Chỉ thị 20/2011/CT-UBND

Chỉ thị 20/2011/CT-UBND triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Chỉ thị 20/2011/CT-UBND triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 2569/QĐ-UBND bãi bỏ chỉ thị quy phạm pháp luật không còn phù hợp Hà Tĩnh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 13/09/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/2011/CT-UBND triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 09 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Đây là văn bản Luật quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án hình sự; để triển khai tổ chức thực hiện và thi hành nghiêm túc nội dung Luật Thi hành án hình sự và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 03/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, tham mưu giúp Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền Luật Thi hành án hình sự; biên soạn, in ấn tài liệu và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể phổ biến, quán triệt Luật Thi hành án hình sự bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự; đồng thời, xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu tập huấn về Luật Thi hành án hình sự, bồi dưỡng kiến thức cho báo cáo viên để giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Thi hành án hình sự cho cán bộ, công chức ngành Tư pháp và toàn xã hội để nâng cao nhận thức, thống nhất thực hiện.

b) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Thi hành án hình sự để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các ngành chức năng:

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tập huấn, phổ biến, tuyên truyền nội dung của Luật Thi hành án hình sự để thống nhất nhận thức và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa, ngăn chặn việc vận dụng hoặc lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ.

b) Chủ trì triển khai các Đề án, Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Luật sát hợp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và thực tế tại địa phương. Phối hợp, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với Luật Thi hành án hình sự.

c) Tăng cường quản lý giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người được đặc xá, tha tù. Số người thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ; thi hành phạt cấm cư trú, quản chế; án phạt trục xuất; tước một số quyền công dân; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định và thi hành các biện pháp tư pháp (bắt buộc chữa bệnh, đưa vào Trường giáo dưỡng, giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội). Định kỳ thống kê, rà soát, phân loại để có biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ.

d) Củng cố tổ chức biên chế của cơ quan thi hành án hình sự toàn tỉnh và cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; có kế hoạch trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ để lực lượng thi hành án hình sự toàn tỉnh đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

đ) Chủ động nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác quản lý thi hành án hình sự và xây dựng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự của tỉnh để tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về thi hành án hình sự.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự trù kinh phí phục vụ cho công tác triển khai thi hành Luật và trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng thi hành án hình sự toàn tỉnh, Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh:

a) Thực hiện nghiêm túc đầy đủ Luật Thi hành án hình sự và giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan thi hành án hình sự toàn tỉnh và cơ quan được giao một số hoạt động thi hành án hình sự (Trại tạm giam) không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật.

b) Tiến hành các thủ tục xét giảm và tha trước thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân; thực hiện nghiêm túc chế độ về tạm đình chỉ, tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; giám sát việc thực hiện công tác đặc xá của Công an tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án hình sự trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và có ý thức chấp hành, không vi phạm pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh về thi hành án hình sự để phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn quản lý.

5. Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng bố trí ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí cần thiết cho việc triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự.

6. Các Sở, Ban, ngành và đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên biết thực hiện.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án hình sự trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung Luật Thi hành án hình sự thuộc địa bàn quản lý.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V11, V19, C81 Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các ngành: Công an, Quân sự, Biên phòng, Thanh tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự;
- Các Sở, Ban, ngành và Hội, đoàn thể tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
- Các Trường: Đại học Hà Tĩnh, CĐ, THCN;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh, Phó VP/UB;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CH
TỊCH
PHÓ
CH
TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2011
Ngày hiệu lực09/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/2011/CT-UBND triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/2011/CT-UBND triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Minh Kỳ
        Ngày ban hành29/09/2011
        Ngày hiệu lực09/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 20/2011/CT-UBND triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/2011/CT-UBND triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự Hà Tĩnh