Chỉ thị 20/CT-UBND

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UBND 2014 tăng cường bình đẳng giới hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện; qua đó nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về bình đẳng giới được nâng lên; vai trò, vị thế của phụ nữ được khẳng định qua sự bình đẳng về quyền lợi học tập, việc làm, sở hữu tài sản, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, chuyên môn, kỹ thuật và được đề bạt giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các ngành, chính quyền các cấp, doanh nghiệp; khoảng cách giới trong các lĩnh vực đời sống xã hội và gia đình dần được thu hẹp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người dân chưa thực sự quan tâm trong việc thực hiện Luật Bình đẳng giới; việc lồng ghép bình đẳng giới vào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương chưa rõ nét; việc bố trí, sử dụng cán bộ nữ tham gia lãnh đạo quản lý chiếm tỷ lệ thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra; một bộ phận phụ nữ chưa thật sự tự tin, mạnh dạn để vươn lên khẳng định vị thế, vai trò của mình trong xã hội; tình trạng bạo lực giới, ngược đãi phụ nữ và trẻ em vẫn còn xảy ra trong gia đình và cộng đồng, trong khi việc xử lý những vi phạm trong các lĩnh vực bình đẳng giới chưa nghiêm, chưa kịp thời.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

- Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giới; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Nghị Quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Củng cố, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các sở, ban, ngành, địa phương; xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban các cấp. Bố trí và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp hoạt động hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép giới trong các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học và lồng ghép vấn đề giới trong tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới, các mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, lao động, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa và gia đình; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bình đẳng giới và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo điều kiện để phụ nữ nghèo được vay vốn làm ăn thoát nghèo; giảm tỷ lệ thất nghiệp đối với lao động nữ ở thành thị; kiểm tra việc thực hiện chính sách lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, các đơn vị liên quan tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong đội ngũ cán bộ nữ chủ chốt trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các sở, ngành các cấp thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thuộc ngành (đối với các đơn vị chưa thành lập).

- Đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng giới giữa phụ nữ và nam giới trên các lĩnh vực.

- Tổ chức kiểm tra hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong việc triển khai thực hiện mục tiêu quốc gia bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở, kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn.

2. Sở Nội vụ: Thực hiện bình đẳng giới trong việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức hàng năm theo quy định; có các biện pháp cụ thể tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nâng cao tỷ lệ nữ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị các cấp, nhằm đạt mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị mà Chính phủ đã đề ra.

3. Sở Tư pháp: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị các cấp thực hiện quy trình lồng ghép bình đẳng giới trong tham mưu HĐND, UBND cùng cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đang còn hiệu lực để kiến nghị, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nguyên tắc bình đẳng giới.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp các sở, ban, ngành, các địa phương lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới vào việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn của tỉnh, huyện. Phân tích, đánh giá kết quả lồng ghép bình đẳng giới hàng năm và giai đoạn để điều chỉnh, bổ sung.

5. Sở Tài chính: Hướng dẫn các sở, ban, ngành và các địa phương lập dự toán ngân sách, quản lý và sử dụng nguồn tài chính cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ theo Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới. Kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thông tin, truyền thông trước, trong và sau khi xuất bản, lưu hành để xử lý, loại bỏ các sản phẩm truyền thông mang tính định kiến giới, phân biệt đối xử về giới.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai thực hiện giáo dục bình đẳng giới vào chương trình giáo dục trong nhà trường phù hợp với học sinh các cấp. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong tổ chức bộ máy ngành Giáo dục và Đào tạo.

8. Sở Y tế: Lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành. Nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe sinh sản, tránh thai an toàn, kế hoạch hóa gia đình… Giám sát và có biện pháp khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nạo phá thai, tỷ lệ tử vong từ người mẹ, dự phòng lây truyền HIV…

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng xây dựng mối quan hệ hôn nhân, gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

10. Ban Dân tộc tỉnh: Tổ chức triển khai, thực hiện hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới của tỉnh.

11. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai: Xây dựng các chương trình chuyên mục, chuyên trang có nội dung về bình đẳng giới; tăng thời lượng đưa các tin, bài, phóng sự tuyên truyền các hoạt động, tình hình thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ cho nhân dân.

12. Cục Thống kê tỉnh: Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan lồng ghép các chỉ số giới trong các cuộc điều tra, khảo sát; thu thập, tổng hợp số liệu thống kê có tách biệt giới thuộc hệ thống chỉ tiêu quốc gia và tính toán chỉ số phát triển giới của quốc gia trên địa bàn tỉnh.

13. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các chính sách về bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhân dân thực hiện bình đẳng giới. Bố trí cán bộ, kinh phí hoạt động và thu thập, xử lý thông tin, số liệu về bình đẳng giới.

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn.

14. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản pháp luật có liên quan. Tham gia giám sát việc thực thi Luật Bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

Đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh (qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UBND 2014 tăng cường bình đẳng giới hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UBND 2014 tăng cường bình đẳng giới hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực07/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UBND 2014 tăng cường bình đẳng giới hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UBND 2014 tăng cường bình đẳng giới hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ Đồng Nai

           • 07/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực