Chỉ thị 20/CT-BGTVT

Chỉ thị 20/CT-BGTVT năm 2013 thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-BGTVT năm 2013 thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 4/1/2005, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Chthị số 02/2005/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác phòng, chng tác hại của thuốc lá trong ngành Giao thông vận tải. Tuy nhiên, hiện nay tại nhiều nơi làm việc, nhà ga, bến xe, sân bay, bến cảng, trên các phương tiện giao thông công cộng là tàu hỏa, tàu thủy, xe ô tô vẫn còn hiện tượng hút thuc lá. Luật Phòng, chng tác hại của thuốc lá (sau đây gọi tắt là Luật PCTHTL) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/06/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2013. Đthực hiện Luật PCTHTL có hiệu quả trong ngành Giao thông vận tải, Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:

1. Yêu cầu chung đối vi các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, các viện, trường, doanh nghiệp thuộc Bộ; các Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị khác thuộc Bộ Giao thông vận tải

a) Thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc, địa điểm công cộng trong nhà1 và trên các phương tiện giao thông công cộng thông qua các biện pháp cụ thể sau đây:

- Thủ trưng các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện, chỉ đạo triển khai, đưa nội dung cấm hút thuốc lá vào nội quy, quy chế và công tác thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị mình, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và có biện pháp xử lý phù hợp đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

- Rà soát và lập danh sách địa điểm và các loại phương tiện giao thông công cộng thuộc phạm vi quản lý cần thực thi các quy định cấm hút thuốc lá theo quy định của Luật PCTHTL.

- Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Luật PCTHTL và Chỉ thị này tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, hành khách và khách hàng.

- Bố trí biển “Cấm hút thuốc lá” tại các vị trí dễ quan sát của lối ra vào các tòa nhà, trong hành lang và trong các phòng làm việc, các khu vực công cộng và các phương tiện giao thông công cộng bị quy định cấm hút thuốc; không để gạt tàn thuốc lá tại khu vực có quy định cấm hút thuốc lá.

b) Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị trong ngành Giao thông vận tải nhận tài trợ của các công ty thuốc lá, trừ các khoản tài trợ nhân đạo theo quy định của Luật PCTHTL.

c) Không cho phép các tổ chức, cá nhân tiếp thị, quảng cáo, bán thuốc lá tại các địa điểm công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng theo quy định của Luật PCTHTL.

2. Yêu cầu cụ thể

a) Đối với Cục Y tế Giao thông vận tải

- Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định có liên quan tại Mục 1 của Chỉ thị này.

- Tại các cơ sở y tế, yêu cầu thực hiện cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên của cơ sy tế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Luật PCTHTL.

- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ sy tế tổ chức thực hiện (có quy định, quy chế), hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá; treo biển có chữ hoặc biu tượng “Cm hút thuốc lá” trong khuôn viên cơ sy tế tại các vị trí dễ nhìn, dễ thấy, đặc biệt là các vị trí hay có người hút thuốc.

b) Đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

- Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định có liên quan tại Mục 1 của Chthị này.

- Quy định cụ thể về trách nhiệm các trưởng ga, trưởng tàu, nhân viên phụ trách toa, lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa, dưới ga và các chức danh khác trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đc hành khách đi tàu thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá trong khu vực nhà ga, trên tàu.

- Trên đoàn tàu chở khách được phép thiết kế khu vực dành riêng cho người hút thuốc nhưng phải bảo đảm: khép kín hoàn toàn, có hệ thống thông gió riêng biệt, có biển thông báo, có bố trí gạt tàn, có thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Trong trường hợp không thiết lập được khu vực dành riêng cho người hút thuốc theo đúng tiêu chuẩn, phải thực hiện quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trên tàu hỏa.

c) Đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam

- Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định có liên quan tại Mục 1 của Chỉ thị này.

