Chỉ thị 20/2007/CT-UBND

Chỉ thị 20/2007/CT-UBND triển khai thực hiện Luật Cư trú do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/2007/CT-UBND triển khai thực hiện luật cư trú Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 7 năm 2007

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT CƯ TRÚ

Thời gian qua, thực hiện Nghị định số 51/1997/NĐ-CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ khẩu; Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/1997/NĐ-CP đã góp phần quan trọng trong việc quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng còn nhiều sơ hở, thiếu sót; nhiều nơi còn để xảy ra tình trạng sai sót thông tin trong tài liệu hộ khẩu, gây khó khăn cho việc quản lý nhà nước của cơ quan chức năng và cấp các giấy tờ có liên quan đến công dân. Ngày 29/11/2006, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật Cư trú và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Luật Cư trú quy định trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý cư trú.

Để đưa Luật Cư trú thực sự đi vào đời sống thực tế của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động quản lý cư trú, Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Công an tỉnh

Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân, yêu cầu cải cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà về quản lý cư trú cho cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú.

Hướng dẫn sử dụng các loại biểu mẫu, sổ sách, giấy tờ về cư trú theo quy định của Luật Cư trú; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai trình tự và các thủ tục đăng ký, cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để nhân dân biết, thực hiện.

Chỉ đạo, bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; chỉ đạo tổ chức thực hiện việc đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhanh chóng, thuận tiện cho những người có đủ điều kiện theo quy định của Luật Cư trú.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc đăng ký, quản lý cư trú đối với người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng cư trú tại nơi đơn vị của người đó đóng quân theo quy định của Luật cư trú.

3. Sở Tư pháp

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định về hộ khẩu hoặc các quy định khác trái với Luật Cư trú để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cư trú đến các tầng lớp nhân dân.

4. Sở Văn hoá thông tin, Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Quảng Ngãi

Phối hợp Công an tỉnh, Sở Tư pháp tuyên truyền rộng rãi Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân biết, tự giác chấp hành và tham gia giám sát việc đăng ký, quản lý cư trú của cơ quan chức năng.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự trù kinh phí, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện và tổ chức sơ, tổng kết. Riêng kinh phí rà soát và triển khai Luật Cư trú năm 2007 Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh và Sở Tư pháp lập dự toán trình UBND tỉnh xem xét cấp bổ sung vào cuối năm cho Công an tỉnh và Sở Tư pháp.

Nghiên cứu đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về lệ phí đăng ký cư trú cho phù hợp với Luật Cư trú.

6. Các Sở, Ban, Ngành, Hội, đoàn thể tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Cư trú. Tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực quản lý của mình liên quan đến quy định về cư trú để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi cho phù hợp với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an trong toàn tỉnh giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu giải quyết về đăng ký, quản lý cư trú.

7. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo các ngành có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký quản lý cư trú ở cấp xã; bảo đảm thực hiện đúng trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn của Bộ Công an.

Chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý những cán bộ công chức, viên chức có thái độ, hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú đến các tầng lớp nhân dân và rà soát các văn bản địa phương ban hành có liên quan đến cư trú. Cấm ban hành thêm những quy định thủ tục cũng như việc thu phí, lệ phí trái quy định hoặc đặt ra những điều kiện ràng buộc khi giải quyết các thủ tục về cư trú.

Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo và báo cáo Chính phủ./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2007
Ngày hiệu lực06/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/2007/CT-UBND triển khai thực hiện luật cư trú Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/2007/CT-UBND triển khai thực hiện luật cư trú Quảng Ngãi
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýNguyễn Xuân Huế
        Ngày ban hành27/07/2007
        Ngày hiệu lực06/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 20/2007/CT-UBND triển khai thực hiện luật cư trú Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/2007/CT-UBND triển khai thực hiện luật cư trú Quảng Ngãi

           • 27/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực