Chỉ thị 21/CT-UBND

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2017 về tuyên truyền, mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế và công tác quản lý quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/CT-UBND 2017 tuyên truyền mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, MỞ RỘNG ĐỘ BAO PHỦ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Trong thời gian qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và công tác tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế nói riêng đã đạt được những kết quả khả quan và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: công tác quản lý, sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập; tình trạng lãng phí, lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế có xu hướng gia tăng... dn đến bội chi quỹ bảo hiểm y tế.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và Công văn số 7200/VPCP-KGVX ngày 29/08/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ khám bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Y tế:

- Tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh để tham mưu các giải pháp cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

- Tăng cường chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh lưu ý tuyến y tế cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian tiếp nhận, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân

- Hướng dẫn công tác chuyn tuyến đúng quy định, hợp lý giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn nhằm giảm tải tuyến trên, thường xuyên đánh giá kết quả công tác chuyển tuyến và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tiết kiệm, có hiệu quả.

- Khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát triển năng lực chuyên môn kỹ thuật, thực hiện các kỹ thuật của tuyến trên. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên hạn chế thực hiện các kỹ thuật mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới đã thực hiện được.

- Phân bổ đối tượng, slượng thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhm kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, đánh giá việc trin khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tnh.

- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ skhám bệnh, chữa bệnh, nhân viên y tế trong quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiết kiệm, hiệu quả; xử lý nghiêm tập th, cá nhân có hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Thường xuyên báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân về các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tình hình và tiến độ mrộng độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa tỉnh và quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ khám bệnh, chữa bệnh đchỉ đạo các đơn vị thực hiện.

- Phối hợp SKế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban, ngành tham mưu y ban nhân dân tỉnh xây dựng chtiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, mở rộng độ bao phủ bo hiểm y tế trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền đồng bộ và có hiệu quả các hình thức, nội dung tuyên truyền về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế giúp người tham gia và toàn xã hội hiểu mục đích, ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố Huế tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố các giải pháp phù hợp nhm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; định kỳ 6 tháng gửi báo cáo tình hình phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn để tổng hợp báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Mở rộng, hoàn thiện mạng lưới đại lý thu bảo hiểm y tế của đi tượng tự đóng; có giải pháp khuyến khích các địa phương vận động, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế hộ gia đình.

- Phối hợp với Sở Y tế trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bàn bạc thống nhất giải quyết các khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; phối hợp, thống nhất với Sở Y tế trong công tác chuyn tuyến; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thẩm định chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị; từ chi thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bất hợp lý, lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế hoặc thực hiện không đúng với quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện, định mức nhân lực, thuốc, vật tư y tế, hóa chất, giường bệnh nội trú... theo quy định của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn.

- Chủ động bố trí, sắp xếp nhân lc để tham gia có hiệu quả công tác đấu thầu thuốc, mua sắm vật tư y tế nhm nâng cao hiệu quả sử dụng và thanh toán bảo hiểm y tế.

- Đi mới công tác giám định, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giám định bảo hiểm y tế, kết nối liên thông dliệu và tổ chức giám định trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chỉ tiêu hằng năm về mrộng độ bao phủ bảo hiểm y tế cho các huyện, thị xã, thành phố Huế.

4. Sở Tài chính:

- Tham mưu, btrí đầy đủ, kịp thời ngân sách để đóng, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai cơ chế, chính sách tham gia bảo hiểm y tế đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng ổn định đcó kế hoạch cân đối ngân sách.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, đảm bảo năm 2017 tỷ lệ tham gia bo hiểm y tế của học sinh, sinh viên đạt 100%.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tăng cường công tác quản lý đối tượng theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014; đảm bảo năm 2017 đối tượng thuộc phạm vi quản lý tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành triển khai các cơ chế, chính sách n định giai đoạn 2016-2020 cho nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng.

7. SThông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, có kế hoạch tun truyền, ph biến sâu, rộng và dành thời lượng phù hợp đ tun truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn, nht là tun truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế đtiến đến mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

9. Đề nghị Đại học Huế:

- Phối hợp với Tnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bo him y tế.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, đảm bảo năm 2017 tỷ lệ tham gia bảo him y tế của học sinh, sinh viên đạt 100%.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp nhm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, mrộng độ bao phbảo hiểm y tế trên địa bàn quản lý để thực hiện mục tiêu bo him y tế toàn dân.

- Phát huy vai trò của chính quyền, đoàn thđịa phương trong tuyên truyền, chđạo và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; đặc biệt tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

- Định kỳ 6 tháng, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phbảo him y tế tại địa phương.

11. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

- Nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi của người tham gia bo him y tế.

- Tăng cường các giải pháp quản lý, sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh bo him y tế tiết kiệm, có hiệu qu, lựa chọn và chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật hợp lý, trên cơ stiết kiệm hiệu quả, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ.

- Có ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý quỹ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, không chỉ định các dịch vụ y tế quá mức cần thiết đối với các bệnh nhân đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đu nơi khác chuyển đến, gây vượt quỹ của cơ skhám bệnh, chữa bệnh khác.

- Tăng cường ng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám bệnh, chữa bệnh; nghiêm túc, tích cực thực hiện Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, đảm bảo sự thống nhất thực hiện đồng bộ giữa các cơ sy tế, giữa các cơ sở y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Thực hiện tra cứu lịch sử khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân để kiểm soát thông tuyến. Thực hiện chuyển dữ liệu đề nghị thanh toán đầy đủ, chính xác lên Hệ thống thông tin giám định ngay khi người bệnh kết thúc điều trị.

- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ khám bệnh, cha bệnh bảo hiểm y tế nếu đxảy ra tại đơn vị và phải có biện pháp xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị trực thuộc có vi phạm.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thcấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả; định kỳ 6 tháng, 01 năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bảo hiểm xã hội tnh hoặc Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại bi
u Quốc hội tnh;
- CT. c
ác PCT UBND tnh;
- Các S
; ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- UBND các huyện, TX và TP Huế;
- Các cơ s
KCB BHYT;
- CVP, các PCVP và các CV; (gửi qua mạng)
- Báo
Thừa Thiên Huế, Đài PT-TH tnh;
- C
ng thông tin điện t tnh;
- L
ưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2017
Ngày hiệu lực02/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/CT-UBND 2017 tuyên truyền mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/CT-UBND 2017 tuyên truyền mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành02/10/2017
        Ngày hiệu lực02/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 21/CT-UBND 2017 tuyên truyền mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế Huế

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/CT-UBND 2017 tuyên truyền mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế Huế

           • 02/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực