Chỉ thị 21/CT-UBND

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2014 tăng cường, đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/CT-UBND 2014 tăng cường quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG, ĐẨY MẠNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Thời gian qua, công tác quyết toán dự án hoàn thành đã được các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án triển khai thực hiện khá nghiêm túc. Tuy vậy, tình trạng vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành vẫn còn xảy ra ở một số dự án, làm ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư, công tác tất toán tài khoản, hạch toán tăng tài sản của dự án và theo dõi, quản lý tài sản sau đầu tư, gây nên tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài.

Để tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước theo đúng Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các Ban quản lý dự án chấp hành nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009, của Bộ Tài chính tại các Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011, Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012.

- Rà soát lại các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa lập, nộp báo cáo quyết toán dự án theo quy định, xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng trường hợp, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn báo cáo người quyết định đầu tư để khẩn trương xử lý dứt điểm; chịu trách nhiệm toàn bộ về việc quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Riêng đối với các dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên, chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) phải báo cáo rõ nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm.

- Trường hợp những dự án hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán, nhưng chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có thay đổi về cơ cấu tổ chức (như sáp nhập, giải thể,...) thì đơn vị tiếp nhận, kế thừa công việc phải chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Tài chính:

- Hướng dẫn các chủ đầu tư dự án lập hồ sơ quyết toán, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo phân cấp. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thẩm tra cho cán bộ làm công tác thẩm tra quyết toán các cấp trong phạm vi quản lý.

- Tổ chức công tác thẩm tra quyết toán đảm bảo chất lượng, rút ngắn thời gian, đẩy nhanh công tác quyết toán.

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành, tổng hợp tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước đến nay chưa hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán và đề xuất giải pháp xử lý quyết toán dứt điểm, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2014 và định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh. Sau thời hạn trên, sẽ công bố công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành. Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Chỉ thị này.

b) Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra giám sát thường xuyên, chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về chất lượng nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp Sở Tài chính theo dõi danh mục các dự án, công trình đã được phê duyệt quyết toán tham mưu bố trí vốn để chủ đầu tư thanh toán công nợ và tất toán tài khoản theo quy định.

- Từ ngày 1/10/2014, các Chủ đầu tư, ban quản lý dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 6 tháng trở lên đối với những công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và 12 tháng trở lên đối với những công trình phải lập dự án, thì không bố trí dự án mới, không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu, các nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán không được tham gia đấu thầu dự án mới.

d) Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, thị xã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đối chiếu và xác nhận số liệu thanh toán vốn đầu tư, thực hiện tất toán tài khoản dự án theo quy định.

e) UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Rà soát, báo cáo danh mục dự án được giao làm chủ đầu tư còn chậm quyết toán theo quy định tại Khoản 2 gửi Sở Tài chính; thực hiện phê duyệt quyết toán theo thẩm quyền đối với các dự án này trước ngày 30/9/2014; chỉ đạo các chủ đầu tư, UBND cấp xã và Phòng Tài chính - Kế hoạch xử lý quyết toán dứt điểm các dự án chậm quyết toán thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện, cấp xã báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài chính trước ngày 15/10/2014.

- Trường hợp cần thiết, có thể thành lập Ban chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành do lãnh đạo UBND huyện, thành phố, thị xã làm Trưởng ban để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng quy định.

- Đối với các dự án do UBND huyện, thành phố, thị xã quyết định đầu tư: Yêu cầu Chủ đầu tư gửi báo cáo quyết toán về UBND huyện, thành phố, thị xã; các dự án do UBND các xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư yêu cầu Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư thuê tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hoặc đề nghị phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư (kể cả các dự án do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt theo ủy quyền), các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do các Tổng công ty, doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư gửi về Sở Tài chính để tổ chức thẩm tra quyết toán; thời gian gửi hồ sơ trước ngày 30/9/2014.

f) Các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án: Khẩn trương rà soát, báo cáo danh mục dự án chậm quyết toán, thực hiện nghiêm về thời gian lập, tổng hợp báo cáo quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3. Công tác quyết toán dự án hoàn thành được xem là một nội dung để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm để bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan đơn vị của chủ đầu tư, Ban quản lý, cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy,
- TTr HĐND các huyện, thành phố, thị xã;
- UBND các huyện, TP, thị xã;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, TH.
Gửi VB giấy + Điện
tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/CT-UBND 2014 tăng cường quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/CT-UBND 2014 tăng cường quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 21/CT-UBND 2014 tăng cường quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/CT-UBND 2014 tăng cường quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hà Tĩnh

           • 12/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực