Chỉ thị 21/CT-UB

Chỉ thị 21/CT-UB năm 1996 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể quần chúng, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/CT-UB 1996 thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UB

Lào Cai, ngày 29 tháng 8 năm 1996

 

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Trong những năm qua thực hiện chỉ thị của Ban bí thư TW và Nghị quyết của Quốc Hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các bộ ngành TW, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai quan tâm tổ chức chỉ đạo và đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự chấp hành nghiêm chỉnh việc chi tiêu hội họp, công tác, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, sử dụng tài sản phương tiện, điện thoại, điện và nước,…còn nhiều lãng phí. Để việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí thực sự có hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ thị:

1. Thực hành tiết kiệm ngay từ khi xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm:

Việc xây dựng kế hoạch phải trên cơ sở các định mức tài chính Nhà nước ban hành, sát với tình hình thực tế tại địa phương, nhưng phải đảm bảo các nhu cầu chi thường xuyên. Cơ quan tài chính chỉ cấp phần kinh phí kế hoạch đã được xây dựng và phê duyệt; trường hợp thực sự đặc biệt cần thiết phải báo cáo UBND tỉnh và phải được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt mới được cấp bổ sung ngoài kế hoạch.

2. Việc mua sắm đồ dùng và phương tiện làm việc:

Phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, đạt hiệu quả kinh tế cao, không vượt quá kế hoạch được phê duyệt. Các khoản chi mua sắm và bán tài sản lớn, nhất thiết phải có sự thống nhất với các ngành chức năng theo nguyên tác đấu thầu, các chứng từ mua sắm và chi tiêu phải đảm bảo đúng quy định của Bộ Tài chính. Giao cho Sở Tài chính vật giá cùng Ban tổ chức chính quyền và các ngành chức năng có liên quan giúp tỉnh xây dựng quy định cụ1/01/clip_image001.gif" alt="" /> thể về loại trang thiết bị làm việc cho các đối tượng cán bộ trong các cơ quan Nhà nước để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

3. Tiết kiệm trong đầu tư xây dụng cư bản:

Trong các dự án và trong các chương trình mục tiêu: Các cấp, các ngành và các đơn vị được giao cần rà soát lại và tổ chức chỉ đạo tập trung có trọng điểm, đúng mục tiêu kế hoạch đã dề rạ. Việc quản lý và thanh toán đảm bảo kịp thời đúng trình tự, nghiêm cấm việc khởi công xây dựng các công trình khi chưa đủ các thủ tục quy định và thanh quyết toán sai chế độ nguyên tắc. Những công trình trọng điểm có ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh các ngành chức năng cần tăng cường quản lý, kiểm tra và tạo diều kiện cho các bên làm thủ tục thanh quyết toán kịp thời đúng tiến độ để nhanh chóng bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Các chủ đầu tư khi lập dự toán thiết kế phải bám sát quy chuẩn về chế độ, quyền lợi được sử dụng đối với các chức danh viên chức, không xây dựng thừa, gây lãng phí.

4. Về sử dụng phương tiện đi lại:

Hiện nay có một số cơ quan đơn vị tự tiện dùng ô tô cơ quan vào việc riêng (như tập lái, đi quá tải, chở vật tư hàng hóa, vv...). Xe cơ quan được trang bị chỉ được sử dụng vào những công việc chung phục vụ công tác, nghiêm cấm sử dụng vào mục đích cá nhân. Việc đưa đón cán bộ đi làm việc hàng ngày phải thực hiện theo đúng chế độ quy định hiện hành của tỉnh. Đối với xe máy công hiện nay đang được phép sử dụng ở một số ngành, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị xây dựng và thực hiện rõ quy chế về quản lý và sử dụng, chấm dứt tình trạng sử dụng tùy tiện xe máy công như xe máy riêng ở một số cơ quan hiện nay. Trường hợp xảy ra tai nạn nguyên nhân do lái xe gây nên, lái xe phải chịu trách nhiệm bồi hoàn cho Nhà nước về những thiệt hại do mình gây nên, Thủ trưởng cơ quan có xe phải liên đới chịu trách nhiệm (trường hợp đã có mua bảo hiểm thân xe, nhưng tai nạn do lái xe gây nên, lái xe vẫn phải bồi thường để thu trả vào ngân sách).

5. Tiết kiệm chi tiêu trong hội họp, đi công tác và tiếp khách:

Việc mở hội nghị phải có nội dung thiết thực, có xem xét tính toán chặt chẽ số người tham gia và thời gian tiến hành. Phải chuẩn bị thật kỹ nội dung của hội nghị để đưa ra thảo luận và quyết định các vấn đề cấp bách chính xác, tránh phải họp lại nhiều lần. Tăng cường các hình thức gửi báo cáo hoặc đồ án cho các ngành hoặc các thành phần cần tham gia để giảm bớt sự đi lại hội họp hay tốn kém không cần thiết. Việc chi tiêu phục vụ hội họp đúng chế độ quy định hiện hành.

Việc đi công tác ra ngoài tỉnh phải đảm bảo tính thiết thực, cần có sự phối hợp một lần đi được nhiều nơi, làm được nhiều việc và phải tuân thủ chế độ báo cáo trước và sau chuyến đi công tác đối với thủ trưởng các ngành trực thuộc về UBND tỉnh.

Tiết kiệm chi tiêu trong tiếp khách: việc tiếp đón khách trong và ngoài nước phải đảm bảo tính lịch sự, chu đáo đúng truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam, nhưng hết sức tiết kiệm chống lãng phí và nghiêm cấm việc uống rượu bia say trong các bữa tiếp khách.

6. Chế độ sự dụng điện thoại, điện và nước sinh hoạt:

Việc sử dụng phải hết sức tiết kiệm, không sử dụng điện thoại, điện báo, Fax cho việc riêng; nếu cá nhân sử dụng việc riêng phải tự trả tiền. Việc mua, mắc máy điện thoại và thanh toán phải tuân thủ theo đúng chế độ quy định của Bộ Tài chính. Hàng ngày hết giờ làm việc phải kiểm tra lại toàn bộ các thiết bị điện, nước để việc sử dụng đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

7. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước.

Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước phải tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và đời sống cán bộ công nhân viên chức. Cần chú ý một số việc sau:

Giám sát chặt chẽ việc mua bán thiết bị vật tư, hàng hóa. Phát hiện và xử lý kịp thời việc nâng giá mua, hạ giá bán, sử dụng chứng từ hóa đơn giả mạo (sai lệch giữa hóa đơn lưu với hóa đơn giao cho khách, vv...) các chi phí về giao dịch, ký kết hợp đồng, hoa hồng môi giới, tiền thưởng phải được quản lý chặt chẽ, đảm bảo có đầy đủ chứng từ hóa đơn hợp pháp. Nghiêm cấm các cơ quan quản lý cấp trên buộc các doanh nghiệp phải trích nộp lên cơ quan chủ quản những khoản kinh phí sai chế độ nguyên tắc để chi tiêu ngoài kế hoạch. Giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về những việc làm sai trái của cơ quan đơn vị mình kể cả đơn vị trực thuộc.

Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp Nhà nước phải tự mình xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đồng thời phải có các biện pháp thật cụ thể cho từng khâu, từng công đoạn và từng công việc. Thường xuyên đánh giá kiểm tra, coi đây là một chỉ tiêu để đánh giá thi đua khen thưởng. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật.

UBND tỉnh Lào Cai giao cho Giám đốc Sở Tài chính vật giá phối hợp với các ngành liên quan chịu trách nhiệm thực hiện chỉ thị này trong việc quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước ngày càng chặt chẽ và đi vào nền nếp.

Yêu cầu: Chủ tịch UBND các huyện thị xã, Giám đốc các sở ban ngành, các tổ chức đoàn thể và Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước tổ chức triển khai chỉ thị này. Định kỳ hàng quý trong năm gửi báo cáo về UBND tỉnh.

Đề nghị các ban của Đảng, HDND tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, các đoàn thể quần chúng kiểm tra, giám sát và phối hợp thực hiện chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Quý Đăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/1996
Ngày hiệu lực29/08/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/05/1999
Cập nhật28 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 21/CT-UB 1996 thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/CT-UB 1996 thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Quý Đăng
        Ngày ban hành29/08/1996
        Ngày hiệu lực29/08/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/05/1999
        Cập nhật28 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 21/CT-UB 1996 thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước Lào Cai

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/CT-UB 1996 thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước Lào Cai

              • 29/08/1996

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/08/1996

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực