Chỉ thị 21/CT-UBND

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2011 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/CT-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ CHẤN CHỈNH VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Trong thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tạo điều kiện cho người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp để thực hiện các quyền theo quy định. Tuy nhiên, việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận một số loại đất còn chậm, đặc biệt là đất chuyên dùng; việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chưa được quan tâm thực hiện; việc cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính chưa được thực hiện, hệ thống Văn phòng đăng ký các huyện, thành phố còn hạn chế về năng lực do thiếu cán bộ và điều kiện làm việc cần thiết theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. Để khắc phục các hạn chế nêu trên, nhằm đạt được mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý đất đai đồng bộ, ổn định, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục đất đai, nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương, đặc biệt là cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất lâm nghiệp theo Quyết định số 672/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc địa chính. Trong quá trình thực hiện, chú trọng rà soát, thống kê toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ đăng ký biến động đất đai đã tiếp nhận nhưng chưa xử lý, phấn đấu giải quyết xong trong năm 2011. Tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp sử dụng đất còn tồn đọng, nguồn gốc đất có tính chất phức tạp. Tổng hợp các trường hợp có nguồn gốc vi phạm pháp luật đất đai mang tính chất phổ biến, hệ thống, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất cơ chế, chính sách giải quyết.

- Kiện toàn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất bảo đảm có đủ bộ máy, nhân lực, kinh phí và các điều kiện làm việc cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật đất đai.

- Thực hiện đăng ký, chỉnh lý biến động, từng bước thu thập cập nhật chuẩn hóa các thông tin địa chính, xây dựng tiền đề cho việc thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường cải cách thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và công bố công khai thủ tục để nhân dân biết, thực hiện, giám sát; thông báo số điện thoại nóng để người dân phản ánh tình hình.

- Hằng năm, thực hiện xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí và tổ chức thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa phương.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện rà soát để sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động, cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên, đồng đều ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh).

- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyên dùng cho các tổ chức đang sử dụng đất, đặc biệt là các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất. Xây dựng đề án, lập dự toán kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, trong năm 2012 thực hiện xây dựng điểm tại một huyện, sau đó triển khai tại các địa phương khác trong tỉnh.

- Tổ chức đôn đốc, thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện lập hồ sơ địa chính, đăng ký, chỉnh lý biến động, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét, rà soát về biên chế đội ngũ cán bộ của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện để bố trí đủ nhân lực đáp ứng nhu cầu đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo quy định.

4. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh, đảm bảo dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

5. Định kỳ 06 tháng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các nội dung liên quan của địa phương báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, ĐĐ (K80).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/CT-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/CT-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýTrần Đăng Ninh
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 21/CT-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/CT-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở

              • 09/12/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/12/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực