Chỉ thị 21/CT-UBND

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2018 về nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/CT-UBND 2018 nâng cao vai trò trong công tác thi hành án hình sự tại xã phường An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

An Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

CHỈ THỊ

NÂNG CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Trong những năm qua, công tác quản lý, giám sát, giáo dục và thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn đã có nhiều chuyển biến tích cực; các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt vai trò trách nhiệm trong công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành các hình phạt án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định (gọi chung là người chấp hành án hình sự) và người đang tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù (gọi chung là người có án phạt tù còn ngoài xã hội), đã đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đó là: Nhiều UBND cấp xã và một số cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện chưa thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thi hành án hình sự; chưa quan tâm đúng mức, thiếu chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời để khắc phục hạn chế, thiếu sót (một số nơi khoáng trắng cho Công an cấp xã). Việc chuyển giao hồ sơ người chấp hành án hình sự không mở sổ theo dõi, không nắm được số lượng và không phân công người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự; việc thực hiện quy định về tự nhận xét, nhận xét, kiểm điểm, nhắc nhở, xử lý hành chính đối với người thi hành án hình sự chưa đảm bảo theo quy định; việc đề nghị xét miễn, giảm thời gian thử thách đối với người chấp hành án tại xã phường, thị trấn còn chưa được quan tâm.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, về khách quan do số lượng người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn nhiều, trong khi đó cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thi hành án phạt tại xã, phường, thị trấn còn thiếu, năng lực trình độ còn nhiều hạn chế. Hệ thống văn bản pháp luật chưa đồng bộ.

Về nguyên nhân chủ quan, một số cấp ủy chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn; quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập, thiếu sót. Một số đơn vị chức năng chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, công tác phối hợp chưa được chú trọng, dẫn đến hiệu quả quản lý người chấp hành án hình sự chưa cao.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ đảng viên và nhân dân về yêu cầu nhiệm vụ của công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn, quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án phạt và áp dụng các biện pháp tư pháp tại cộng đồng. Định kỳ tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành ánh hình sự và người có án phạt tù còn ngoài xã hội nhằm hạn chế tái phạm.

- Có văn bản chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho Công an cấp huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp xã trong việc tổ chức thi hành án hình sự; nghiên cứu đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự, để họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện: tham mưu ban hành kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện công tác thi hành án hình sự trên địa bàn theo quy định; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Công an cấp xã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND cấp xã trong việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự và cập nhật, bổ sung tài liệu, hồ sơ người chấp hành án đúng theo quy định của pháp luật; kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê về cơ quan thi hành án hình sự (theo Mẫu TK31) của Công an cấp xã.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội, các cơ sở dạy nghề đóng trên địa bàn tạo điều kiện cho người chấp hành án hình sự được tham gia học nghề tìm kiếm việc làm, vay vốn để lao động sản xuất.

- Gắn việc thực hiện pháp luật về thi hành án hình sự với nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

2. Công an tỉnh

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, để mọi người cùng hiểu chấp hành và tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, người có liên quan. Kịp thời đề xuất Bộ Công an hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về thi hành án hình sự.

- Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án hình sự ở Công an các đơn vị, địa phương cho phù hợp với năng lực và sở trường công tác nhất là lãnh đạo, chỉ huy; bổ sung biên chế cho các đơn vị, địa phương còn thiếu, quan tâm bồi dưỡng, huy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, kế thừa; chấn chỉnh việc bố trí cán bộ sắp mãn nhiệm, cán bộ kém năng lực thực hiện công tác thi hành án hình sự.

- Thực hiện tốt hoạt động tập huấn nghiệp vụ, pháp luật về thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ trực tiếp làm công tác này trong lực lượng Công an các cấp và UBND xã.

Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự thuộc Công an cấp huyện tổ chức hướng dẫn Công an cấp xã tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện việc tiếp nhận, theo dõi, quản lý và phân công người trực tiếp giám sát người chấp hành án hình sự, người có án phạt tù còn ngoài xã hội đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án phải được thi hành nghiêm minh.

- Định kỳ có kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp xã khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án hình sự; thực hiện và đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án hình sự; xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện thực hiện nghiêm túc việc chuyển giao bản án, quyết định thi hành án cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, huyện để tổ chức thi hành; khắc phục tình trạng sau khi chuyển giao bản án, quyết định thi hành án thì xem như đã hết nhiệm vụ, không theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thi hành án của cơ quan được chỉ định thi hành.

- Phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự thuộc Công an tỉnh đôn đốc, giám sát việc tổ chức thi hành án hình sự, việc thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự.

4. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân các cấp

Phối hợp kiểm tra, giám sát công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn. Phát hiện và kiến nghị, kháng nghị xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật.

5. Sở Tư pháp

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục Luật thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án hình sự và biên tập thành đề cương triển khai cho các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thực hiện.

- Chủ động cập nhật thông tin về xóa án tích và thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan nghiên cứu, góp ý nhằm khắc phục sơ hở, thiếu sót và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thực hiện thi hành án hình sự.

6. Cục Thi hành án dân sự

Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới tổ chức thực hiện dứt điểm phần dân sự trong bản án, quyết định của Tòa án nhân dân theo quy định. Đối với các trường hợp có đủ điều kiện miễn giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật thì xét lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự trong bản án hình sự theo quy định.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở đào tạo nghề, Trung tâm xúc tiến việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho người chấp hành án hình sự học nghề, vay vốn để lao động sản xuất, ổn định cuộc sống hạn chế tái phạm, vi phạm pháp luật.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Báo, Đài phát thanh - truyền hình An Giang tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, đưa tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các mô hình điển hình tiên tiến về giáo dục, cảm hóa người chấp hành án hình sự trở thành người có ích cho cộng đồng, xã hội.

9. Đề nghị Tỉnh đoàn An Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Chỉ đạo tổ chức thuộc hệ thống xây dựng chương trình, hoạt động lồng ghép nội dung hỗ trợ, giúp đỡ hòa nhập cộng đồng với những người một thời lầm lỡ, chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, đoàn tụ với gia đình, làm ăn sinh sống, sớm hòa nhập cộng đồng, không tái phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

10. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn và tái hòa nhập cộng đồng, chủ động phối hợp có hiệu quả các chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội theo chức năng nhiệm vụ. Đồng thời kết hợp lồng ghép công tác vận động quần chúng tích cực tham gia quản lý, giúp đỡ người chấp hành án tại xã, phường, thị trấn và người chấp hành xong án phạt tù, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

11. Đoàn Luật sư tỉnh

Chỉ đạo các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn về pháp luật cho người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương cư trú, tái hòa nhập cộng đồng.

12. Các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội có liên quan

Các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội có liên quan theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật khác có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền phổ biến, tổ chức thực hiện công tác giám sát người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn và người chấp hành xong án phạt tù theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

13. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí ngân sách đảm bảo phục vụ tốt việc triển khai công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị này. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Tòa án ND tỉnh, Viện kiểm sát ND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Báo, Đài PTTH An Giang, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng NC, TH, KGVX.
- Lưu: HCTC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2018
Ngày hiệu lực05/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/CT-UBND 2018 nâng cao vai trò trong công tác thi hành án hình sự tại xã phường An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/CT-UBND 2018 nâng cao vai trò trong công tác thi hành án hình sự tại xã phường An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành05/01/2018
        Ngày hiệu lực05/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 21/CT-UBND 2018 nâng cao vai trò trong công tác thi hành án hình sự tại xã phường An Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/CT-UBND 2018 nâng cao vai trò trong công tác thi hành án hình sự tại xã phường An Giang

             • 05/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực