Chỉ thị 20/CT-CT/UBND

Chỉ thị 20/CT-CT/UBND năm 2012 về tăng cường công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-CT/UBND tăng cường công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Quảng Bình 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-CT/UBND

Quảng Bình, ngày 17 tháng 9 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN

Trong những năm qua, thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), cùng sự hỗ trợ của Nhà nước, ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp đã nỗ lực phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (HS, SV) và đã thu được một số kết quả nhất định. Số HS, SV tham gia BHYT ngày càng tăng, riêng năm học 2011 - 2012 đã đạt 84% số HS, SV tham gia nên sự tiếp cận dịch vụ y tế đối với HS, SV được cải thiện rõ rệt. Mạng lưới y tế trường học từng bước được duy trì, củng cố, phát triển.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHYT HS, SV hiện vẫn còn tồn tại, hạn chế; toàn tỉnh vẫn còn trên 16% số học sinh, sinh viên trong diện tham gia BHYT bắt buộc nhưng chưa tham gia; mạng lưới cán bộ y tế trong các trường học thiếu về số lượng, chưa bảo đảm chất lượng, hiện vẫn còn trên 23% số trường học trong tỉnh chưa có cán bộ y tế chuyên trách, điều kiện giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên chưa bảo đảm do thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hoạt động. Sự phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các trường học trong công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên chưa chặt chẽ.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm triển khai thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Ban Bí thư (khóa X) và Chỉ thị số 33/CT/TU ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo củng cố, phát triển cơ sở y tế trong các trường học, bố trí đầy đủ và nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế trong các trường học; cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường học tập, đồng thời bảo đảm cơ bản nguồn lực cho các hoạt động y tế trong các trường học; đưa việc tham gia BHYT HS, SV bổ sung vào tiêu chí giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo mỗi trường có một cán bộ y tế chuyên trách theo định biên và bảo đảm chế độ, điều kiện làm việc để cán bộ y tế thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Tăng cường chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, Ban Giám hiệu các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh tham gia BHYT học sinh, sinh viên cho con em mình; phải khẳng định tham gia BHYT học sinh, sinh viên là loại hình bắt buộc theo quy định của pháp luật, là một khoản thu bắt buộc trong năm học. Phân công giáo viên lập danh sách, thu phí và phát thẻ BHYT kịp thời cho học sinh, sinh viên có tham gia BHYT, đây là trách nhiệm của nhà trường theo quy định của pháp luật. Giao chỉ tiêu cho từng trường, từng cơ sở đào tạo để năm học 2012 - 2013 và những năm tiếp theo đạt 100% số học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Những HS, SV đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng khác phải lập danh sách đầy đủ để trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS, SV theo quy định. Các trường sử dụng có hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu quỹ BHYT được trích để lại trường theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2007-TTLT-BTC-BYT của liên Bộ Tài chính - Y tế; trong đó ưu tiên khám sức khỏe định kỳ cho HS, SV trong năm học.

3. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt công tác y tế trong các trường học, chú trọng đề xuất các biện pháp nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời và có biện pháp khắc phục các yếu tố ảnh hưởng có hại đến sức khỏe học sinh, sinh viên.

Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh nâng cao chất lượng, đặc biệt là tuyến xã để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh nói chung và cho học sinh, sinh viên có thẻ BHYT nói riêng; tạo điều kiện tốt nhất để các em được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách BHYT. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về công tác y tế trong các trường học trên địa bàn

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên. Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên; chỉ đạo BHXH huyện, thành phố, phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, Ban Giám hiệu các trường công lập, các cơ sở giáo dục, tổ chức tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên.

5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh lập dự toán và cấp phát kinh phí hỗ trợ cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường do địa phương quản lý, đảm bảo kịp thời đúng quy định theo Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2011 về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn phối hợp, hỗ trợ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường, các cơ sở giáo dục, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh tham gia BHYT học sinh, sinh viên cho con em mình, đảm bảo thực hiện nghiêm Luật BHYT và văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình và các cơ quan truyền thông có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trong việc tuyên truyền Luật BHYT, chính sách BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch triển khai, khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-CT/UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-CT/UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2012
Ngày hiệu lực17/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-CT/UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-CT/UBND tăng cường công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Quảng Bình 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-CT/UBND tăng cường công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Quảng Bình 2012
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-CT/UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành17/09/2012
        Ngày hiệu lực17/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-CT/UBND tăng cường công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Quảng Bình 2012

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-CT/UBND tăng cường công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Quảng Bình 2012

           • 17/09/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/09/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực