Chỉ thị 20/CT-UBND

Chỉ thị 20/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 20/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 8 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016

Trong những tháng đầu năm 2016, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư còn chậm so với kế hoạch do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Trình tự thủ tục trong đầu tư theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật hiện hành có nhiều thay đổi so với trước đây nên việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục còn chậm, lúng túng;(2)Vướng mắc khi triển khai các thủ tục thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; (3)Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; (4)Năng lực của một số đơn vị tư vấn, nhà thầu còn yếu, một số chủ đầu tư thiếu chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư; (5)Một số ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện dự án/công trình; (6)Việc tổ chức thẩm định dự án, thiết kế dự toán đối với một số công trình/dự án còn chậm…

Để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

I. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

1. Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, trong đó lưu ý:

+ Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu.

+ Đối với dự án sắp hoàn thành: Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.

+ Đối với dự án khởi công mới: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu để sớm thi công.

+Không để dồn hồ sơ thanh toán vào cuối năm, gửi hồ sơ đề nghị thanh toán đợt cuối năm 2016 về Kho bạc nhà nước trước ngày 25/12/2016để xem xét thanh toán theo quy định.

- Chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết xử lý, chấm dứt hợp đồng đối với các nhà thầu không đủ năng lực, lựa chọn nhà thầu thay thế có đủ năng lực để thực hiện.

- Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2016 của các dự án không có khả năng triển khai, triển khai chậm tiến độ, giải ngân thấp sang các dự án khác.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương chuẩn bị, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, hoàn tất việc thanh toán vốn kéo dài từ năm 2015 sang năm 2016; tất toán công trình hoàn thành; thực hiện các thủ tục điều chỉnh lại các dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư trước khi Luật Đầu tư công có hiệu lực nhưng chưa được triển khai thực hiện theo các nội dung của quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Theo dõi, rà soát tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 của các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, đến ngày 30/9/2016 giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn (vốn được bố trí đầu năm 2016), đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Trên cơ sở kết quả thực hiện và giải ngân trong những tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh mức vốn kế hoạch năm 2017 đảm bảo với khả năng thực hiện và giải ngân của từng sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đối với các dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu năm 2016, đến ngày 30/9/2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2017 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2016 kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát các dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch năm 2015 sang năm 2016 nhưng đến hết ngày 31/12/2016 không giải ngân hết số vốn này, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cắt giảm số vốn không giải ngân hết để bổ sung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi các khoản vốn ứng trước chưa có nguồn để thu hồi, chi cho các nhiệm vụ cấp bách khác nếu không có lý do khách quan.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các công trình khởi công mới đảm bảo đủ thủ tục để thanh toán vốn. Trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được văn bản của Sở Tài chính, phải hoàn thành việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các công trình/dự án đầu tư công theo quy định.

- Khẩn trương phân khai cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về danh mục dự án bổ sung vốn năm 2016 (nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương); danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2015 sang năm 2016 (vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) khi được cấp thẩm quyền thông báo.

3. Sở Tài chính: Trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các công trình/dự án đầu tư công theo quy định.

4. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao Thông vận tải: Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán theo đúng quy định đảm bảo đủ thủ tục để chủ đầu tư sớm tổ chức triển khai công trình.

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố: Thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

II. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công

1. Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

- Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn.

3. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.

4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố,các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thư
ng trc HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Các Ban Đảng, Đoàn thể tỉnh;
- UBND c
ác huyn, thị xã, thành phố;
- LĐ.VP.UBND tinh;
- Các phòng NC, Trung tâm;
- Lưu: VT, 5.04.13.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu20/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2016
Ngày hiệu lực17/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 20/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 20/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu20/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành17/08/2016
        Ngày hiệu lực17/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 20/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 2016

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 20/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 2016

             • 17/08/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/08/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực