Chỉ thị 21/CT-UBND

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân 2016-2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/CT-UBND đẩy mạnh việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân Bình Dương 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN 2016 - 2020

Bảo hiểm y tế (viết tắt BHYT) là chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và nghiêm túc trin khai thực hiện nhm đưa tỷ lệ bao phủ BHYT thành một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với Chương trình mục tiêu của Đảng và nhà nước giao. Qua các năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: nhận thức của xã hội về ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHYT toàn dân được nâng lên; đối tượng, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày càng mở rộng và phát triển; chất lượng khám, chữa bệnh BHYT từng bước được cải thiện, quyền lợi người tham gia BHYT được đảm bảo, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tính đến ngày 31/12/2015, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 78%; Tỷ lệ học sinh sinh viên (HSSV) tham gia BHYT năm học 2015 - 2016 chỉ đạt tỷ lệ 81% trên tổng số HSSV của tỉnh, số người chưa tham gia BHYT, tập trung chủ yếu ở nhóm đối tượng hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người lao động và sử dụng lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nguyên nhân tham gia BHYT đạt tỷ lệ chưa cao là do nhận thức, trách nhiệm và sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền chưa cao chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT còn hạn chế; hệ thống đại lý thu BHYT hoạt động chưa chủ động, tích cực; một số doanh nghiệp vừa và nhỏ trốn đóng BHYT cho người lao động; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh ở một số đơn vị còn hạn chế,...

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật, bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015 - 2020; Chỉ thị số 32-CT/TU của Tỉnh ủy Bình Dương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT trên địa bàn tỉnh và phấn đấu đưa tỷ lệ HSSV tham gia BHYT năm học 2016-2017 đạt 100%; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội; các Quyết định và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật BHYT, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT nhằm khuyến khích, vận động người dân tham gia BHYT, chú ý tăng cường giải thích thật rõ, cụ thể về ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia BHYT, những quy định mới về thông tuyến khám chữa bệnh có BHYT, tập trung vào các nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT còn thấp như: hộ gia đình, nhóm học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động và người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp. Phấn đấu trong năm học 2016 - 2017 đạt 100% số HSSV tham gia BHYT

- Kiện toàn lại Ban chỉ đạo BHYT toàn dân của từng huyện, thị xã, thành phố; bám sát chỉ tiêu bao phủ BHYT mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao; tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong đó vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu đi đầu trong việc vận động người thân, họ hàng và các thành viên trong gia đình tham gia mua BHYT theo các nhóm đối tượng quy định, góp phần thực hiện đạt tỷ lệ 78,6% dân số tham gia BHYT vào cuối năm 2016, đến năm 2020 đạt từ 90% dân số trở lên có thẻ BHYT; 100% số học sinh sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2016 - 2017.

2. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao, phù hợp với tình hình thực tế; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT, chú trọng đy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi đngười dân tham gia và được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT; đẩy mạnh thực hiện các Đề án Bệnh viện vệ tinh, nhận chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển các dịch vụ kỹ thuật; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của người bệnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu trong quản lý, khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

- Nghiên cứu, đề xuất việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên và nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, theo nguyên tắc giảm dần việc cấp kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế khi thực hiện cơ chế tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT; ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về khám, chữa bệnh BHYT.

- Định kỳ 06 tháng, 01 năm phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh và đề xuất chỉ tiêu, giải pháp phù hợp nhm tiếp tục phát triển BHYT hàng năm theo lộ trình.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện chính sách BHYT để đạt được chỉ tiêu tham gia BHYT của tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phưng, thị trấn đổi mới phương thức làm việc, cách tiếp cận với người dân để tổ chức và phát triển tốt hệ thống đại lý thu BHYT, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHYT; tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình, học sinh, sinh viên,... Phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan triển khai mở rộng hệ thống đại lý thu BHYT như: Trạm Y tế, cơ sở y tế tư nhân, Bưu điện Văn hóa xã và các tổ chức cá nhân có đủ điều kiện làm đại lý theo quy định để người dân có thể dễ dàng tham gia BHYT.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, phát hành thẻ BHYT, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đảm bảo thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh và người tham gia BHYT.

- Chủ động đề xuất, phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực hiện chính sách pháp luật về BHYT.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm y tế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng BHYT.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình đđược ngân sách nhà nước hỗ trợ mua BHYT theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ sở dạy nghề, các trường trung cấp và cao đẳng nghề lập danh sách tham gia BHYT cho 100% học sinh - sinh viên mà mình quản lý theo đúng quy định của Luật BHYT, nếu học sinh - sinh viên không tham gia phải có biện pháp tuyên truyền giải thích và chế tài, vì đây là đối tượng bắt buộc phải tham gia BHYT.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp phát triển BHYT và giao chỉ tiêu tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT cho phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục cấp tỉnh bắt buộc phải đạt tỷ lệ 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT (trừ học sinh, sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác).

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt công tác BHYT đến thầy cô giáo và phụ huynh, sinh viên nhà trường; phối hợp với cơ quan BHXH trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức thu nộp, cấp thẻ BHYT cho HSSV theo hướng dẫn số 01/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 18/8/2016 về thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017. Tập trung rà soát số học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT, tuyên truyền và vận động các em tham gia BHYT theo đúng quy định, đảm bảo năm học 2016 - 2017 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo quy định.

- Kiện toàn mạng lưới y tế trường học, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH để đối chiếu, rà soát danh sách HSSV tham gia BHYT; lập danh sách học sinh sinh viên có thẻ BHYT bắt buộc của nhóm đối tượng khác đúng quy định và thực hiện tốt công tác y tế trường học.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đy đủ, kịp thời kinh phí đóng BHYT và hỗ trợ mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung luật BHYT và các quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh về chế độ BHYT.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan đề xuất đưa chỉ tiêu thực hiện lộ trình BHYT toàn dân vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm, 5 năm.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp với BHXH tỉnh và các ngành liên quan có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách pháp luật về BHYT đến mọi tầng lp nhân dân bằng nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin nhằm nâng cao nhận thức giúp các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHYT.

9. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh và Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện đúng chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi của người lao động.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể tỉnh:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp, hỗ trợ các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hoạt động giám sát và tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên chủ động, tích cực tham gia thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Chỉ đạo Công đoàn các ngành, Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố nêu cao vai trò bảo vệ quyền lợi người lao động; thường xuyên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT để đề nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo quy định.

- Tỉnh đoàn Thanh niên: Phối hợp với Cơ quan BHXH đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đến từng đoàn viên thanh niên và các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp để từ đó tăng cao số lượng các em học sinh sinh viên tham gia BHYT.

11. Yêu cầu Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích cho sinh viên tham gia BHYT đầy đủ 100% số sinh viên đang theo học tại trường. Trường hợp sinh viên cố tình không tham gia BHYT thì tùy mức độ vi phạm phải xử lý kỷ luật theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban Ngành, đoàn thể, các cơ sở giáo dục và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị này. Định kỳ mỗi năm 02 lần (trước ngày 10/7 và 10/01 hàng năm) các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp trình Ủy ban tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ YT, BHXH Việt Nam;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Đài PTTH, Báo BD;
- LĐVP, Thái, TH, Website tỉnh;

- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2016
Ngày hiệu lực10/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/CT-UBND đẩy mạnh việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân Bình Dương 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/CT-UBND đẩy mạnh việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân Bình Dương 2016 2020
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýĐặng Minh Hưng
        Ngày ban hành10/10/2016
        Ngày hiệu lực10/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 21/CT-UBND đẩy mạnh việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân Bình Dương 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/CT-UBND đẩy mạnh việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân Bình Dương 2016 2020

           • 10/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực