Chỉ thị 21/2013/CT-UBND

Chỉ thị 21/2013/CT-UBND tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/2013/CT-UBND năm 2013 mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 21/2013/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2014

Năm 2014 là năm có vị trí quan trọng, vừa tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thảnh phố lần thứ IX và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015), vừa tích cực chuẩn bị kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, trong điều kiện tăng trưởng kinh tế thế giới dự báo sẽ cao hơn năm 2013 và nền kinh tế trong nước từng bước phục hồi. Bên cạnh những kết quả và thuận lợi cơ bản: kinh tế Thành phố tăng trưởng hợp lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng gắn với từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc kinh tế, công tác quản lý và phát triển đô thị, lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực,... Thành phố đang đối mặt một số khó khăn, thách thức: chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; cơ chế chính sách chưa tạo được sự đột phá; kết cấu hạ tầng đô thị còn bất cập; việc kéo giảm tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường chưa có sự chuyển biến căn bản; đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn; tình hình trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp.

Trên cơ sở quán triệt Kết luận số 74-KL/TW ngày 17 tháng 10 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; căn cứ Kết luận số 151-KL/TU ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thành ủy tại Hội nghị lần thứ mười sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Thảnh phố khóa IX, Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 và Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2014. Để tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung với quyết tâm chính trị thật cao, quyết liệt tăng tốc và nâng cao chất lượng thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2014; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nước trực thuộc Thành phố tập trung triển khai các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và các chương trình, kế hoạch liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm, tạo động lực phát triển mạnh mẽ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

2. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2014, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Nội dung kế hoạch tập trung cụ thể hoạt động của các ngành, các thành phần kinh tế trên địa bàn, chuyển dịch đúng hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, bảo vệ môi trường, kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, hoạt động đối ngoại; các giải pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ phương thức, điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, hàng quý tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm; rà soát kỹ từng chỉ tiêu, đặc biệt là những chỉ tiêu chưa đạt để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt trì trệ, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, nhất là chính sách thuế, tín dụng, thủ tục hành chính, hỗ trợ lãi suất thực hiện chủ trương kích cầu thông qua đầu tư, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường, phát triển hệ thống phân phối, đa dạng hóa các loại hình thương mại bán lẻ hiện đại gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình bình ổn thị trường. Phát triển thị trường, bảo đảm cân đối nhu cầu hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả. Cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, bình đẳng để phát triển các thành phần kinh tế và thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Nâng cao vai trò của kinh tế nhà nước và chất lượng kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã.

4. Lãnh đạo các doanh nghiệp tập trung thực hiện kế hoạch tái cơ cấu, đổi mới quản trị doanh nghiệp đã được phê duyệt, đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế.

5. Tăng cường các biện pháp quản lý và bồi dưỡng nguồn thu; hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Kiên quyết thu hồi các địa chỉ nhà, đất đã giao cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả và tạo thêm quỹ nhà, đất cho Nhà nước trực tiếp quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất, bổ sung nguồn vốn đầu tư. Tiết kiệm chi ngân sách; thanh tra, kiểm tra, giám sát các khoản chi ngân sách và mua sắm, quản lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách, ở các đơn vị dịch vụ công lập; kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa thật cần thiết và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công; căn cứ khả năng cân đối ngân sách, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án để ưu tiên bố trí vốn đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, công trình chuyển tiếp, các công trình sử dụng vốn viện trợ nước ngoài, các công trình quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn và các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2014. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; tạo điều kiện thu hút nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đảm bảo huy động cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

7. Tập trung thực hiện hiệu quả 6 Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX đề ra gắn với thực hiện ba đột phá chiến lược của Trung ương. Tổ chức sơ kết đánh giá 03 năm triển khai thực hiện; nghiên cứu ban hành hoặc đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế chính sách mới, tạo động lực thúc đẩy quá trình thực hiện các chương trình. Tạo bước đột phá về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/TU ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Thành ủy và Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

8. Tiếp tục đầu tư phát triển y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, khoa học và công nghệ. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện, khu y tế kỹ thuật cao; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhằm chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân; tạo chuyển biến căn bản tình trạng quá tải tại các bệnh viện, phát triển hệ thống y tế dự phòng để chủ động phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm. Tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực của xã hội đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục - đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy các cấp học, ngành học. Củng cố và mở rộng mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Quản lý lễ hội đảm bảo tiết kiệm, an ninh trật tự, hạn chế tối đa sử dụng ngân sách để tổ chức lễ hội. Phát triển các giá trị văn hóa mang nét đặc trưng của Thành phố, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh xã hội hóa và tập trung đầu tư có trọng điểm một số môn thể thao thành tích cao và chiếm ưu thế của Thành phố. Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức và trọng dụng chuyên gia khoa học - công nghệ trong và ngoài nước.

9. Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, tạo việc làm. Chăm lo chu đáo cho diện chính sách, các đối tượng xã hội, người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện chương trình giảm hộ nghèo, nâng hộ khá theo hướng phát huy nội lực, kết hợp sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế nhằm tăng khả năng tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở,...). Từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Tiếp tục đầu tư và có chính sách khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội, nhà giữ trẻ cho người có thu nhập thấp, ký túc xá cho sinh viên, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, cho người lao động có thu nhập thấp.

10. Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với việc triển khai Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Tiếp tục hoàn chính Đề án thí điểm chính quyền đô thị theo hướng kiện toàn hệ thống quản lý hành chính nhà nước từ Thành phố đến cơ sở để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đô thị của chính quyền ở đô thị loại đặc biệt. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Tăng cường đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản nhà nước. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, khẩn trương giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài; tăng cường tiếp công dân, chủ động giải quyết hiệu quả, kịp thời các kiến nghị của công dân, doanh nghiệp. Nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, tiêu biểu của tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong thực thi công vụ.

11. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm có tổ chức về cướp giật, ma túy, bảo kê, tệ nạn mãi dâm, đòi nợ thuê, tội phạm có yếu tố nước ngoài, sử dụng công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại; bảo vệ tốt an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa, an ninh thông tin, an ninh nông thôn, bảo vệ bí mật nội bộ. Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông đô thị. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng ngày càng cao. Hạn chế thấp nhất tình trạng cháy, nổ; tổ chức tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự xã hội tại địa bàn dân cư. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lịch sử của đất nước và 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

12. Thực hiện tốt đường lối đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực bên ngoài để phát triển Thành phố. Triển khai các chương trình hành động mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh tế - xã hội với các địa phương trong cả nước. Thực hiện tốt công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Nâng cao chất lượng thống kê, phân tích, nghiên cứu, dự báo và thông tin kinh tế trong và ngoài nước. Chủ động xây dựng phương án ứng phó với các tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước đối với kinh tế Thành phố trong mọi tình huống. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận của xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

13. Tổ chức thực hiện:

a) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2014 thành Chương trình công tác hàng tháng, quý của Ủy ban nhân dân Thành phố; thường xuyên theo dõi, đôn đốc chuẩn bị nội dung; sắp xếp, bố trí để Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, thông qua các đề án và ban hành kế hoạch thực hiện thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, các đề án hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố đồng bộ, hiệu quả.

b) Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc Thành phố:

- Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức hội nghị, làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2014, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố bền vững.

- Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ chung và chuyên môn; tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết trực tiếp và kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị - xã hội của Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc Thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Thảnh phố, góp phần tích cực cùng cả nước hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2014./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2013
Ngày hiệu lực06/01/2014
Ngày công báo01/03/2014
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/2013/CT-UBND năm 2013 mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/2013/CT-UBND năm 2013 mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành27/12/2013
        Ngày hiệu lực06/01/2014
        Ngày công báo01/03/2014
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 21/2013/CT-UBND năm 2013 mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/2013/CT-UBND năm 2013 mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hồ Chí Minh

         • 27/12/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/03/2014

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/01/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực