Chỉ thị 21/2009/CT-UBND

Chỉ thị 21/2009/CT-UBND triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/2009/CT-UBND thực hiện Luật Thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2009/CT-UBND

Huế, ngày 02 tháng 7 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2008/NQ-QH12 NGÀY 14/11/2008 CỦA QUỐC HỘI VỀ THI HÀNH LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Cùng ngày, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự.

Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh và triển khai có hiệu quả hai văn bản trên, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 đến cán bộ, công chức và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế:

- Chỉ đạo Uỷ ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan chuyên môn trực thuộc mở các đợt tuyên truyền, phổ biến hai văn bản quan trọng nói trên đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn địa phương mình.

- Chủ động phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh trong việc chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự huyện, thành phố Huế thực hiện tốt công tác tổ chức hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

- Xem xét hỗ trợ một phần kinh phí, phương tiện để đáp ứng yêu cầu tăng cường và nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự tại địa phương.

3. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết số 24/2008/NQ-QH12 của Quốc hội.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương về thi hành án dân sự để đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Thi hành án dân sự.

- Chuẩn bị các điều kiện và thủ tục cần thiết cho việc chuyển đổi cơ quan Thi hành án dân sự hiện nay sang mô hình tổ chức mới theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự.

4. Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh:

- Thực hiện việc quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo và tham mưu đề xuất bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự. Rà soát, phân loại và đánh giá cán bộ, chấp hành viên, cơ quan Thi hành án cấp huyện, cấp tỉnh để thực hiện tốt Luật Thi hành án dân sự. Tham mưu báo cáo đề xuất Bộ Tư pháp xem xét quyết định chuyển đổi việc bổ nhiệm chấp hành viên cấp huyện, cấp tỉnh đương nhiệm sang ngạch chấp hành viên sơ cấp, trung cấp và cao cấp theo đúng tiêu chuẩn của Luật Thi hành án dân sự.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và con người để tiếp nhận công tác tổ chức cán bộ của Sở Tư pháp chuyển giao. Tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, đào tạo chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và có định hướng lâu dài.

- Phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp lập danh sách các việc thi hành có khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng), mà thời gian tổ chức thi hành án đã quá 05 năm, tính đến thời điểm Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực nhưng người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án để đề nghị Toà án Nhân dân cấp huyện nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở ra quyết định miễn thi hành đối với khoản nghĩa vụ đó.

- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm công vụ của công chức, thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được phân công, kiên quyết không để án có điều kiện mà chưa hoặc chậm thi hành do lỗi chủ quan của chấp hành viên. Kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những công chức trong nội bộ ngành thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật hoặc có những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân.

- Phối hợp với cơ quan, ban, ngành chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia đấu tranh với người phải thi hành án để họ tự nguyện, tự giác thi hành. Những trường hợp có điều kiện mà không tự giác thi hành phải kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc phải thi hành.

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án; không để đơn thư tồn đọng, khiếu nại kéo dài gây ra bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương.

- Chủ động phối hợp với trại giam, trại tạm giam công an đôn đốc phạm nhân thi hành tốt trách nhiệm dân sự, đảm bảo chặt chẽ các điều kiện xét đặc xá, xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân. Phối hợp với Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án.

5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế có kế hoạch tuyên truyền một số nội dung quan trọng của Luật Thi hành án dân sự; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các chương trình tuyên truyền phong phú, thiết thực, đơn giản như hỏi đáp về Luật Thi hành án dân sự để mọi người dân được biết và dễ thực hiện.

7. Sở Tài chính có trách nhiệm, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cưỡng chế thi hành án các vụ án phức tạp, đáp ứng yêu cầu tăng cường và nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự tại địa phương.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện; thành phố Huế; cơ quan Thi hành án tỉnh trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao cho Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2009
Ngày hiệu lực12/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/2009/CT-UBND thực hiện Luật Thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/2009/CT-UBND thực hiện Luật Thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành02/07/2009
        Ngày hiệu lực12/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 21/2009/CT-UBND thực hiện Luật Thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/2009/CT-UBND thực hiện Luật Thi hành án dân sự Thừa Thiên Huế

             • 02/07/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/07/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực