Chỉ thị 21-CT/TW

Chỉ thị 21-CT/TW năm 2008 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới do Bộ Chính trị ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21-CT/TW tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát ma túy tình hình mới


BỘ CHÍNH TRỊ
-----

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------

Số: 21-CT/TW

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma tuý gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của đất nước.

Bộ Chính trị (khoá VIII) đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 30-11-1996 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Qua 10 năm tổ chức thực hiện, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị, qua đó đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành; phát huy được sức mạnh tống hợp của hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân tham gia phòng, chống ma tuý; đấu tranh xử lý nhiều vụ phạm tội về ma tuý và tổ chức cai nghiện với nhiều phương thức khác nhau, góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Tuy nhiên, tệ nạn ma tuý vẫn diễn biến phức tạp. Nguồn ma tuý chủ yếu thẩm lậu từ nước ngoài vào nước ta vẫn chưa được ngăn chặn; ở trong nước, tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma tuý ở một số địa phương chưa được xoá bỏ triệt để, còn nhiều tụ điểm phức tạp về ma tuý, tình hình tội phạm và tình trạng sử dụng trái phép chất ma tuý vẫn có xu hướng gia tăng, lan rộng tại một số địa bàn. Kết quả cai nghiện chưa cao, kinh phí đầu tư cho phòng, chống ma tuý còn hạn chế.

Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do cấp uỷ đảng, chính quyền ở một số đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma tuý; chưa thực sự quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, còn cho đây là trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách. Vì vậy, chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào công tác phòng, chống ma tuý. Một số đơn vị chuyên trách phòng, chống ma tuý hoạt động kém hiệu quả.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau:

I- MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hậu quả, tác hại của ma tuý để mỗi người tích cực tham gia và tự phòng, chống ma tuý; tạo nên phong trào hành động phòng, chống ma tuý rộng khắp trong cả nước, làm giảm thiểu tệ nạn ma tuý.

2- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời kiên trì sử dụng đồng bộ các biện pháp, giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong phòng, chống ma tuý, nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi cho được tệ nạn ma tuý; tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

3- Kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma tuý thẩm lậu vào nước ta; phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới bằng mọi biện pháp; xoá bỏ triệt để các tổ chức, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý ở trong nước. Không để tái trồng cây có chất ma tuý.

4- Kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất của ma tuý, chất gây nghiện, chất hướng thần.

5- Tổ chức cai nghiện cho tất cả những người nghiện ma tuý, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cai nghiện, đồng thời coi trọng và nhân rộng các mô hình cai nghiện có hiệu quả; chặn đứng tình trạng gia tăng số người nghiện mới, từng bước làm giảm dần số người nghiện ma tuý ở các địa bàn dân cư.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1- Các cấp uỷ đảng và chính quyền phải nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma tuý của địa phương, đơn vị mình; có kế hoạch và biện pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém, bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Tập trung chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt đối với công tác phòng, chống ma tuý; đưa nội dung này vào chương trình hoạt động, chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền bằng việc cụ thể hoá thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Trước mắt, cần rà soát, bổ sung nội dung, kế hoạch để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Chính phủ đề ra trong “Kế hoạch và chương trình quốc gia về phòng, chống ma tuý đến năm 2010”. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống ma tuý và kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở từng đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật phòng, chống ma tuý; coi kết quả thực hiện nhiệm vụ này ở các đơn vị, cơ quan, chi bộ đảng v.v... là một tiêu chí để bình xét thi đua, phân loại tổ chức đảng và khen thưởng hàng năng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật phòng, chống ma tuý.

2- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý. Trước mắt, cần tập trung vào lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về ma tuý, triệt phá các tụ điểm tệ nạn ma tuý, công tác cai nghiện ma tuý.

3- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan phòng, chống ma tuý từ Trung ương đến cơ sở đủ khả năng, điều kiện thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Tăng cường năng lực cho lực lượng trục tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý ở cơ sở và cán bộ làm công tác thường trực, tham mưu và quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý đủ mạnh và thật sự trong sạch, có trách nhiệm và quyết tâm cao trong kiểm soát, ngăn chặn ma tuý. Ưu tiên đầu tư trang thiết bị chuyên dùng cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý. Coi trọng và xây dựng các quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống ma tuý; đồng thời quan tâm đến hoàn thiện công tác tổ chức và cơ chế phòng, chống tệ nạn xã hội ở cơ sở xã, phường.

4- Đổi mới nội dung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý trong Đang, cơ quan nhà nước và nhân dân với nhiều hình thức thích hợp, phong phú để mọi người nhận thức rõ mối hiểm hoạ từ ma tuý, tính cấp bách của công tác phòng, chống ma tuý ở nước ta hiện nay. Từ đó, tự giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma tuý; hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma tuý tái hoà nhập cộng đồng.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống ma tuý; có chính sách khuyến khích các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân tham gia vào công tác phòng, chống ma tuý, đặc biệt là công tác cai nghiện, dạy văn hoá, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chăm sóc, giúp đỡ, không kỳ thị, phân biệt đợi xử với người nghiện ma tuý.

Tổ chức thực hiện các hình thức cam kết thi đua xây dựng tùng gia đình, từng địa bàn, thôn, xóm, phòng, xã, cơ quan, đơn vị, trường học, chi bộ không có ma tuý. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác phòng, chống ma tuý.

Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phòng, chống ma tuý.

5- Tăng mức đầu tư từ ngân sách nhà nước, đồng thời tích cực tranh thủ các nguồn viện trợ quốc tế; huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, bảo đảm đủ kinh phí cho công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng, chống tội phạm và cai nghiện ma tuý. Hoàn thiện chế độ, chính sách hỗ trợ cho người nghiện trong quá trình cai nghiện và tạo việc làm cho những người đã hoàn thành cai nghiện; chế độ, chính sách đối với các cán bộ làm công tác chuyên trách, trực tiếp, kiêm nhiệm và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác phòng, chống ma tuý.

6- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong từng thời kỳ, từng khu vực để nâng cao hiệu quả công tác phong, chống và kiểm soát ma tuý.

7- Chú trọng tổ chức các dịch vụ tiêu thụ nông sản thực phẩm và nâng cao hiệu quả các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho đồng bào trước đây trồng cây thuốc phiện, để họ có cuộc sống tốt hơn, tự nguyện xoá bỏ việc trồng và tái trồng cây có chất ma tuý.

8- Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý, đặc biệt với các nước có chung đường biên giới, các nước trong khu vực nhằm kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma tuý thẩm lậu vào nước ta.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 Các cấp uỷ đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phổ biến Chỉ thị này đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng và triển khai chương trình hành động, đồng thời tích cực kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị.

2- Ban cán sự đảng các bộ, ngành triển khai thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia, kế hoạch phòng, chống ma tuý của Chính phú và thực hiện tốt các công việc sau:

- Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan chỉ đạo tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý.

- Ban Cán sự đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và ban cán sự đảng các bộ, ngành tập trung chỉ đạo, triển khai việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư, đẩy mạnh phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, phát triển và nhân rộng những mô hình cai nghiện có hiệu quả.

- Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế chỉ đạo việc nghiên cứu thống nhất ban hành phác đồ, quy trình cai nghiện, sản xuất các loại thuốc phục vụ cai nghiện có hiệu quả.

- Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý trong trường học và các cơ sở giáo dục.

- Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Uỷ ban Dân tộc và các địa phương chỉ đạo kiên quyết xoá bỏ tình trạng trồng, tái trồng cây có chất ma tuý.

- Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu xây dựng và sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách đối với công tác phòng, chống ma tuý.

- Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng uỷ Quân sự Trung ương chỉ đạo công tác đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng ma tuý thẩm lậu vào nước ta; triệt xóa các tụ điểm, tổ chức, đường dây tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới và trong nội địa.

3- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì nghiên cứu xây dựng và ban hành quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

- Từng cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền nếu để xảy ra tình hình phức tạp kéo dài về tệ nạn ma tuý ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách thì phải chịu trách nhiệm và có các hình thức kỷ luật về Đảng và chính quyền.

- Mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vạn động nhân dân, trước hết là người thân trong gia đình thực hiện nghiêm túc pháp luật phòng, chống ma tuý, coi đây là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cán bộ lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền ,Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nếu để người thân trong gia đình (vợ, chồng, con) nghiện ma tuý hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống ma tuý phải chịu trách nhiệm liên đới và tuỳ theo mức độ phải xem xét không được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo hoặc xem xét miễn nhiệm, cách chức...

4- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình hành động, tổ chức phát động phong trào phòng, chống ma tuý, phòng chống tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và xây dựng xã, phường, thôn, xóm, làng, bản, tổ dân phố lành mạnh, không có tệ nạn ma tuý.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch và giải pháp để đẩy mạnh phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và ma tuý nói riêng trong thanh, thiếu niên.

5- Giao Đảng uỷ Công an Trưng ương chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

 

TM. BỘ CHÍNH TRỊ
Trương Tấn Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21-CT/TW

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21-CT/TW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2008
Ngày hiệu lực26/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21-CT/TW

Lược đồ Chỉ thị 21-CT/TW tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát ma túy tình hình mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21-CT/TW tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát ma túy tình hình mới
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21-CT/TW
        Cơ quan ban hànhBộ Chính trị
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành26/03/2008
        Ngày hiệu lực26/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 21-CT/TW tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát ma túy tình hình mới

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21-CT/TW tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát ma túy tình hình mới

           • 26/03/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/03/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực