Chỉ thị 20/CT-UBND

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2015 về Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và xử lý các điểm giết mổ gia súc, gia cầm hoạt động trái phép, chưa đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm do Tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UBND quản lý giết mổ gia súc gia cầm Quảng Nam 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 9 năm 2015

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM VÀ XỬ LÝ CÁC ĐIỂM GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM HOẠT ĐỘNG TRÁI PHÉP, CHƯA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo triển khai của các cấp, các ngành về thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 07/7/2011 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh nên công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm đã có những chuyển biến tích cực: từng bước xóa bỏ dần các điểm giết mổ nhỏ lẻ không đủ điều kiện vệ sinh thú y, đưa vào hoạt động trong các cơ sở giết mổ tập trung góp phần cải thiện tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y trong lĩnh vực giết mổ; ý thức của một bộ phận người kinh doanh, giết mổ và sử dụng sản phẩm gia súc, gia cầm làm thực phẩm đã được nâng lên. Tuy nhiên, tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, trái phép, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và môi trường vẫn còn phổ biến ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh; tình trạng bơm nước vào gia súc trước giết mổ tại cơ sở/điểm giết mổ không được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý triệt để.

Trước thực trạng đó, ngày 29/6/2015, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2832/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật. Nhưng đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm; một số địa phương chưa có kế hoạch giảm dần các điểm giết mổ theo phương án đã phê duyệt: số điểm giết mổ nhỏ lẻ quá nhiều, không đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường; tiến độ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, xúc tiến xây dựng cơ sở giết mổ tập trung còn quá chậm; thiếu sự thanh tra, kiểm tra việc chấp hành vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các cơ sở/điểm giết mổ gia súc, gia cầm…

Để chấn chỉnh, khắc phục những tình trạng nêu trên nhằm tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và xử lý các điểm giết mổ gia súc, gia cầm hoạt động trái phép, chưa đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh (Chỉ thị số 4211/CT-BNN-TY ngày 29/5/2015 về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật, Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY ngày 31/8/2015 về việc xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT Công văn số 2832/UBND-KTN ngày 29/6/2015 về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật), trong đó tập trung chủ yếu một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Khẩn trương xây dựng phương án xác định lộ trình từng bước sắp xếp các điểm giết mổ nhỏ lẻ trên cơ sở cải tạo nâng cấp, xây dựng mới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch. Đình chỉ hoạt động của các điểm giết mổ gia súc, gia cầm không nằm trong diện sắp xếp, không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường hợp cần thiết, để đảm bảo nhu cầu giết mổ tại địa phương, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch của tỉnh.

- Chỉ đạo các phòng chức năng liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và liên xã theo quy hoạch.

- Chỉ đạo cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến người tham gia giết mổ động vật, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật: phải thực hiện giết mổ gia súc, gia cầm tại cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; tuyên truyền để người kinh doanh và người tiêu dùng hình thành thói quen sử dụng thịt gia súc, gia cầm được cung cấp từ các cơ sở giết mổ có kiểm soát của cơ quan Thú y. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các cơ sở/điểm giết mổ xếp loại C; thông báo, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở/điểm giết mổ bị đình chỉ hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở/điểm giết mổ xếp loại C.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các cơ sở/điểm giết mổ gia súc, gia cầm. Kiên quyết đình chỉ hoạt động các cơ sở/điểm giết mổ gia súc, gia cầm vi phạm theo quy định.

- Lồng ghép nội dung đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm vào các hội nghị sơ kết, tổng kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn và bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, rút kinh nghiệm thực hiện trong thời gian đến. Báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá các cơ sở/điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Cục Thú y tại Công văn số 1690/TY-TYCĐ ngày 07/9/2015 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY ngày 31/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Phối hợp cùng các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ phù hợp với công suất giết mổ của địa phương vào chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ theo quy định; kiểm tra định kỳ các cơ sở/điểm giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn và tổ chức tái kiểm tra 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; đề xuất với chính quyền địa phương kiên quyết đóng cửa các cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và xử lý các điểm giết mổ gia súc, gia cầm hoạt động trái phép, chưa đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

3. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí để Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện kiểm tra, đánh giá cơ sở/điểm giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Địa phương, đơn vị nào còn để xảy ra tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, trái phép, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý hoặc không phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và xử lý các điểm giết mổ gia súc, gia cầm hoạt động trái phép, chưa đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm thì người đứng đầu địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2015
Ngày hiệu lực21/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UBND quản lý giết mổ gia súc gia cầm Quảng Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UBND quản lý giết mổ gia súc gia cầm Quảng Nam 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành21/09/2015
        Ngày hiệu lực21/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UBND quản lý giết mổ gia súc gia cầm Quảng Nam 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UBND quản lý giết mổ gia súc gia cầm Quảng Nam 2015

           • 21/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực