Chỉ thị 20/CT-UBND

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 triển khai, thực hiện Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 minh bạch tài sản thu nhập Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Bình Phước, ngày 24 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2013/NĐ-CP NGÀY 17/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và tăng cường hoạt động công khai, kiểm soát việc kê khai, tài sản, thu nhập theo quy định của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Ngày 23/11/2012, Quốc Hội khóa XIII (kỳ họp thứ tư) đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng, trong đó sửa đổi, bổ sung một số quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 78/2013/NĐ-CP) để thay thế Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 về minh bạch tài sản, thu nhập.

Ngày 31/10/2013, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 78/2013/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2013/TT-TTCP).

Để việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của các sở, ngành và các huyện, thị trên địa bàn tỉnh được phối hợp đồng bộ và chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

Xây dựng đề cương phổ biến nội dung Nghị định số 78/2013/NĐ-CP; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập.

2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai để quán triệt việc thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP đến khối Đảng, đoàn thể; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị; UBND các xã, phường, thị trấn. Chậm nhất đến ngày 20/2/2014 phải tổ chức Hội nghị triển khai.

- Chỉ đạo và hướng dẫn Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị, tham mưu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị triển khai, thực hiện và đôn đốc, theo dõi việc triển khai, thực hiện tại cơ quan cấp mình, định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập theo thẩm quyền trong phạm vi quản lý của tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền trong phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Tổng hợp và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn việc ghi chép những nội dung trong các biểu mẫu về kê khai tài sản, thu nhập; hướng dẫn việc cập nhật, quản lý, lưu trữ hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.

- Chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra, tổng hợp kết quả kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản kết luận đối với người có nghĩa vụ kê khai đang công tác tại các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập, theo định kỳ gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đảm bảo kinh phí cho việc triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP.

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị và UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Tổng hợp và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP.

- Chỉ đạo, tổ chức việc kê khai, công khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

- Chỉ đạo, tổ chức việc quản lý, sử dụng, khai thác Bản kê khai theo quy định nhằm phát hiện vi phạm, xác minh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, xử lý người vi phạm, công khai Kết luận xác minh, báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập theo đúng quy định Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP;

- Chỉ đạo bộ phận phụ trách tổ chức của cơ quan, đơn vị gửi bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu, hướng dẫn và yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Việc giao nhận bản kê khai phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 của năm sau.

- Chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định về kê khai, công khai, quản lý, sử dụng Bản kê khai, xác minh, kết luận, công khai Kết luận xác minh trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc sự quản lý của mình, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định tại Điều 28, 29 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị và UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Chỉ thị này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Cục IV-TTCP;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT TU, BTC TU;
- CT, các P.CT UBND tỉnh;
- Đài PT và TH tỉnh, Báo Bình Phước;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các huyện Ủy, Thị ủy;
- UBND các huyện, thị xã;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Lưu: VT(T-CT1-19/12).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2013
Ngày hiệu lực24/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 minh bạch tài sản thu nhập Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 minh bạch tài sản thu nhập Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành24/12/2013
        Ngày hiệu lực24/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 minh bạch tài sản thu nhập Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2013 minh bạch tài sản thu nhập Bình Phước

           • 24/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực