Chỉ thị 21/CT-UBND

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và khi điều khiển phương tiện giao thông do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/CT-UBND 2018 không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

CHỈ THỊ

V VIỆC KHÔNG S DNG RƯU, BIA TRONG GI LÀM VIC VÀ KHI ĐIU KHIN PHƯƠNG TIN THAM GIA GIAO THÔNG

Trong những năm qua, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản quy định về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc như: Quyết định số 1293/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện chưa nghiêm túc các quy định này, vẫn còn tình trạng uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Ngoài ra, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố thời gian qua diễn biến phức tạp; nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia.

Thực hiện Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 12/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm Quý III và 06 tháng cuối năm 2018; để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động):

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị theo quy định tại Quyết định số 1293/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn.

2. Trách nhiệm thực hiện:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố:

- Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan báo chí và nhân dân trong phòng ngừa, chấn chỉnh, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định.

- Bổ sung trách nhiệm việc thực hiện Chỉ thị này vào tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm của cơ quan, đơn vị.

b) Ban An toàn giao thông thành phố: Chtrì, phối hợp với Công an thành phố, các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; các quy định về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia, đung có cồn.

c) Công an thành phố: Chỉ đo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông.

d) Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông thành phố (Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố...) tăng cường, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về nội dung và tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này, các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn đối với cá nhân và cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Chế độ thông tin, báo cáo:

a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương: Định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc theo phân cấp; báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải để tổng hợp).

b) Giám đốc Công an thành phố: Định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) tổng hợp tình hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định về việc sử dụng rượu, bia, đồ ung có cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ để tổng hợp); đồng thời, thông báo cho cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm biết, phối hợp xử lý kỷ luật hành chính theo quy định.

c) Giám đốc Sở Nội vụ: Định kỳ hàng năm (trước ngày 31 tháng 12) tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị của các cơ quan, đơn vị và địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung thì báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) xem xét, quyết định../.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Văn phòng CP, Bộ GTVT, Bộ NV;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban DVTU, VPTU;
- MTTQVNTP, các tổ chức đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
-
UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc…
- Đài PT&THHP, báo HP, Báo AN
;
- Cổng TTĐTTP;
- CVP, PCVP UBND TP;
- Các Phòng CV;
- CV: NV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2018
Ngày hiệu lực24/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/CT-UBND 2018 không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/CT-UBND 2018 không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc Hải Phòng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành24/10/2018
        Ngày hiệu lực24/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 21/CT-UBND 2018 không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/CT-UBND 2018 không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc Hải Phòng

           • 24/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực