Chỉ thị 20/CT-UBND

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh xử lý vi phạm về sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UBND 2014 xử lý vi phạm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Long An, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH XỬ LÝ VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG CHẤT NỔ, XUNG ĐIỆN, CHẤT ĐỘC ĐỂ KHAI THÁC THỦY SẢN VÀ TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, hoạt động buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh từng bước được ngăn chặn. Tuy nhiên, tình hình sử dụng xung điện khai thác thủy sản vẫn còn tiếp diễn, làm ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi thủy sản. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy định của Nhà nước về việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản. Xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ.

2. Thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, hàng năm thả bổ sung giống ra các thủy vực ngoài tự nhiên. Giai đoạn đầu tập trung thả bổ sung một số loài thủy sản bản địa, loài có giá trị kinh tế nhằm khôi phục nguồn lợi, tăng mật độ quần thể của các loài đã bị khai thác cạn kiệt tại các lưu vực sông và hồ chứa.

3. Tập trung tuyên truyền sâu, rộng nội dung Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg đến mọi tầng lớp cán bộ, công, nông, ngư dân; các tổ chức đoàn thể, xã hội từ tỉnh đến địa phương. Lồng ghép, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg với Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg và các quy định của Chính phủ về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh trong việc vận động, tuyên truyền, giáo dục nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đấu tranh ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản bằng chất nổ, chất độc, xung điện và các ngư cụ bị cấm sử dụng.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

- Xác định vùng cấm, thời gian và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản.

- Tiếp tục thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, hàng năm thả bổ sung giống ra các thủy vực ngoài tự nhiên.

- Đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện, tổng hợp tình hình và kết quả triển khai thực hiện chỉ thị này, định kỳ báo cáo về cấp trên theo quy định.

5. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng xung điện, chất nổ, các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản.

6. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, Báo, Đài, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản; các văn bản hướng dẫn Luật Thủy sản; Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

7. Sở Công Thương (Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh) thường xuyên có kế hoạch tiến hành kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển chất nổ công nghiệp trái phép.

8. Sở Tài chính bố trí kinh phí hàng năm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở liên quan theo phân cấp ngân sách hiện hành để tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân; tăng cường phối hợp các hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Có kế hoạch và phân công cụ thể cho các lực lượng có chức năng kiểm tra, kiểm soát ở địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về cấm sử dụng chất nổ, xung điện vào khai thác thủy sản. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung và lập quy hoạch khai thác, sử dụng nguồn lợi thủy sản; xây dựng bảo tồn vùng nước nội địa; xây dựng và hình thành các mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng do địa phương quản lý. Bố trí ngân sách địa phương theo phân cấp hiện hành để thực hiện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản; tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (VB giấy);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (VB điện tử);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban chỉ đạo chống sử dụng xung điện tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NC-KT;
- Lưu: VT, SNN, Nh;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2014
Ngày hiệu lực10/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UBND 2014 xử lý vi phạm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UBND 2014 xử lý vi phạm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản Long An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành10/09/2014
        Ngày hiệu lực10/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UBND 2014 xử lý vi phạm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản Long An

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UBND 2014 xử lý vi phạm sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản Long An

           • 10/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực