Chỉ thị 20/CT-UBND

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UBND 2017 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

 Bình Định, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết số 42/2017/QH14); tiếp đó, ngày 19/7/2017 Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 (Chỉ thị số 32/CT-TTg) và Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” (Quyết định số 1058/QĐ-TTg) trong đó quy định một số biện pháp, giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD), các biện pháp xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn pháp lý hiện hành liên quan đến xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo các khoản nợ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tạo cơ chế xử lý đồng bộ, hiệu quả, khả thi để xử nhanh, dứt điểm nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm các tổ chức tín dụng tiếp tục phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn chủ đạo, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế.

Để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14, Quyết định số 1058/QĐ-TTg và Chỉ thị số 32/CT-TTg Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và các tổ chức tín dụng, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu trên địa bàn tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau đây:

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các biện pháp triển khai các nội dung theo Nghị quyết số 42/2017/QH14.

- Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ về thu hồi nợ, nhất là các biện pháp nắm giữ, xử lý tài sản bảo đảm để thu nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết, đồng thời triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các TCTD.

- Tổng hợp kết quả xử lý nợ xấu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và NHNN Việt Nam theo quy định.

- Kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, NHNN Việt Nam chỉ đạo xử lý, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

- Hàng năm sơ kết, đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết; nêu ra các mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp, biện pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án các cấp triển khai có hiệu quả các Văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện các quy định về thi hành án dân sự liên quan đến khoản nợ xấu của TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết.

- Phối hợp, hỗ trợ các TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu trong quá trình thi hành bản án, quyết định của Tòa án về xử ]ý tài sản bảo đảm; chỉ đạo cơ quan thi hành án các cấp phối hợp với TCTD rà soát, tổng hợp các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án chưa được thi hành hoặc đang được thi hành dở dang, đẩy nhanh thi hành án các vụ án còn tồn đọng.

3. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là phương tiện giao thông, có trách nhiệm giải quyết nhanh thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm thuộc khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng.

- Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Công an huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự khi tổ chức tín dụng, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết.

4. Cục Thuế tỉnh:

Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế về chính sách liên quan đến thuế quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QHl4.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí trên địa bàn tuyên truyền quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan liên quan về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản bảo đảm của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng theo đúng quy định của pháp luật.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

- Theo dõi, đề xuất và đôn đốc các ngành, các địa phương và các chủ đầu tư trong công tác bố trí vốn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong nguồn vốn kế hoạch được giao hàng năm.

- Tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản liên quan đến nợ xấu của tổ chức tín dụng thuộc nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là tàu cá, có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14.

9. Sở Giao thông vận tải:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là xe máy chuyên dùng, có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh:

Chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố áp dụng thống nhất pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo Văn bản hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao và theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14.

11. Các Sở ban, ngành liên quan khác:

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, hỗ trợ các tổ chức tín dụng, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu trong việc xử lý nợ xấu và thực hiện tái cơ cấu theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm theo đề nghị của tổ chức tín dụng, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu.

- Trường hợp bên bảo đảm không hợp tác hoặc không có mặt theo Thông báo của tổ chức tín dụng, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu, UBND cấp huyện cần chỉ đạo UBND cấp xã nơi tiến hành thu giữ tải sản bảo đảm cử đại diện tham gia chứng kiến và ký biên bản thu giữ tài sản bảo đảm.

13. Các tổ chức tín dụng và tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu:

- Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị và thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị quyết 42/2017/QH14, Quyết định số 1058/QĐ-TTg và các Văn bản hướng dẫn của ngành.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh về tình hình, kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xử lý nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết và đề xuất giải pháp xử lý để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và NHNN Việt Nam. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 20 tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.

14. Chế độ thông tin, báo cáo:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; trường hợp trong quá trình triển khai có phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 01 tháng 9), các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Chỉ thị này báo cáo bằng văn bản về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UBND 2017 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UBND 2017 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Bình Định
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UBND 2017 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UBND 2017 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Bình Định

           • 01/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực