Chỉ thị 20/CT-UBND

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2018 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức nằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UBND 2018 tăng cường kỷ luật kỷ cương giám sát cán bộ công chức viên chức Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Phú Yên, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHẰM TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ, TÍCH CỰC TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; qua thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Việc chấp hành nội quy, quy chế của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từng bước đi vào nề nếp, ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong chỉ đạo, điều hành, thực thi chính sách, pháp luật tại địa phương... việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhận thức của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng lên...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhũng nhiễu, tiêu cực, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác và uy tín của cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn nể nang, né tránh; vẫn còn hiện tượng một số cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định của Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, nhưng chưa kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại nêu trên một phần là do người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự chú trọng công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; ý thức chấp hành các quy định pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi còn lỏng lẻo, nể nang; việc xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực chưa nghiêm...

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2017 ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Phú Yên và các văn bản có liên quan. Phát huy trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nói phải đi đôi với làm; có biện pháp nhằm chấn chỉnh ngay tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử chưa chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý.

b) Chỉ đạo và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương, quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc.

c) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) nếu cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả kiểm tra, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Đối với các vụ việc nổi cộm, bức xúc thì báo cáo trực tiếp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời; trường hợp chậm báo cáo hoặc không báo cáo kịp thời thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

d) Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính. Tổ chức việc đối thoại theo định kỳ và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng khiếu nại vượt cấp.

đ) Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; gắn kết quả thực hiện Chỉ thị này với công tác đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời phát hiện và xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kiên quyết thực hiện việc tinh giản biên chế, đưa ra khỏi bộ máy Nhà nước những cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị phải nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử nơi công sở của cán bộ, công chức, viên chức; cụ thể:

a) Trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; không được lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

b) Từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động căn cứ vào vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công tiến hành xây dựng kế hoạch công tác cụ thể báo cáo thủ trưởng đơn vị để quản lý, theo dõi, chỉ đạo, giám sát. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, thời giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Sở Nội vụ

Tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Căn cứ kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tập thể vi phạm; đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện; đồng thời tuyên truyền, phổ biến để người dân biết, theo dõi và giám sát.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên và đề nghị các cơ quan báo, đài đóng trên địa bàn tỉnh có chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Cổ vũ, động viên kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tinh thần và thái độ tốt trong phục vụ cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, cũng như trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 10/2018./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường vụ HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (văn bản điện tử…
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (văn bản điện tử…
- Các cơ quan báo, đài;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các phòng, trung tâm (văn bản điện tử)
- Lưu: VT, NCTi.

CHỦ TỊCH
Phạm Đại Dương

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2018
Ngày hiệu lực16/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UBND 2018 tăng cường kỷ luật kỷ cương giám sát cán bộ công chức viên chức Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UBND 2018 tăng cường kỷ luật kỷ cương giám sát cán bộ công chức viên chức Phú Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đại Dương
        Ngày ban hành16/10/2018
        Ngày hiệu lực16/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UBND 2018 tăng cường kỷ luật kỷ cương giám sát cán bộ công chức viên chức Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UBND 2018 tăng cường kỷ luật kỷ cương giám sát cán bộ công chức viên chức Phú Yên

           • 16/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực