Chỉ thị 21/CT-UBND

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp cơ sở do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/CT-UBND 2013 công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo cấp cơ sở Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CẤP CƠ SỞ

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; thời gian qua chính quyền các cấp đã làm khá tốt công tác này; hạn chế khiếu kiện vượt cấp đông người, không xảy ra điểm nóng khiếu kiện gay gắt, phức tạp; góp phần ổn định an ninh trật tự chung trên phạm vi toàn tỉnh.

Tuy vậy, qua kết quả thanh tra trách nhiệm chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh cho thấy cấp xã, phường thị trấn vẫn còn rất yếu kém về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo cấp cơ sở đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế; Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo còn tùy tiện, chưa đúng luật; chủ yếu là công dân đến trực tiếp xin gặp lãnh đạo và được tiếp tại phòng làm việc, không thông qua tiếp công dân định kỳ hàng tuần; chưa thực hiện đúng chế độ tiếp công dân thường xuyên, còn xem việc trực một cửa giải quyết các thủ tục hành chính với tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một; năng lực cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư chưa đáp ứng; lúng túng trong xử lý đơn thư và tham mưu thụ lý giải quyết; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa thực hiện đúng quy trình; giải quyết vụ việc không kịp thời, dứt điểm ở cơ sở; việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật chưa triệt để...

Để chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt và cả hệ thống chính trị cấp xã về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác tiếp công dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kết luận số 13-KL/TU ngày 28/8/2012 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/3/2012 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; Công văn số 1519/UBND-NC ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh về việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn số 4081/UBND-TCD ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho quần chúng, nhân dân pháp luật khiếu nại, tố cáo, pháp luật đất đai để nâng cao hiểu biết, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ trong khiếu nại, tố cáo; hạn chế khiếu nại, tố cáo trái pháp luật.

3. Công khai lịch tiếp công dân định kỳ, thường xuyên tại Trụ sở UBND xã và thực hiện nghiêm túc theo đúng Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư tập trung một đầu mối ở mỗi cấp hành chính:

- Chủ tịch UBND phải trực tiếp, tiếp công dân định kỳ 01 Iần/tuần (chỉ ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND xã tiếp khi có lý do khách quan, chính đáng). Sau tiếp công dân định kỳ phải ban hành thông báo kết quả tiếp và chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; hàng tháng có báo cáo kết quả cho Văn phòng và Thanh tra cấp huyện.

- Bố trí phòng tiếp công dân thường xuyên độc lập với phòng giao dịch một cửa; phân công công chức Tư pháp đảm nhận công tác tiếp dân thường xuyên để tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đúng quy định của pháp luật; ghi chép sổ sách, lưu lập hồ sơ theo dõi vụ việc đầy đủ, đúng biểu mẫu quy định.

- Trang bị cơ sở vật chất và thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư theo Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ; Văn bản số 1942/UBND-NC ngày 20/6/2012 của UBND tỉnh quy định về chế độ bồi dưỡng của cán bộ làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

4. Thụ lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền đảm bảo trình tự, thủ tục, đúng quy định pháp luật; chú trọng công tác đối thoại, hòa giải trong quá trình giải quyết; tuyệt đối không để đơn thư tồn đọng kéo dài không được xử lý, giải quyết; địa phương nào thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng trên thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật,

Thường xuyên tổ chức rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh trên địa bàn và xây dựng hồ sơ vụ việc theo quy định; đối với vụ việc phức tạp báo cáo với UBND cấp huyện để có biện pháp chỉ đạo xử lý dứt điểm.

5. Tổ chức thi hành triệt để các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phải chủ động tìm biện pháp giải quyết, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện, không để kéo dài làm mất tính nghiêm minh của pháp luật.

6. Tập trung chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, chế độ chính sách xã hội. Công khai các hoạt động theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi sai phạm trong quản lý, điều hành hoặc có hành vi làm phát sinh khiếu nại, tố cáo mà sau khi giải quyết xác định được lỗi thuộc về phía cơ quan nhà nước. Khi xảy ra khiếu kiện đông người lên huyện, lên tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã có dân khiếu kiện phải trực tiếp chỉ đạo, vận động công dân trở về địa phương và phối hợp xử lý, giải quyết.

7. Để hướng dẫn, giúp đỡ UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nội dung nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao:

- Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp huyện rà soát nắm chắc các đối tượng có dấu hiệu kích động, lôi kéo, xúi dục khiếu kiện trái pháp luật để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc ngăn chặn, đưa đón công dân khiếu kiện vượt cấp lên Tỉnh, Trung ương trở về địa phương an toàn để chính quyền giải quyết, xử lý.

- Thanh tra tỉnh đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm và chỉ đạo UBND cấp huyện tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng ở cấp xã; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và xây dựng hồ sơ các vụ việc theo quy định.

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

- UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo; phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo địa bàn; phối hợp Thanh tra tỉnh tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lấy kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí bình xét, thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, đồng thời có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với Chủ tịch UBND cấp xã thiếu trách nhiệm để xảy ra khiếu kiện vượt cấp; thực hiện cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Văn bản số 4081/UBND-TCD ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh.

- Yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND huyện, TP, TX (sao gửi các xã);
- Công an tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TCD;
Gửi: VB giấy và điện tử.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/CT-UBND 2013 công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo cấp cơ sở Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/CT-UBND 2013 công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo cấp cơ sở Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Minh Kỳ
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 21/CT-UBND 2013 công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo cấp cơ sở Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/CT-UBND 2013 công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo cấp cơ sở Hà Tĩnh

           • 11/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực