Chỉ thị 20/2010/CT-UBND

Chỉ thị 20/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Chỉ thị 20/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 51 hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã được thay thế bởi Quyết định 2569/QĐ-UBND bãi bỏ chỉ thị quy phạm pháp luật không còn phù hợp Hà Tĩnh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 13/09/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 51 hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2010/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 10 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Ngày 14 tháng 5 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 51), đây là Nghị định có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong việc chuyển đổi phương thức quản lý hoá đơn bán hàng đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và đối với cơ quan thuế nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc in, quản lý và sử dụng hoá đơn. Nghị định thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đổi mới phương thức quản lý hoá đơn theo mô hình hiện đại hoá, cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Điểm quy định mới và quan trọng nhất của Nghị định số 51 là doanh nghiệp tự tạo hoá đơn để sử dụng dưới hình thức tự in, hoá đơn đặt in và hoá đơn điện tử. Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 51 của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Cục Thuế tỉnh

- Thành lập ban chỉ đạo triển khai Nghị định số 51 tại Cục Thuế để triển khai các công việc có liên quan; tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị trong tỉnh phối hợp thực hiện triển khai thực hiện Nghị định số 51 của Chính phủ.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn để tuyên truyền kịp thời những nội dung mới của Nghị định số 51 và Thông tư số 153/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51.

- Thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn thuộc đối tượng sử dụng các loại hoá đơn theo quy định tại Nghị định số 51 để các doanh nghiệp chủ động trong việc tạo hoá đơn sử dụng dưới hình thức hoá đơn tự in, hoá đơn đặt in và hoá đơn điện tử.

- Căn cứ tình hình sử dụng hoá đơn trong của các tổ chức, cá nhân thuộc diện mua hoá đơn theo Nghị định số 51. Cơ quan thuế lập kế hoạch và tổ chức in hoá đơn năm 2011 để cung cấp hoá đơn cho các tổ chức, cá nhân từ 01/01/2011.

- Có kế hoạch hướng dẫn, tập huấn Thông tư hướng dẫn Nghị định số 51 của Chính phủ cho tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để đảm bảo triển khai thực hiện tốt, đồng bộ Nghị định số 51.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tốt việc thực hiện quy trình quản lý hoá đơn và phần mềm của Tổng cục Thuế.

- Tổ chức công bố đường dây nóng tại Văn phòng Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố, thị xã. Thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện Nghị định số 51. Các vấn đề vượt thẩm quyền Cục Thuế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để tháo gỡ kịp thời.

- Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trong việc tạo, phát hành hoá đơn theo Nghị định số 51; có biện pháp ngăn ngừa kịp thời những sai phạm.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan Báo chí trên địa bàn

- Lập kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Nghị định số 51và Thông tư số 153/TT-BTC hướng dẫn Nghị định, từ nay đến 31/12/2010 và trong năm 2011.

- Phối hợp với cơ quan thuế thông báo cho các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động ngành in trên địa bàn để doanh nghiệp chủ động in hoá đơn và có đủ hoá đơn sử dụng từ ngày 01/01/2011.

3. Sở Tài chính

Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp, biện pháp quản lý giá hiệu quả, không để tình trạng doanh nghiệp in lợi dụng thời điểm cuối năm để tăng giá, ép giá đối với doanh nghiệp đặt in hóa đơn.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ngay khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân mới đăng ký lần đầu phải thông báo, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân biết quyền, nghĩa vụ của mình trong việc đặt in, tự in hoá đơn từ ngày 01/01/2011.

- Xây dựng cơ chế hậu kiểm để kịp thời phát hiện các doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh nhưng không triển khai dự án, không hoạt động sản xuất kinh doanh, không tồn tại nơi đăng ký để tránh việc lợi dụng thành lập doanh nghiệp với mục đích buôn bán hóa đơn bất hợp pháp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.

5. Công an tỉnh

- Có kế hoạch kiểm tra, phát hiện kịp thời các hình thức gian lận hoá đơn, lợi dụng sự thông thoáng nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời.

- Phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng, gian lận hoặc không chấp hành thực hiện Nghị định số 51.

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 1527/QCPH-TCT-TCCS ngày 31/10/2007 giữa Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính và Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an chống in lậu hoá đơn, hoá đơn giả, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp.

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt và tổ chức thực hiện đúng tinh thần nội dung của Chỉ thị này trên địa bàn.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các tổ chức đoàn thể phối hợp trong công tác chỉ đạo tuyên truyền triển khai Nghị định số 51của Chính phủ.

8. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh

Nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc tự in, đặt in, quản lý sử dụng hóa đơn để thực hiện nghiêm túc Nghị định số 51 và Thông tư số 153/TT-BTC.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục Thuế;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Hà Tĩnh; Đài PTTH tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UB;
- Các Phòng - VP/UB;
- TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2010
Ngày hiệu lực06/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 51 hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 51 hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành27/10/2010
        Ngày hiệu lực06/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 20/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 51 hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 51 hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