Chỉ thị 20/2008/CT-UBND

Chỉ thị 20/2008/CT-UBND tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2008/CT-UBND

Tân An, ngày 24 tháng 10 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong những năm qua, thực hiện chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 08/9/2003, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/2002/CT-UB ngày 20/6/2002, công tác thi hành án dân sự (sau đây viết tắt là THADS) trong tỉnh được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các ngành, các cấp mở nhiều đợt cao diểm tập trung THADS và đã đạt được nhiều kết quả, có nhiều biện pháp giải quyết án tồn đọng, đội ngũ cán bộ, chấp hành viên ngày càng được tăng cường, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án dân sự tỉnh được kiện toàn, cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh ngày càng được trang bị khá hơn trước.

Tuy nhiên, công tác THADS trong tỉnh còn nhiều khó khăn, phức tạp, số lượng vụ việc thi hành án thụ lý ngày càng tăng, lượng án tồn đọng ngày càng nhiều, công tác xác minh phân loại án chưa tốt, không kịp thời, chưa có giải pháp hữu hiệu giải quyết án tồn đọng. Đội ngũ chấp hành viên, cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh mặc dù có tập trung tổ chức thi tuyển nhưng vẫn còn thiếu nhiều so với biên chế được Bộ Tư pháp phân bổ; một số ít cán bộ, chấp hành viên chưa tích cực, chủ động trong công tác, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng vận động, thuyết phục thiếu bản lĩnh nghề nghiệp; sự quan tâm phối hợp chỉ đạo công tác quản lý về chính trị, tư tưởng, sinh hoạt đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan thi hành án dân sự địa phương của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp công tác giữa cơ quan thi hành án với các cơ quan liên quan và địa phương có lúc, có nơi chưa thường xuyên.

Thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thi hành án dân sự, để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác THADS, tạo chuyển biến cơ bản về công tác THADS, UBND tỉnh chỉ thị như sau:

1. Sở Tư pháp

a) Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự, trong đó tập trung vào việc thu tuyển cho đủ biên chế Bộ Tư pháp đã phân bổ để đáp ứng yêu cầu công việc. Đẩy mạnh việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính và giáo dục phẩm chất chính trị, ý thức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy hoạch đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chấp hành viên thi hành án; thực hiện việc điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, chấp hành viên theo quy định của Chính phủ, tập trung cho những địa phương có án tồn đọng nhiều.

Thí điểm tuyển dụng một tỉ lệ nhất định người đã trải qua công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND hoặc các chức danh chủ chốt khác ở cấp xã, có trình độ trung cấp luật, kiến thức xã hội, hiểu biết địa bàn dân cư và có khả năng làm tốt công tác dân vận, thuyết phục vào các cơ quan thi hành án dân sự ở các huyện thuộc vùng Đồng Tháp Mười và các huyện biên giới có khó khăn về nguồn cán bộ có trình độ cử nhân luật.

b) Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục củng cố ban chỉ đạo THADS các cấp, có kế hoạch thay đổi, phân công các thành viên ban chỉ đạo THADS, phát huy hơn nữa vai trò của ban chỉ đạo THADS các cấp làm tốt công tác tham mưu giúp chủ tịch UBND cùng cấp và cấp trên tăng cường sự chỉ đạo phối hợp trong công tác THADS ở địa phương.

Tùy điều kiện cụ thể, chọn thời điểm thích hợp, tổ chức huy động lực lượng mở các đợt cao điểm thi hành án, có nhiều giải pháp giải quyết án tồn đọng, phấn đấu thi hành án đạt chỉ tiêu Chính phủ đã đề ra.

c) Khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, chủ trì phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện thí điểm việc ủy quyền cho các trại giam, trại tạm giam trực tiếp đôn đốc thi hành án các khoản phải thi hành án nộp ngân sách nhà nước (án phí, tiền phạt, tiền tịch thu sung công, bồi thường cho nhà nước, truy thu thuế, thu lợi bất chính…) mà người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thực hiện nghĩa vụ thi hành án về dân sự, làm căn cứ đặc xá hàng năm.

d) Chỉ đạo các cơ quan thi hành án chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật ngay từ cơ sở, thực hiện tốt việc đối thoại với người khiếu nại, hạn chế đến mức tối đa những khiếu nại, tố cáo phức tạp mới phát sinh, khiếu nại vượt cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về THADS, nhất là đối với những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

đ) Khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng quy chế phối hợp trong THADS; kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn về THADS, thực hiện tốt công tác miễn, giảm THADS.

e) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện, thị xã và các cơ quan hữu quan thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ tài chính để thi hành án, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác phối hợp với cơ quan thi hành án để thi hành có hiệu quả các việc thi hành án trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan, đoàn thể ở địa phương với cơ quan thi hành án trong việc thi hành án.

g) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư các ngành có liên quan đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự, chế độ bồi dưỡng cho chấp hành viên, cán bộ làm công tác THADS; xem xét cấp đất để xây dựng trụ sở và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự.

2. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu các chế độ, chính sách liên quan đến công tác và cán bộ, công chức thi hành án dân sự để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thi hành án dân sự an tâm công tác, đồng thời thu hút những người có trình độ, năng lực, tâm huyết vào ngành thi hành án dân sự của tỉnh.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo cơ quan công an các cấp có biện pháp tăng cường công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án, hỗ trợ việc đảm bảo an toàn trụ sở, kho vật chứng của cơ quan thi hành án trong trường hợp cần thiết.

b) Chỉ đạo các trại tạm giam thuộc quyền quản lý chú trọng việc trực tiếp đôn đốc người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tại các trại tạm giam thi hành các khoản thi hành án theo ủy quyền của cơ quan thi hành án dân sự.

c) Chỉ đạo các cơ quan điều tra chú trọng áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để hạn chế việc tẩu tán tài sản, đảm bảo hiệu quả việc thi hành án, thực hiện việc chuyển giao vật chứng và các tài liệu liên quan đầy đủ, kịp thời cho cơ quan thi hành án theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các sở ngành liên quan tiếp tục đề xuất UBND tỉnh biện pháp nhằm hỗ trợ bổ sung kinh phí hoạt động, phương tiện, điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan THADS trong tỉnh; chủ trì thẩm định kịp thời đơn giá bồi thường theo yêu cầu của UBND các huyện, thị xã để địa phương có cơ sở áp giá phê duyệt phương án bồi thường chi trả cho người bị ảnh hưởng, nhằm đảm bảo giải phóng mặt bằng cho cơ quan thi hành án dân sự xây dựng trụ sở, kho vật chứng.

b) Phối hợp với Sở Tư pháp có biện pháp thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ tài chính để thi hành án cho các đối tượng là cơ quan, tổ chức do Nhà nước thành lập, hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí do ngân sách nhà nước, góp phần giải quyết án tồn đọng.

5. Ngân hàng nhà nước, Bảo hiểm xã hội

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng chuyên doanh, các tổ chức tín dụng khác, bảo hiểm xã hội tỉnh, bảo hiển xã hội các huyện, thị và các bảo hiểm khác đóng trên địa bàn tỉnh Long An phải tăng cường công tác phối hợp thi hành án, thực hiện quyết định của cơ quan thi hành án về cưỡng chế trừ vào thu nhập, khấu trừ tài khoản, trừ vào tiền, thu hồi giấy tờ có giá trị của người phải thi hành án theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự.

6. Ủy ban nhân dân các cấp

a) Chủ tịch ủy ban nhân dân các các huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác THADS theo quy định của pháp luật, phát huy vai trò của cơ quna tư pháp, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tổ chức THADS; nâng cao vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt quy chế phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp và chỉ đạo phòng Tư pháp thực hiện quy chế phối hợp với Trưởng thi hành án dân sự tỉnh.

b) Chỉ đạo các cơ quan hữu quan thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ tài chính để thi hành án; thực hiện kịp thời việc chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật, bố trí đất đai, hỗ trợ đền bù, đảm bảo giải phóng nhanh mặt bằng cho các cơ quan thi hành án để xây dựng trụ sở, kho vật chứng.

c) Chỉ đạo ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường công tác phối hợp với cơ quan thi hành án để thi hành có hiệu quả các việc thi hành án trên địa bàn.

7. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải gương mẫu trong việc thi hành bản án, quyết định của tòa án, nếu cố tình dây dưa, cản trở hoạt động thi hành án cần được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

8. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp lụât các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cá nhân, cơ quan, tổ chức và nhân dân trong việc thi hành các bản án, quyết định về dân sự của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Nêu gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành pháp luật thi hành án dân sự.

9. Trưởng thi hành án dân sự tỉnh có kế hoạch và giải pháp đồng bộ giải quyết căn bản số vụ việc thi hành án dân sự tồn đọng, hạn chế phát sinh vụ việc tồn đọng mới, phấn đấu thi hành án hàng năm đạt chỉ tiêu Bộ Tư pháp đề ra và giải quyết án tồn đọng trong tỉnh giảm từ 10% đến 15% hàng năm. Tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh tiến hành tốt việc rà soát, xác minh, phân loại các vụ việc tồn đọng; kiểm tra thường xuyên kết quả phân loại án, phân tích rõ nguyên nhân, đặc biệt đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đến nay vẫn chưa thi hành được, có giải pháp giải quyết kịp thời. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cố tình dây dưa, cản trở hoạt động thi hành án cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật (xử phạt hành chính, đề nghị xử lý về mặt hình sự).

Tập trung công tác kiểm tra về THADS, nhất là đối với những nơi có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động thi hành án ngay từ cơ sở. Phát huy tác dụng của đường dây nóng về công tác thi hành án dân sự, đáp ứng sự tin tưởng của người dân khi phản ánh sự việc qua phương tiện này, góp phần giải quyết hạn chế tiêu cực, trì trệ trong công tác thi hành án dân sự.

Dừng chuyển giao việc thi hành án có giá trị không quá 500.000 đồng cho UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp thi hành. Đối với những vụ việc thi hành án đã chuyển giao, UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục đôn đốc thi hành dứt điểm, những địa phương đôn đốc thi hành án không hiệu quả thì thi hành án dân sự các huyện, thị rút hồ sơ để trực tiếp thi hành.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh có biện pháp chỉ đạo cho hệ thống cơ sở tích cực tham gia phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để vận động, thuyết phục tự nguyện thi hành các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã có kế hoạch triển khai thực hiện.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và Bộ Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Cục THADS-BTP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL – BTP;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Phòng NCUB;
- Lưu VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2008
Ngày hiệu lực03/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự Long An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýDương Quốc Xuân
        Ngày ban hành24/10/2008
        Ngày hiệu lực03/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 20/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự Long An

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/2008/CT-UBND nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự Long An

           • 24/10/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực