Chỉ thị 20/2011/CT-UBND

Chỉ thị 20/2011/CT-UBND tăng cường thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An

Chỉ thị 20/2011/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản Long An đã được thay thế bởi Quyết định 707/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân Long An và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/2011/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20 /2011/CT-UBND

Long An, ngày 22 tháng 12 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP NGÀY 04/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Qua hơn một năm thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP) và Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An đã có chuyển biến tích cực, cơ bản đạt hiệu quả; trình tự, thủ tục bán đấu giá từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên, hoạt động bán đấu giá tài sản trong tỉnh vẫn còn những tồn tại nhất định, cụ thể như: một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh khi có tài sản bán thanh lý không thực hiện việc ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp) để tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước. Một số Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện được thành lập để bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không thực hiện đúng thủ tục; chậm giao tài sản cho người mua được tài sản sau khi bán đấu giá thành ....

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản, cụ thể:

a) Việc bán đấu giá tài sản phải đảm bảo thực hiện đùng nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010.

b) Đối với tài sản bán đấu giá để thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.

c) Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh và cấp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh ra quyết định tịch thu thì giao cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản để bán đấu giá theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Pháp lệnh số 04/2008/PL-UBTVQH12 ngày 02/4/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/7/2006 của Chính phủ quy định việc quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Nghị định số 22/2009/NĐ-CP ngày 24/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/7/2006 của Chính phủ.

d) Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do cơ quan có thẩm quyền cấp huyện ra quyết định tịch thu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản để bán đấu giá theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ thực hiện việc ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức này cử đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản của Hội đồng.

đ) Đối với tài sản thuộc sở hữu nhà nước hoặc tài sản được hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi có quyết định thanh lý phải tổ chức định giá và thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và thanh lý tài sản nhà nước tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản; Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.

e) Việc bán đấu giá tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Tài sản bảo đảm nợ vay khi xử lý bằng hình thức bán đấu giá thì hợp đồng bán đấu giá tài sản được ký kết giữa người có quyền xử lý tài sản đó hoặc theo quy định của pháp luật với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

g) Đối với tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được thực hiện theo Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

h) Các tổ chức hoạt động bán đấu giá tài sản được thành lập đúng theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ; kiên quyết xử lý các cơ quan, doanh nghiệp không có chức năng bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật mà vẫn tiến hành bán đấu giá tài sản không đúng quy định .

i) Các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản ban hành quy chế bán đấu giá tài sản của tổ chức mình phù hợp với quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ; thực hiện nghiêm túc quy chế bán đấu giá tài sản trong quá trình tổ chức bán đấu giá.

2. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về bán đấu giá tài sản, nhất là những quy định mới về nguyên tắc, thủ tục, trình tự bán đấu giá, về đấu giá viên, về tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ, để các ngành, các cấp, tổ chức, cá nhân thông hiểu, từ đó nhận thức và thực hiện đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ chế, chính sách để phát triển mạng lưới bán đấu giá chuyên nghiệp; kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ đấu giá viên.

c) Hướng dẫn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản cho các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện sai sót để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

đ) Định kỳ và theo yêu cầu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

e) Trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra thường xuyên đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác này để nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh kịp thời những sai sót, giải quyết nhanh công việc khi tổ chức và địa phương có yêu cầu về bán đấu giá tài sản, đảm bảo đạt hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính:

a) Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng mức thu phí mới về hoạt động bán đấu giá tài sản trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố Tân An tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, các huyện, thành phố Tân An thực hiện nghiêm túc việc ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.

5. Các Sở, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao phối hợp với Sở Tư pháp trong thực hiện tốt các hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An:

Đảm bảo các điều kiện về cơ sở, vật chất, nhân sự cho việc thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương đi vào nề nếp, có hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm theo quy định tại khoản 2, Điều 21 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các ngành ,các cấp tổ chức triển thực hiện nghiêm túc. Giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp
- Cơ quan đại diện BTP tại TP. Hồ Chí Minh;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, Ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Cổng thông tin
điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng NC-TCD (NC).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/2011/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/2011/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản Long An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýNguyễn Thanh Nguyên
        Ngày ban hành22/12/2011
        Ngày hiệu lực01/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 20/2011/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản Long An

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/2011/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản Long An