Chỉ thị 20/CT-UBND

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2014

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UBND 2013 phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Bình Dương 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Bình Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2014

Trong năm 2013, các cấp ủy Đảng, Chính quyền đã tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (viết tắt PCCC&CNCH) sự phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện tích cực của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp. Công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng; tình hình cháy trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ cháy, nổ và thiệt hại tính mạng, tài sản so với cùng kỳ năm 2012; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ngày càng phát triển sâu rộng; hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy được tăng cường… góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác PCCC&CNCH vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh cháy nổ và liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ. Lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, địa phương còn chưa quan tâm thực hiện đúng trách nhiệm và thiếu chủ động trong chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy; nhiều cơ sở, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, nhất là trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy; lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng ở nhiều nơi còn thiếu và yếu, hoạt động không hiệu quả.

Từ tình hình trên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn làm hạn chế đến mức thấp nhất nguyên nhân gây ra cháy, nổ; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC&CNCH, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị

Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mình, đề cao trách nhiệm thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý; chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và thực hiện đúng các quy định Luật Phòng cháy, chữa cháy và các Nghị định của Chính phủ về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; tổ chức thực hiện nghiêm và duy trì các điều kiện an toàn PCCC&CNCH; chỉ đạo việc tự kiểm tra và khắc phục ngay các sơ hở, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố rà soát bố trí đất, đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, cải tạo trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị PCCC&CNCH cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; chú trọng trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và tổ chức lực lượng tại chỗ; tiếp tục rà soát củng cố, xây dựng mới và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy; kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Tổ chức tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trong các đơn vị quân đội; chỉ đạo lực lượng quân đội sẵn sàng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu. Phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy triển khai các chủ trương, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

Chủ trì, phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng.

3. Công an tỉnh

Thực hiện tốt công tác quản lý vật liệu nổ trên địa bàn. Phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn; tập trung điều tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy có dấu hiệu tội phạm. Tăng cường xây dựng và triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

4. Sở Tư pháp

Phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tăng biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC&CNCH cung cấp cho các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, pháp luật về PCCC&CNCH đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học và khu dân cư.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Cân đối ngân sách, phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCCC&CNCH.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014.

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở của các cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng dân phòng trong quá trình tham gia công tác PCCC & CNCH.

7. Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Phát triển đô thị Bình Dương

Tham mưu, thực hiện đúng quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong đầu tư xây dựng; đề xuất quy hoạch xây dựng các đô thị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chung cư, nhà cao tầng mới đều phải có quy hoạch về phòng cháy, chữa cháy; bố trí các khu chức năng, hệ thống giao thông, cấp nước, vị trí các đội phòng cháy, chữa cháy… đảm bảo đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài.

Phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị thiết kế các công trình xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy như thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy, thi công xây dựng và nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng; tăng cường kiểm tra đối với các đơn vị, cơ sở, chủ đầu tư, Ban quản lý và các đơn vị liên quan đến xây dựng, quản lý nhà cao tầng, nhất là chung cư cao tầng nhằm chấn chỉnh việc chấp hành các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, về an toàn phòng cháy, chữa cháy và thực hiện đầy đủ các điều kiện về thoát nạn cho người và chống cháy lan, cháy lớn.

8. Sở Công Thương

Phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho các hộ kinh doanh trong chợ, siêu thị, trung tâm thương mại hiểu rõ và nắm chắc các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh; yêu cầu cơ quan quản lý, Ban Quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo, hướng dẫn các trường Trung học trên địa bàn tỉnh lồng ghép các chương trình giáo dục pháp luật, tuyên truyền pháp luật phòng cháy, chữa cháy; thực hiện đúng các quy định, điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, trang bị phương tiện, thiết bị và thành lập lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ. Phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép hoạt động cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở đào tạo khác đảm bảo đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng cháy và chữa cháy” cho đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường thực hiện công tác phòng cháy rừng; tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về phòng cháy, chữa cháy; phân công lực lượng thường trực, tuần tra canh gác và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa hanh, khô; bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực tập phương án phòng cháy và chữa cháy rừng.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Dương

Chủ động tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy chữa cháy, các Nghị định của Chính phủ về công tác PCCC&CNCH. Phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên mục “Phòng cháy chữa cháy trách nhiệm của toàn dân”; tăng thời lượng phát sóng, đăng các tin bài, xây dựng phóng sự về công tác phòng cháy chữa cháy; tuyên truyền “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy”, nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về pháp luật và kiến thức PCCC&CNCH; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, phê phán các hành vi vi phạm cũng như thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy.

12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn Bình Dương, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh có kế hoạch phối hợp với cơ quan, ban ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức PCCC&CNCH; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, người sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng cháy chữa cháy.

13. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương: Tiếp tục phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy xây dựng nội dung tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy in trên vé số tỉnh Bình Dương.

- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương: Chủ trì, phối hợp với ngành liên quan có kế hoạch tiến hành kiểm tra, rà soát và đánh giá đúng thực trạng hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tại các đô thị và khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy bị hư hỏng.

- Công ty Điện lực Bình Dương: Tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện tại các hộ gia đình, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì các thiết bị điện; kiến nghị chủ các cơ sở kịp thời thay thế những thiết bị điện hư hỏng hoặc xuống cấp.

14. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore

Phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong địa bàn khu công nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy; đề xuất thành lập Đội phòng cháy chữa cháy chuyên trách (mỗi khu công nghiệp đang hoạt động phải thành lập Đội phòng cháy chữa cháy chuyên trách) và trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy cho phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

15. Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương

Là cơ quan thường trực trong công tác PCCC&CNCH tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng Đề án triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng cháy và chữa cháy tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy 04/10” hàng năm. Phối hợp các ngành có liên quan trực tiếp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại các ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức và các doanh nghiệp; phát hiện và yêu cầu khắc phục ngay các sai phạm, sơ hở thiếu sót có thể gây cháy lan, cháy lớn.

Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy giỏi về nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, làm tốt công tác phòng cháy, sẵn sàng dũng cảm chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC &CNCH hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong những năm tới.

Đẩy mạnh kiểm tra, phúc tra đối với các địa điểm có nguy cơ cháy, nổ cao như: các chợ, trung tâm thương mại, chung cư, nhà cao tầng, cơ sở sản xuất hàng, nguyên liệu dễ cháy, cháy lan, cháy lớn….; tăng cường kiểm tra định kỳ, chuyên đề, chuyên ngành, kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục các thiếu sót và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức diễn tập 01 đến 02 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có nhiều lực lượng tham gia nhằm nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu, tránh bị động, bất ngờ; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng cơ sở, thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại các doanh nghiệp.

Yêu cầu Lãnh đạo các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2013
Ngày hiệu lực24/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UBND 2013 phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Bình Dương 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UBND 2013 phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Bình Dương 2014
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýLê Thanh Cung
        Ngày ban hành24/12/2013
        Ngày hiệu lực24/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UBND 2013 phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Bình Dương 2014

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UBND 2013 phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Bình Dương 2014

           • 24/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực