Chỉ thị 21/2012/CT-UBND

Chỉ thị 21/2012/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2012 - 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/2012/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2012 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2012/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2012 - 2013 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013;

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp và nguồn lực toàn xã hội cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố, trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các Sở - ngành thành phố và chính quyền các địa phương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013 như sau:

1. Nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng trong hoạt động giáo dục - đào tạo

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh trong các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên. Triển khai hiệu quả, sáng tạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và cuộc vận động “Hai không” trong mỗi đơn vị nhà trường, mỗi cơ sở giáo dục và trong toàn ngành.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, truyền thống, lòng yêu tổ quốc; tăng cường giáo dục về tình yêu biển đảo quê hương. Đẩy mạnh chủ đề tư tưởng “Sống có trách nhiệm”, sống trung thực, nhân ái, giáo dục học sinh lý tưởng sống, kỹ năng sống. Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong nhà trường, ở từng quận, huyện và toàn ngành. Phấn đấu xây dựng một thế hệ học sinh thành phố có trí tuệ, có thể lực, có lối sống văn minh, nghĩa tình và có năng lực hội nhập quốc tế.

- Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn ngành.

- Phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức và các cơ quan truyền thông trong hoạt động tuyên truyền, phát huy truyền thống ham học, lao động sáng tạo của người Việt Nam. Phổ biến, nhân rộng các tấm gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo

- Xây dựng kế hoạch năm học 2012 - 2013 thật cụ thể và chi tiết, bám sát chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2011 - 2015.

- Tập trung ưu tiên các nguồn lực để đảm bảo hoàn thành Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào cuối năm 2012.

- Củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập bậc trung học; tăng cường xóa mù chữ cho người lớn.

- Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, nhất là ở cấp tiểu học.

- Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm tải, tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

- Chú trọng hiệu suất đào tạo và chất lượng đào tạo học sinh giỏi.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong ðổi mới phýõng pháp dạy - học và công tác quản lý giáo dục.

- Đẩy mạnh công tác tự đánh giá, tổ chức đánh giá ngoài các trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để nâng cao số lượng trường học đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2020 và Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020. Tham gia chương trình quốc tế (PISA) đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông.

- Triển khai Đề án Xây dựng xã hội học tập và Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm văn hóa ngoài giờ; tổ chức hoạt động hiệu quả các Trung tâm giáo dục cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu học tập cho người dân, nhất là nhu cầu học tập tin học, ngoại ngữ, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố.

- Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, hình thức đào tạo, gắn việc đào tạo với nhu cầu xã hội. Tích cực hướng nghiệp phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý giáo dục

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP trong đó tập trung triển khai thực hiện phân cấp quản lý giáo dục.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong từng trường học. Tăng cường vai trò của chính quyền địa phương và các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý thu - chi tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tinh gọn bộ máy,  nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện tiết kiệm trong chi thường xuyên.

- Nâng cao vai trò công tác tự kiểm tra, đánh giá và công tác thanh tra chuyên đề, thanh tra đơn tuyến nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những vấn đề chưa tốt trong quá trình quản lý của từng đơn vị; chú trọng thanh tra công tác dạy thêm, học thêm; công tác thu - chi tại các đơn vị; xử lý nghiêm cá nhân và đơn vị trường học vi phạm các quy định của ngành.

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện các nhân tố mới, nhân tố điển hình để kịp thời tuyên dương, khen thưởng; phát huy hơn nữa vai trò của cụm thi đua trong việc tổ chức các phong trào thi đua tại đơn vị.

4. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

- Dự báo và quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, bổ sung kịp thời đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của ngành trong giai đoạn hội nhập phát triển sâu rộng.

- Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2020”; tiếp tục củng cố mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục thành phố.

- Tổ chức tốt, hiệu quả công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo chuẩn quốc tế cho giáo viên dạy tiếng Anh các cấp học, bậc học; công tác bồi dưỡng  giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông, giáo viên thuộc các Trung tâm giáo dục

thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp; tập trung bồi dưỡng nội dung về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; chuẩn Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên và Hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học và trung học.

- Kiên quyết xử lý nghiêm những giáo viên và đơn vị trường học vi phạm những quy định về đạo đức nhà giáo, vi phạm kỷ luật, làm mất uy tín nhà trường.

5. Công tác kế hoạch - tài chính và tăng cường cơ sở vật chất

- Đổi mới mạnh mẽ công tác kế hoạch - tài chính làm cơ sở để nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch hàng năm, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế trong quá trình hội nhập.

- Hoàn thiện mạng lưới trường lớp đã được Ủy ban nhân dân Thành phố   phê duyệt tại Quyết định số 02/2003/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2003. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường mầm non tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Tăng cường ngân sách đầu tư xây dựng, nâng cấp trang thiết bị trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

- Tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và bảo quản tốt các thiết bị dạy học đã được trang bị. Chủ động tổ chức rà soát, mua sắm bổ sung sách, thiết bị dạy học và vật tư tiêu hao hàng năm, kịp thời phục vụ năm học mới.

6. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục

- Triển khai thực hiện Đề án Xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2011 - 2015, tranh thủ các nguồn lực ngoài xã hội đóng góp tự nguyện, hợp pháp cho việc trang bị, xây dựng các trường học, nhất là vùng khó khăn ở các huyện.

- Vận động các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các đơn vị kinh tế, các mạnh thường quân hỗ trợ học sinh nghèo, con em diện chính sách xã hội, các đối tượng phổ cập giáo dục, đảm bảo 100% trẻ em được đi học, được chăm sóc, được hưởng các chế độ và mọi cơ hội trong giáo dục một cách công bằng, bình đẳng.

7. Tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế

- Đẩy mạnh giao lưu quốc tế nhằm thu hút đầu tư, mở rộng giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa các nước trong khu vực và các nước có nền giáo dục phát triển nổi bật.

- Củng cố và quản lý có hiệu quả các trường quốc tế và các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài.

- Xây dựng và khuyến khích các mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thành phố trong thời kỳ hội nhập.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở - ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Đề nghị các Cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2012 - 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Văn hóa-Xã hội HĐND.TP;
- Các Sở-ngành, Đoàn thể thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu:VT, (VX-TC) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2012
Ngày hiệu lực19/08/2012
Ngày công báo01/09/2012
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/2012/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2012 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/2012/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2012 2013
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành09/08/2012
        Ngày hiệu lực19/08/2012
        Ngày công báo01/09/2012
        Số công báoSố 44
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 21/2012/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2012 2013

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/2012/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2012 2013

           • 09/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực