua tập thể, thấy rõ chỉ có thi đua tập thể mới đem lại năng suất lao động xã hội cao, mới khắc phục được tình trạng còn khá phổ biến hiện nay là trong thi đua năng suất lao động cá nhân tăng khá nhiều nhưng năng suất lao động của cả tổ, đội hay đơn vị thì tăng quá ít, có khi không tăng; thấy rõ chỉ có trong thi đua tập thể, mỗi người phát huy được triệt để tính tích cực và sáng tạo của mình, mới tạo nên được khả năng quản lý tốt công việc của tổ, đội; thấy rõ thi đua tập thể là biểu hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, biểu hiệu mối quan hệ đồng chí, thương yêu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, người tiên tiến giúp người chậm tiến, người chậm tiến cố gắng vươn lên để cùng tiến bộ.

Do đó, mà giáo dục quần chúng nâng cao tinh thần tập thể, làm cho mọi người phấn khởi tự giác gắn mình vào tập thể, yêu mến tổ, đội của mình, ra sức rèn luyện mình trở thành con người lao động xã hội chủ nghĩa, gắng xây dựng tổ, đội mình tiến bộ về mọi mặt đưa phong trào phấn đấu trở thành tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa tiến lên một bước mới.

Riêng đối với các tổ Đảng, tổ Công đoàn và tổ Thanh niên lao động; cần nhận rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tổ, đội sản xuất và công tác.

- Nêu rõ thành tích của các tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất và công tác của đơn vị, trong việc xây dựng con người mới. Nêu rõ quá trình phấn đấu khắc phục mọi khó khăn; giải quyết được những vấn đề cụ thể về nguyên liệu, về kỹ thuật, về quản lý để hoàn thành kế hoạch, nêu rõ con người trong các tổ, đội đó, có so sánh tình hình mọi mặt trước và hiện nay, triển vọng của tổ, đội đó. Không nên chỉ nêu những con số về thành tích vượt mức kế hoạch.

- Làm cho mọi người, mọi đơn vị nâng cao quyết tâm hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1963:

Đặc điểm nổi bật của các tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa là đều hoàn thành toàn diện và vượt kế hoạch Nhà nước do đơn vị giao cho với mức phấn đấu khá cao. Cần thông báo qua thành tích của các tổ, đội này mà động viên đông đảo quần chúng nâng cao tinh thần trách nhiệm tập thể,  tinh thần dũng cảm lao động, tinh thần tiết kiệm và tự lực cánh sinh quyết tâm hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1963 đồng thời làm cho mọi người quán triệt thêm ý nghĩa và tác dụng của những cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước năm nay đối với việc hoàn thành kế hoạch của Nhà nước.

- Làm cho mọi người nhận rõ tầm quan tọng của việc củng cố tổ, đội sản xuất:

Trong tình hình quản lý của chúng ta hiện nay đang còn yếu nhiều mặt, việc củng cố tổ, đội sản xuất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là tổ chức cơ sở thực hiện kế hoạch sản xuất đồng thời là tổ cơ sở quản lý của một đơn vị.

Thông qua đợt tuyên truyền này, cần làm cho các cấp lãnh đạo, chủ yếu là cấp cơ sở và quần chúng lao động thấy rõ tầm quan trọng của việc củng cố tổ, đội sản xuất, quyết tâm xây dựng được nhiều tổ tiên tiến và trên cơ sở đó mở rộng phong trào phấn đấu trở thành tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa.

- Làm cho các tổ, đội thấy rõ được tặng danh hiệu tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa là một vinh dự rất lớn, cần phải cố gắng tiến bộ không ngừng, ra sức phát huy tác dụng nòng cốt của mình đối với phong trào.

Nêu rõ sự lớn mạnh của phong trào thi đua tập thể thể hiện ở thành tích và số lượng các đội, và tổ được công nhận lần này khá nhiều (381 tổ trong số 2.000 tổ đã được đăng ký) bao gồm cả tổ và đội sản xuất và công tác trong đó có hàng chục đội thanh niên, hàng chục tổ phụ nữ, có nhiều tổ gồm những người hoạt động khoa học, kỹ thuật và có một số tổ đa số là đồng bào thuộc dân tộc ít người. Nêu rõ nguyên nhân đã đẩy mạnh phong trào thi đua tập thể phát triển là trình độ quản lý sản xuất; cải tiến công tác, trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa của quần chúng đã được nâng cao và công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào của các cấp Đảng, chính quyền, công đoàn đã tiến bộ.

Đồng thời cũng cần nêu ra những nhược điểm và khuyết điểm, những vấn đề tồn tại của phong trào thi đua hiện nay để các cấp lãnh đạo và quần chúng khắc phục, thúc đẩy phong trào tiến tới.

Thời gian tuyên truyền:

Đợt tuyên truyền này bắt đầu từ khi công bố danh sách các tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa đến tháng 5/1963 là thời gian tổ chức hội nghị tổng kết phong trào tổ chức và đội lao động chủ nghĩa xã hội toàn miền bắc. Sau đó, tiếp tục tuyên truyền thắng lợi của hội nghị và tuyên truyền về những danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua của Nhà nước sẽ ban hành nhân dịp hội nghị này.

II. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHONG TRÀO PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH TỔ ĐỘI LAO ĐỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

Phong trào phấn đấu trở thành tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa hiện nay đang phát triển mạnh trong các ngành công nghiệp. Thực tế đã chứng minh rằng, phong trào đã có tác dụng rất lớn đến việc nâng cao năng suất lao động xã hội, nâng  cao trình độ quản lý về mọi mặt của tổ, đội có tác dụng tích cực đến việc xây dựng con người mới.

Nội dung của việc tổ chức và chỉ đạo phong trào phấn đấu trở thành tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa không chỉ ở trong phạm vi chỉ đạo các tổ, đội đã được công nhận ghi tên phấn đấu và được công nhận là tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa mà trước hết là ở việc chỉ đạo xây dựng và củng cố cho tốt các tổ, đội sản xuất và công tác xây dựng và bồi dưỡng tổ, đội lao động tiên tiến, trên cơ sở đó xây dựng các tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng và củng cố các tổ, đội sản xuất bao gồm nhiều vấn đề: nhận thức cho rõ vị trí tổ sản xuất trong công tác quản lý xí nghiệp và trong phong trào thi đua tập thể, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của tổ sản xuất về các mặt sản xuất và quản lý, công tác bồi dưỡng các tổ trưởng sản xuất, tổ trưởng Đảng, Công đoàn và thanh niên, xác định quy mô hợp lý nhất của tổ sản xuất …

Có xây dựng và củng tốt các tổ, đội sản xuất thì mới làm tốt được công tác quản lý, xí nghiệp, và việc mở rộng phong trào phấn đấu trở thành tổ, đội lao động tiên tiến và tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa có cơ sở vững chắc.

Thời gian qua, một số ngành và một số địa phương và một số xí nghiệp đã làm tốt công tác xây dựng tổ, đội sản xuất, tổ đội lao động tiên tiến trên cơ sở đó xây dựng tốt các tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa. Ở nhiều nơi, trong công tác này còn lúng túng, có nhiều thiếu sót.

Để đưa phong trào thi đua tập thể tiến lên mạnh mẽ, phát triển thêm rộng rãi và vững chắc, thu được nhiều hiệu quả tốt về các mặt, việc tổ chức hội nghị sơ kết phong trào phấn đấu trở thành tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa là việc rất cần thiết.

Mục đích của hội nghị sơ kết phong trào phấn đấu trở thành tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa bao gồm nội dung sau đây:

- Nhận định sự phát triển của phong trào thi đua tập thể;

- Đánh giá kết quả của việc xây dựng tổ, đội sản xuất, tổ, đội lao động tiên tiến, tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa;

- Kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng, công tác chỉ đạo và tổ chức của cơ quan Nhà nước, tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên lao động;

- Tăng cường công tác xây dựng tổ, đội sản xuất, xây dựng tổ, đội lao động tiên tiến, phát triển trở thành tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa;

- Ngoài ra, trong hội nghị cần bàn thêm vấn đề bồi dưỡng các đơn vị lá cờ đầu, các đơn vị điển hình của địa phương, các anh hùng và chiến sĩ thi đua đối với phong trào thi đua nói chung và phong trào phấn đấu trở thành tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa nói riêng.

Hội nghị sơ kết này chủ yếu tiến hành ở những địa phương đã có phong trào tương đối phát triển như: Hà Nội, Hải Phòng, Khu Hồng Quảng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa và Nghệ An. Thành phần hội nghị này là cán bộ lãnh đạo ở các ngành và các cơ sở ở địa phương do Ủy ban hành chính và Liên hiệp Công đoàn tỉnh, thành, khu triệu tập có sự tham gia tích cực của Đoàn thanh niên lao động.

Các tỉnh khác chỉ cần mở hội nghị với thành phần hẹp gồm cấp lãnh đạo ở tỉnh, sau đó hướng dẫn kế hoạch cho cơ sở.

Các Bộ và Tổng cục có nhiều cơ sở ở địa phương nào cần tham gia tích cực trong việc chuẩn bị hội nghị ở địa phương.

Thời gian mở hội nghị ở địa phương chậm nhất là 10/4/1963 nơi nào đã chuẩn bị tốt, nên mở hội nghị trong tháng 3/1963. Vào khoảng 1/5 Trung ương sẽ triệu tập hội nghị sơ kết phong trào phấn đấu trở thành tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa toàn miền Bắc.

Báo cáo của các địa phương cần gửi lên Phủ Thủ tướng đồng thời gửi lên Tổng Công đoàn, Trung ương Đoàn thanh niên lao động và Hội Liên hiệp phụ nữ và các Bộ, Tổng cục.

Nhận được chỉ thị này, các Ủy ban hành chính các tỉnh, thành, khu, các cơ quan tuyên truyền, báo chí, thông tin cần phối hợp với Liên hiệp Công đoàn và đoàn thanh niên lao động có kế hoạch tiến hành kịp thời.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 
Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 19-TTg tăng cường công tác tuyên truyền sơ kết phong trào phấn đấu thành tổ, đội lao động XHCN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19-TTg tăng cường công tác tuyên truyền sơ kết phong trào phấn đấu thành tổ, đội lao động XHCN
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 8
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 19-TTg tăng cường công tác tuyên truyền sơ kết phong trào phấn đấu thành tổ, đội lao động XHCN

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19-TTg tăng cường công tác tuyên truyền sơ kết phong trào phấn đấu thành tổ, đội lao động XHCN