- Các hãng hàng không hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện nghiêm quy định các chuyến bay không khói thuốc. Việc hút thuốc lá trên tàu bay sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

- Trong khu vực cách ly của sân bay, được phép thiết kế phòng dành riêng cho người hút thuốc lá nhưng phải bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật PCTHTL, cụ thể: khép kín hoàn toàn, có hệ thống thông gió riêng biệt, có biển thông báo, có bố trí gạt tàn, có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

d) Đối với các trường đại học, cao đẳng, học viện và cơ sở giáo dục trong ngành Giao thông vận tải

- Thủ trưởng các trường học, học viện, cơ sở giáo dục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định tại Mục 1 của Chỉ thị này.

- Thực hiện nghiêm việc cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà, nơi làm việc, trong lớp học (đối với các trường cao đẳng, đại học, học viện); tại khuôn viên và khu vực trong nhà của trường học, lớp học (đi với các cơ sở giáo dục khác).

đ) Đối với các Sở Giao thông vận tải

- Thực hiện và chđạo lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định có liên quan tại Mục 1 của Chthị này.

- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, giám đốc bến xe thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lái xe, phụ xe và hành khách thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại bến xe và trên các phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn quản lý.

- Chđạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý việc chấp hành các quy định về PCTHTL trong phạm vi, quản lý.

e) Đối với Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa; Trưng đại diện Cng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa; người đứng đầu doanh nghiệp khai thác bến cảng hàng hải và đường thủy nội địa; các chủ tàu

- Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định có liên quan tại Mục 4 ca Chỉ thị này.

- Trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng đường thủy nội địa và hàng hải: cho phép thiết kế khu vực dành riêng cho người hút thuốc nhưng phải bảo đảm: khép kín hoàn toàn, có hệ thống thông gió riêng biệt, có biển thông báo, có bố trí gạt tàn, có thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Trong trường hợp không thiết lập được khu vực dành riêng cho người hút thuốc theo đúng tiêu chuẩn, phải thực hiện quy định cấm hút thuốc hoàn toàn.

- Thuyền trưng, người lái phương tiện thủy nội địa, người đứng đu doanh nghiệp khai thác bến cảng và các chủ tàu thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hành khách thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành.

3. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, các viện, trường đại học, cao đẳng, học viện; Giám đốc các Sở Giao thông vận tải; Giám đốc các Cảng vụ: Hàng hải, Hàng không, Đường thủy nội địa; Chủ tịch Tập đoàn, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải (qua Cục Y tế Giao thông vận tải) trước ngày 31 tháng 12.

b) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn về Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với lực lượng thanh tra của Ngành, các Sở Giao thông vận tải.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Luật PCTHTL trong toàn Ngành theo kế hoạch hoặc đột xuất.

- Tổng hợp, báo cáo việc triển khai thi hành Luật PCTHTL theo quy định trên cơ sở báo cáo của Cục Y tế Giao thông vận tải.

c) Cục Y tế Giao thông vận tải chủ trì, phi hp Vụ Pháp chế tổ chức, triển khai thực hiện Luật PCTHTL và Chỉ thị này trong các cơ quan, đơn vị ngành Giao thông vận tải, tổng hợp, báo cáo Bộ trưng kết quả thực hiện.

d) Báo Giao thông vận tải, các cơ quan báo chí và truyền thông của Ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP;
- Bộ Y tế (để p/h);
- Các Thứ trung;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các S GTVT;
- Tchức Nhịp cầu sức khe tại VN (để p/h);
- Website Bộ GTVT;
- Báo GTVT; Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 1 Theo Luật PCTHTL, “trong nhà” là nơi có mái che và có một hoặc nhiều bức tường chắn hoặc vách ngăn xung quanh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-BGTVT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2013
Ngày hiệu lực07/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-BGTVT

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-BGTVT năm 2013 thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-BGTVT năm 2013 thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành07/10/2013
        Ngày hiệu lực07/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-BGTVT năm 2013 thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-BGTVT năm 2013 thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá

           • 07/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực