Chỉ thị 21/2013/CT-UBND

Chỉ thị 21/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/2013/CT-UBND thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước văn bản hướng dẫn Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2013/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010. Theo đó, nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án cũng được ban hành, đã xác lập hành lang pháp lý quan trọng, quy định đầy đủ, đồng bộ tất cả các vấn đề liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra.

Ở địa phương, qua sơ kết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho thấy trên thực tế chưa có vụ việc phát sinh ở lĩnh vực này, công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, việc triển khai, thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa thật sự hiệu quả, không có chiều sâu, chưa tạo được nhận thức tốt đối với chính đội ngũ người thi hành công vụ và nhân dân trong tỉnh về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại.

Nhằm đảm bảo triển khai, thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra, nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ của người thi hành công vụ và tăng cường công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm

a) Tăng cường phổ biến, quán triệt nghiêm túc Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng hình thức và biện pháp thích hợp đến mọi cá nhân, tổ chức, đơn vị trong phạm vi do mình quản lý.

b) Chỉ đạo, phân công cán bộ theo dõi công tác giải quyết bồi thường của Nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyền để kịp thời thực hiện thủ tục giải quyết bồi thường khi tổ chức, cá nhân bị thiệt hại có đơn yêu cầu bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã phải được kiện toàn bộ máy chuyên môn giúp việc theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

c) Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.

d) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường tại địa phương.

đ) Hàng năm, phối hợp với cơ quan Tài chính trong việc xác định nhu cầu kinh phí, lập dự toán kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường và công tác giải quyết bồi thường.

e) Định kỳ sáu tháng và hàng năm, tiến hành thống kê, báo cáo kết quả việc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trong phạm vi do mình quản lý, gửi Sở Tư pháp tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường và đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Đặc biệt chú trọng công tác này trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý đô thị (kinh tế - hạ tầng) của địa phương.

b) Phối hợp với Sở Tài chính xác định nhu cầu sử dụng ngân sách nhà nước cho công tác bồi thường tại địa phương.

c) Phối hợp với các cơ quan Đài, Báo của tỉnh tích cực phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến mọi tổ chức, cá nhân; cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường của Nhà nước cho các cán bộ, công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường để đảm bảo thực hiện việc giải quyết bồi thường công bằng, khách quan, đúng pháp luật và thống nhất.

đ) Theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc giải quyết bồi thường của nhà nước; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

e) Đề xuất, trình UBND tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

g) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, thống kê các hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức gây ra thiệt hại của địa phương; tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong hoạt động thi hành công vụ; các hạn chế, bất cập của hệ thống pháp luật để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

h) Định kỳ sáu tháng và hàng năm, tiến hành tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả việc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm

a) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức của địa phương có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ.

b) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực thi hành công vụ của cán bộ, công chức để giảm thiểu các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán ngân sách để đảm bảo tài chính cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường và công tác giải quyết bồi thường. Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan giúp UBND tỉnh theo dõi, giám sát, kiểm tra việc chi trả bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm

Chỉ đạo, hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; đưa tin tuyên truyền về việc thực hiện giải quyết bồi thường để mọi tổ chức, cá nhân được biết, theo dõi và tham gia giám sát.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được chỉ đạo, giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2013
Ngày hiệu lực21/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/2013/CT-UBND thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước văn bản hướng dẫn Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/2013/CT-UBND thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước văn bản hướng dẫn Đắk Nông
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đăk Nông
        Người kýNguyễn Bốn
        Ngày ban hành11/10/2013
        Ngày hiệu lực21/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 21/2013/CT-UBND thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước văn bản hướng dẫn Đắk Nông

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/2013/CT-UBND thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước văn bản hướng dẫn Đắk Nông

             • 11/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực