Chỉ thị 21/2007/CT-UBND

Chỉ thị 21/2007/CT-UBND về công tác quốc phòng địa phương năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 21/2007/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương năm 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 2442/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản QPPL của UBND An Giang 2005 đến 2012 và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/2007/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương năm 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 21/2007/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008

Thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương, Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND ngày 12/12/2006 của UBND tỉnh An Giang về công tác quốc phòng địa phương. Năm qua, cấp ủy, chính quyền cùng với các Ban, ngành, đoàn thể các cấp đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương đạt được nhiều kết quả thiết thực. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức được triển khai thực hiện đồng bộ, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng vũ trang địa phương được quan tâm xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; công tác phối hợp giữa 03 lực lượng Quân sự - Công an - Bộ đội Biên phòng theo Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ được tiến hành một cách thường xuyên, bảo đảm giữ vững an ninh biên giới, an ninh trật tự nội địa. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân thường xuyên được quan tâm củng cố xây dựng đi vào chiều sâu. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự đạt chỉ tiêu về số lượng và nâng cao về chất lượng; chất lượng huấn luyện, diễn tập được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quốc phòng địa phương năm 2007 cũng còn bộc lộ một số mặt tồn tại, hạn chế như: công tác xây dựng lực lượng gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện có nơi, có lúc chưa được quan tâm đúng mức; công tác giáo dục quốc phòng toàn dân ở cơ sở chưa được tiến hành một cách thường xuyên; hoạt động phối hợp trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở chưa đều, thường chỉ tập trung vào các ngày cao điểm lễ, tết.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung như sau :

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/8/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện 02 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư; Chỉ thị 14-CT/TU ngày 15/01/2003 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Lực lượng DQTV và DBĐV trong tình hình mới; triển khai thi hành luật Quốc phòng theo Chỉ thị số 24/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp cùng với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị mọi mặt cho diễn tập khu vực phòng thủ của Tỉnh năm 2008.

4. Tiến hành khảo sát nắm chắc các đối tượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; lập kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng cho từng đối tượng theo phân cấp. Chủ động nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh mở rộng cho một số đối tượng (ngoài đối tượng 2, 3, 4, 5). Tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân và thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; giáo dục quốc phòng -  an ninh cho học sinh, sinh viên đạt chỉ tiêu đề ra. Trong đó chú trọng đến nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và nơi có đông tín đồ tôn giáo.

5. Đẩy mạnh việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Kịp thời điều chỉnh kế hoạch tác chiến phòng thủ và các kế hoạch bảo đảm kèm theo. Hoàn chỉnh đề án, kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; kế hoạch đảm bảo cho năm đầu chiến tranh (kế hoạch B) và địa lý quân sự. Thực hiện tốt đề án, kế hoạch phòng không nhân dân và kế hoạch phòng thủ dân sự.

6. Đẩy mạnh các biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân. Kiện toàn nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang địa phương đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, nhất là lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tiếp tục phát huy hiệu quả thực hiện theo Quyết định 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ giữa 03 lực lượng: Quân sự - Công an - Bộ đội biên phòng để chủ động đề xuất các biện pháp xử lý, không để bị đọng, bất ngờ; giữ vững an ninh biên giới, an ninh trật tự xã hội nội địa, nhất là an ninh nông thôn.

7. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2008; trong công tác tuyển quân, cần chú ý kết hợp chặt chẽ với việc tạo nguồn cán bộ cơ sở và xây dựng lực lượng dự bị động viên. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng.

8. Tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng vũ trang địa phương nhằm xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cao, xây dựng từng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, không để các tệ nạn xã hội len lõi vào cơ quan, đơn vị, đồng thời giáo dục cho cán bộ - chiến sĩ quán triệt thông suốt những thuận lợi, khó khăn và thời cơ, thách thức trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

9. Tổ chức giao ban quốc phòng theo định kỳ mỗi quý một lần; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quốc phòng địa phương.

10. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và có kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xử lý./.

 

 

Nơi nhận :
- BTL Quân khu 9;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ tư pháp;
- Trang Website Chính phủ;
- TT. TU,HĐND, UBND tỉnh;
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVP.La Phước Kiên;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: VT

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2007
Ngày hiệu lực16/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/2007/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/2007/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương năm 2008
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Minh Tùng
        Ngày ban hành06/11/2007
        Ngày hiệu lực16/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 21/2007/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương năm 2008

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/2007/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương năm 2008