Chỉ thị 20/2007/CT-TTg

Chỉ thị 20/2007/CT-TTg về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/2007/CT-TTg trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương ngân sách Nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2007/CT-TTg

Hà nội, ngày 24 tháng 08 năm 2007 

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng và triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai và mở rộng việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, công nhân và lao động theo hợp đồng lao động thuộc lực lượng vũ trang thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an (các lực lượng thuộc danh mục Mật, Tuyệt mật và Tối mật theo quy định của danh mục bí mật quốc gia sẽ thực hiện việc trả lương theo hình thức thích hợp; các đối tượng công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo sẽ thực hiện khi điều kiện cho phép);

- Các đối tượng khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cấp dưới chủ động phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tiếp tục triển khai và mở rộng việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng đã nêu ở điểm (a) làm việc trong các cơ quan trung ương, các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố, thị xã, khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung đã và đang triển khai;

c) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 tiếp tục mở rộng thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng đã nêu ở điểm (a) ở những đơn vị chưa triển khai trên phạm vi cả nước, nơi mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có khả năng đáp ứng việc trả lương qua tài khoản;

d) Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Ngân hàng Nhà nước Việt để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt :

a) Đẩy mạnh tiến độ triển khai giai đoạn 2 của Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán nhằm phát triển hệ thống thanh toán quốc gia. Trực tiếp xây dựng, triển khai và chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện các đề án thành phần theo lộ trình đã được xây dựng trong Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020;

b) Bổ sung và hoàn chỉnh bộ máy quản lý nhà nước về hoạt động thanh toán để củng cố môi trường pháp lý và cơ chế chính sách thanh toán đảm bảo quản lý, vận hành, giám sát các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế một cách an toàn và hiệu quả;

c) Xây dựng các tiêu chuẩn chung về công nghệ thanh toán để đảm bảo kết nối các hoạt động liên quan đến việc triển khai các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với các nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt và giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với nhau được hiệu quả và an toàn;

d) Định hướng, phối hợp cùng các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tiếp tục mở rộng cung cấp, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ trả lương qua tài khoản, gắn kết chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện thanh toán có ứng dụng thành tựu phát triển công nghệ thông tin với các phương tiện thanh toán truyền thống; quy định rõ trách nhiệm của các bên cung ứng và sử dụng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ; đa dạng hoá các dịch vụ thanh toán; đầu tư phát triển công nghệ, cơ sở hạ tầng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt;

đ) Là đơn vị đầu mối triển khai, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 6 tháng, hàng năm; tổ chức sơ kết thực hiện vào cuối năm 2009 và tổng kết vào cuối năm 2010.

3. Bộ Tài chính:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và Kho bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai thực hiện nghiêm túc việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng đã nêu ở mục 1;

b) Tham mưu xây dựng các chính sách thuế phù hợp theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán mở rộng dịch vụ trả lương qua tài khoản và phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khác.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Nghiên cứu đề xuất với Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định về trả lương cho người lao động trong Bộ luật Lao động cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, khuyến khích và tạo hành lang pháp lý cho hoạt động trả lương qua tài khoản đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông:

Quản lý, giám sát và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông nhằm đảm bảo các đường truyền thông tin ổn định, thông suốt và có tính bảo mật để phục vụ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và việc trả lương qua tài khoản nói riêng.

6. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các kiến thức về lợi ích và cách thức tiến hành mở, sử dụng tài khoản, sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

7. Các cơ quan thông tấn, báo chí:

Các cơ quan thông tấn, báo chí các cấp từ trung ương đến địa phương, đặc biệt Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chọn thời điểm và dành thời gian phát sóng phù hợp để tuyên truyền sự cần thiết và lợi ích của việc trả lương qua tài khoản trên cơ sở sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). A.

 

THỦ TƯỚNG 
 Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2007/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/2007/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2007
Ngày hiệu lực17/09/2007
Ngày công báo02/09/2007
Số công báoTừ số 634 đến số 635
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2007/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 20/2007/CT-TTg trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương ngân sách Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/2007/CT-TTg trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương ngân sách Nhà nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/2007/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành24/08/2007
        Ngày hiệu lực17/09/2007
        Ngày công báo02/09/2007
        Số công báoTừ số 634 đến số 635
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 20/2007/CT-TTg trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương ngân sách Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/2007/CT-TTg trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương ngân sách Nhà nước

           • 24/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/09/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/09/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực