Chỉ thị 21/1999/CT-UBT

Chỉ thị 21/1999/CT-UBT thực hiện Nghị định 17/1999/NĐ-CP quy định thủ tục chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê, cho thuê lại thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp vốn bằng quyền sử dụng đất do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Chỉ thị 21/1999/CT-UBT thực hiện 17/1999/NĐ-CP thủ tục chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê quyền sử dụng đất Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2010 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 04/05/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/1999/CT-UBT thực hiện 17/1999/NĐ-CP thủ tục chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê quyền sử dụng đất Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/1999/NĐ-CP thủ tục chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê quyền sử dụng đất Vĩnh Long">21/1999/CT-UBT

TX Vĩnh Long, ngày 24 tháng 5 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/1999/NĐ-CP NGÀY 29/03/1999 CỦA CHÍNH PHỦ

Trong thời gian vừa qua, Luật đất đai đã quy định rõ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp ( sau đây gọi tắt là người sử dụng đất), nhưng Trung ương chưa quy định rõ trình tự thủ tục khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất, vì vậy địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết các yêu cầu có liên quan của người sử dụng đất.

Ngày 29 tháng 3 năm 1999 Chính Phủ ban hành nghị định số 17/1999/NĐ-CP quy định “về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất”. Đây là nghị định hết sức quan trọng, có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các yêu cầu có liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất hợp pháp. Để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, đồng thời đảm bảo công tác quản lý nhà nước về đất đai đúng pháp luật, Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân tỉnh chỉ thị:

1/ Thủ trưởng các Sở, ban,ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân các cấp, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính Phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

2/ Giải quyết các hồ sơ về đất đai còn tồn đọng như sau:

a/ - Đối với các hồ sơ phát sinh trước ngày 13/4/1999 ( ngày nghị định số 17/1999/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ) thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân Dân tỉnh theo quy định của Luật đất đai năm 1993 do Sở Địa Chính thụ lý thì Giám đốc Sở Địa Chính chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban Nhân Dân tỉnh giải quyết.

b/ - Đối với các hồ sơ phát sinh sau ngày 13/4/1999 hiện do sở địa Chính thụ lý thì phải căn cứ thẩm quyền quy định tại nghị định số 17/1999/NĐ-CP để giải quyết. Nếu thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân Dân Huyện -Thị xã, thì Sở Địa Chính phối hợp với Phòng Địa Chính để chuyển giao hồ sơ cho Phòng Địa Chính làm tham mưu trình UBND Huyện -Thị xã giải quyết.

3/ Giao Giám đốc Sở Địa Chính căn cứ quy định của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP và các quy định của nhà nước hiện hành,hướng dẫn mẫu hồ sơ,thủ tục, áp dụng thống nhứt trong toàn tỉnh. Tổ chức tập huấn cho cán bộ địa chính các cấp; Phối hợp với các ngành tỉnh có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng và UBND huyện thị xã thông báo rộng rãi cho nhân dân biết để thực hiện.

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thụ lý và giải quyết yêu cầu của người sử dụng đất theo quy định tại nghị định số 17/1999/NĐ-CP phải niêm yết công khai tại cơ quan,các mẫu hồ sơ, trình tự,thủ tục, thời hạn giải quyết từng vấn đề có liên quan cho người sử dụng đất biết, đồng thời hướng dẫn cụ thể khi có yêu cầu.

4/ Chỉ thị nầy có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thủ tục tỉnh đã ban hành trước đây trái với nghị định số 17/1999/NĐ-CP đều bãi bỏ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ thị nầy các ngành tỉnh, UBND các cấp thường xuyên báo cáo, phản ánh tình hình thuận lợi,khó khăn về UBND tỉnh biết để kịp thời chỉ đạo tiếp./.

 

 

Nơi nhận:
-TT Tỉnh ủy
-
TT HĐND tỉnh
- CT, các PCT
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
- Tòa án nhân dân tỉnh
- Các Sở ngành tỉnh
- Các cơ quan Đảng, Đoàn thể
- UBND các huyện thị xã
- BLĐ VP
- Các khối NC
- Lưu: 4.10.01
d:\dung\chithi\NĐ17CP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/1999/CT-UBT

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 21/1999/CT-UBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/05/1999
Ngày hiệu lực 24/05/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/05/2010
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/1999/CT-UBT

Lược đồ Chỉ thị 21/1999/CT-UBT thực hiện 17/1999/NĐ-CP thủ tục chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê quyền sử dụng đất Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 21/1999/CT-UBT thực hiện 17/1999/NĐ-CP thủ tục chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê quyền sử dụng đất Vĩnh Long
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 21/1999/CT-UBT
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành 24/05/1999
Ngày hiệu lực 24/05/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/05/2010
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 21/1999/CT-UBT thực hiện 17/1999/NĐ-CP thủ tục chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê quyền sử dụng đất Vĩnh Long

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/1999/CT-UBT thực hiện 17/1999/NĐ-CP thủ tục chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê quyền sử dụng đất Vĩnh Long