Chỉ thị 20/2007/CT-UBND

Chỉ thị 20/2007/CT-UBND về tổ chức triển khai Luật Cư trú do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/2007/CT-UBND tổ chức triển khai Luật Cư trú Phú Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/CT-UBND

Tuy Hòa, ngày 14 tháng 6 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LUẬT CƯ TRÚ

Ngày 29/11/2006, tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XI, Luật Cư trú đã được thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Luật Cư trú cụ thể hóa quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 1992, quy định nguyên tắc cư trú, quản lý cư trú, trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú, quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Ngày 29/3/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg về việc tổ chức thi hành Luật Cư trú.

Để thực hiện nghiêm túc Luật Cư trú và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và mọi công dân trên địa bàn tỉnh phải nghiêm túc thực hiện Luật Cư trú, Chỉ thị, Nghị định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Luật này.

2. Công an tỉnh Phú Yên:

a) Giúp UBND tỉnh có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật Cư trú, Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Luật này; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, sơ tổng kết và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác này trên địa bàn Tỉnh cho UBND Tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

b) Quán triệt và tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nắm vững nội dung cơ bản của Luật Cư trú, Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an. Liên hệ với thực tiễn hoạt động trong các lĩnh vực công tác Công an để mọi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, nhất là cán bộ ở các đơn vị trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú UBND cấp xã và những người tham gia công tác đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng tại các khu vực dân cư, chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức chấp hành, áp dụng đúng Luật, làm cho Luật Cư trú thật sự đi vào cuộc sống, bảo đảm cho công tác đăng ký, quản lý cư trú có hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

c) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú, đặc biệt là cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cư trú của công dân; chấn chỉnh thái độ, tác phong, lời nói, cử chỉ của những cán bộ làm công tác này. Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc tiếp công dân. Công khai, minh bạch thủ tục giải quyết đăng ký cư trú. Cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Kiên quyết điều chuyển sang công tác khác những cán bộ thiếu năng lực; xử lý nghiêm những cán bộ có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

d) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp Luật và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi bõ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho cán bộ, công chức, nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu bảo đảm cho việc thực hiện Luật Cư trú được thống nhất.

3. Sở Văn hóa và Thông tin: Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Đài phát thanh Phú Yên, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Báo Phú Yên mở đợt tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

4. Sở Tài chính:

- Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính và tình hình thực tế của Phú Yên, xây dựng mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng đối với các khoản thu lệ phí giải quyết đăng ký cư trú trình Hội đồng nhân dân Tỉnh quyết định. Trong thời gian chờ HĐND tỉnh quyết định, khi giải quyết đăng ký cư trú, lệ phí thu theo quy định của Thông tư số 77/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính. Khi có quyết định của HĐND tỉnh thì thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Thống nhất với Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh duyệt cấp một khoản kinh phí từ ngân sách để in Luật Cư trú, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Luật này và trang bị một số yêu cầu cần thiết phục vụ công tác triển khai thực hiện Luật Cư trú.

5. UBND các cấp:

a) Bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú cấp xã, bảo đảm trình tự thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn của Bộ Công an.

b) Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp Luật, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

c) Không được tự ý ban hành thêm quy định, thủ tục, đặt ra việc thu phí, lệ phí không đúng quy định trong Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

d) Trích một phần ngân sách của địa phương để cho cho công tác triển khai, tập huấn, công khai hóa các thủ tục nơi tiếp dân, giấy bút, biểu mẫu phục vụ việc thực hiện Luật Cư trú.

6. Việc triển khai Luật Cư trú phải làm khẩn trương, đầy đủ, đúng thời gian quy định như sau:

- Cấp tỉnh phải xong trước ngày 20/6/2007.

- Cấp huyện xong trước ngày 25/6/2007.

- Cấp xã xong trước ngày 30/6/2007.

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm thi hành. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Chi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2007
Ngày hiệu lực14/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/2007/CT-UBND tổ chức triển khai Luật Cư trú Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/2007/CT-UBND tổ chức triển khai Luật Cư trú Phú Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Ngọc Chi
        Ngày ban hành14/06/2007
        Ngày hiệu lực14/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 20/2007/CT-UBND tổ chức triển khai Luật Cư trú Phú Yên

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/2007/CT-UBND tổ chức triển khai Luật Cư trú Phú Yên

         • 14/06/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/06/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực