Chỉ thị 20/2002/CT-TTg

Chỉ thị 20/2002/CT-TTg về thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/2002/CT-TTg triển khai thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2002/CT-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2002

Ngày 02 tháng 7 năm 2002, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2002. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quy định những vấn đề cơ bản về xử lý vi phạm hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa và chống vi phạm hành chính hiện nay ở nước ta. Để kịp thời tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (sau đây gọi là Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính) có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để các quy định của Pháp lệnh phát huy hiệu lực thực tế trong đời sống xã hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cán bộ, công chức về Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Việc tuyên truyền, phổ biến về Pháp lệnh mới cần tiến hành rộng rãi trong cả nước, đến tất cả mọi đối tượng, mọi tầng lớp dân cư trong xã hội; công tác tuyên truyền phải bảo đảm đầy đủ, chính xác và thống nhất về nội dung để mọi người hiểu đúng tinh thần các quy định của Pháp lệnh; cần chú trọng những nội dung trực tiếp liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ, ngành, đặc điểm của địa phương, đơn vị mình nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, cán bộ, công chức, động viên sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng và chống vi phạm hành chính. Ngay từ qúy IV năm 2002, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong những tháng cuối năm 2002 và cả năm 2003.

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, thống nhất việc chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động tuyên truyền về Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính; có kế hoạch cụ thể về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Pháp lệnh này ở tất cả các ngành, địa phương trong toàn quốc.

Bộ Văn hoá - Thông tin, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh, truyền hình địa phương, các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương và các cơ quan truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng khác có trách nhiệm tập trung tuyên truyền rộng rãi về mục đích và nội dung của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính khi Pháp lệnh có hiệu lực, đồng thời có kế hoạch thường xuyên tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, góp phần để các quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến về Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm nội dung đầy đủ, thống nhất; có kế hoạch phổ biến nội dung Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính cho các tổ chức pháp chế thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Các Bộ, ngành có cơ quan, lực lượng được giao thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, ủy ban nhân dân các cấp phải khẩn trương tiến hành sắp xếp lại bộ máy, kiện toàn về tổ chức để bảo đảm thực hiện tốt thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính được giao khi Pháp lệnh có hiệu lực nhằm bảo đảm cho việc đấu tranh chống vi phạm hành chính có hiệu quả cao.

Các Bộ, ngành có cơ quan, lực lượng được giao thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cần kịp thời có kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung Pháp lệnh cho đội ngũ cán bộ, công chức có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và những người có liên quan, trong đó cần chú ý những chức danh có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính mới được quy định bổ sung trong Pháp lệnh. Nội dung tập huấn chuyên sâu cần cụ thể, thiết thực, bám sát các quy định của Pháp lệnh và gắn với phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình, kết hợp hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995.

Việc tập huấn chuyên sâu phải hoàn thành trong quý IV năm 2002. Kinh phí phục vụ cho việc tập huấn do các Bộ, ngành cân đối từ khoản kinh phí được cấp hàng năm cho hoạt động thường xuyên của các Bộ, ngành.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp phải chịu trách nhiệm về việc xử lý kịp thời, đúng pháp luật các hành vi vi phạm hành chính xảy ra trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình vi phạm hành chính và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên kết quả xử lý vi phạm hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc quyền quản lý của mình trong việc thực thi công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính vi phạm pháp luật theo đúng quy định tại Điều 121 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, từng buớc tạo lập kỷ luật nghiêm minh trong công tác xử lý vi phạm hành chính. Nghiêm cấm sử dụng tiền thu được từ xử phạt vi phạm hành chính hoặc từ bán tang vật, phương tiện bị tịch thu để trích thưởng.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình phải khẩn trương tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể là:

a) Trong thời gian từ nay đến hết tháng 12 năm 2002, các Bộ, ngành sau đây phải hoàn thành việc soạn thảo trình Chính phủ xem xét, ban hành các nghị định chi tiết thi hành một số nội dung của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002:

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan khác soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan khác soạn thảo Nghị định quy định việc quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất; Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính; Nghị định của Chính phủ quy định về thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính; các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/CP ngày 06 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ ban hành Quy chế giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật, Nghị định số 31/CP ngày 14 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế về quản chế hành chính, Nghị định số 32/CP ngày 14 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế về cơ sở giáo dục, Nghị định số 33/CP ngày 14 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế về trường giáo dưỡng;

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan khác soạn thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý biên lai thu tiền phạt và tiền nộp phạt vi phạm hành chính;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan khác soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/CP ngày 13 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh.

b) Trong thời gian từ nay đến hết qúy I năm 2003, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan tổ chức nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung các nghị định hiện hành của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ, ngành mình phù hợp với quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính để trình Chính phủ xem xét, ban hành.

5. Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan khác khẩn trương soạn thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn đô thị để trình Chính phủ xem xét, ban hành.

6. Các Bộ, ngành có cơ quan, lực lượng có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, Uỷ ban nhân dân các cấp phải chỉ đạo các cơ quan, lực lượng có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc Bộ, ngành, địa phương mình tập trung khẩn trương giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm hành chính còn tồn đọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2002, các quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính phải được nghiêm chỉnh thi hành ngay. Các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được ban hành trước khi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 có hiệu lực mà không trái với quy định của Pháp lệnh này thì vẫn tiếp tục được thi hành cho đến khi có văn bản mới sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

7. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong việc sửa đổi, bổ sung các nghị định hiện hành của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, các nghị định của Chính phủ ban hành quy chế về các biện pháp xử lý hành chính khác và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật mới về xử lý vi phạm hành chính; chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị này và ba tháng một lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chỉ thị.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2002/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/2002/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2002
Ngày hiệu lực16/10/2002
Ngày công báo31/10/2002
Số công báoSố 54
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2002/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 20/2002/CT-TTg triển khai thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 20/2002/CT-TTg triển khai thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu20/2002/CT-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýPhan Văn Khải
       Ngày ban hành01/10/2002
       Ngày hiệu lực16/10/2002
       Ngày công báo31/10/2002
       Số công báoSố 54
       Lĩnh vựcVi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 20/2002/CT-TTg triển khai thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/2002/CT-TTg triển khai thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002

            • 01/10/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2002

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/10/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực