Chỉ thị 21/CT-UBND

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 quản lý bình ổn giá cả thị trường Tết Giáp Ngọ 2014 Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NHẰM BÌNH ỔN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014

Năm 2013, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh: Các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, kinh tế của tỉnh đảm bảo duy trì tăng trưởng, GDP cả năm tăng 10,02%, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, bên cạnh đó tình hình sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, sức mua chưa được cải thiện; lạm phát tuy được kiểm soát nhưng vẫn có nguy cơ tăng trở lại; thu ngân sách đã có chuyển biến tích cực, song còn nợ đọng thuế tại một số doanh nghiệp còn cao; tai nạn giao thông tuy đã có những chuyển biến tích cực, nhưng nhiều vụ nghiêm trọng vẫn còn xảy ra; giá cả một số mặt hàng lương thực, thực phẩm có xu hướng tăng trong tháng cuối năm 2013 và dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và chuẩn bị tốt cho triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, nhất là bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá cả thị trường và chuẩn bị tốt các điều kiện để mọi người dân được đón tết Nguyên đán Giáp Ngọ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. Mục tiêu chung

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dự báo, theo dõi diễn biến giá cả thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hoá, dịch vụ, kịp thời áp dụng các biện pháp đảm bảo cung - cầu, bình ổn giá cả thị trường. Thực hiện tốt công tác quản lý giá, tăng cường các biện pháp quản lý giá trong lĩnh vực đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các hiện tượng đầu cơ, nâng giá bất hợp pháp, giữ ổn định chỉ số giá hàng hoá, dịch vụ, phù hợp với chỉ số giá chung của cả nước và của tỉnh, đảm bảo yêu cầu tạo môi trường phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của nhân dân nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, đảm bảo nhân dân đón tết: Vui, an toàn, tiết kiệm, mọi nhà có tết.

II. Các giải pháp thực hiện bình ổn giá

1. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2013, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

2. Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2013 mà các ngành, các đơn vị sản xuất, kinh doanh đề ra, chủ động cung cầu hàng hoá đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

2.2. Các sở, ban, ngành phối hợp với UBND các huyện, thành phố chủ động thực hiện các biện pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không để xảy ra mất cân đối cung - cầu, tăng giá không hợp lý gây mất ổn định thị trường, giá cả hàng hóa và dịch vụ; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời.

2.3. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 đã được HĐND tỉnh Quyết nghị. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 về tăng cường chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2013 và Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 cua Bộ Tài chính về việc điều hành chi NSNN năm 2013. Hạn chế tối đa việc tạm ứng ngân sách năm 2014; Công tác quản lý điều hành ngân sách thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2505/UBND-KTTH ngày 27/9/2013 về phê duyệt phương án điều hành ngân sách cấp tỉnh quý IV năm 2013.

2.4. Công tác đảm bảo cung - cầu các loại hàng hoá để phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

- Sở Công thương:

+ Chỉ đạo các doanh nghiệp được UBND tỉnh giao vốn dự trữ, vốn cứu đói theo Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 và nguồn vốn huy động của doanh nghiệp, chủ động xây dựng phương án chuẩn bị lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, để thực hiện kinh doanh và tham gia công tác bình ổn giá cả thị trường: Tổ chức các điểm bán hàng bình ổn, thực hiện công khai giá bán hàng bình ổn đảm bảo giá bình ổn phải thấp hơn giá thị trường tối thiểu 10%.

+ Chỉ đạo Công ty Điện lực rà soát kế hoạch cung ứng điện, đảm bảo đủ điện phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ do chập điện tại các nơi công cộng, khu dân cư.

- Các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, được UBND tỉnh giao nguồn vốn dự trữ, vốn cứu đói tại Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 07/11/2011, chủ động sử dụng nguồn vốn được giao, xây dựng phương án cung ứng hàng hóa theo nhiệm vụ được giao để tham gia công tác bình ổn giá cả thị trường.

- UBND các huyện, thành phố: Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tăng cường công tác chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2013; dự báo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân đối với từng mặt hàng, nhất là những mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống để có định hướng, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng kịp nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

2.5. Công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý giá, thuế, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục Nhà nước định giá, bình ổn giá, hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân như: Dịch vụ Y tế, Giáo dục, nước sạch sinh hoạt, cước vận tải, sữa, thuốc chữa bệnh cho người, thuốc bảo vệ động, thực vật, phân bón..., giá cả các loại hàng hóa là nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất. Thực hiện nghiêm, triệt để việc phòng, chống gian lận thương mại, gian lận giá và buôn lậu qua biên giới. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Nghiêm cấm các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tự ý nâng giá trái với quy định của pháp luật hoặc điều chỉnh giá bán cao hơn tỷ lệ tăng giá của các yếu tố đầu vào. Đối với danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân lập hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá gửi Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố theo phân cấp, thẩm định và chỉ thực hiện điều chỉnh giá bán khi có văn bản của cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá.

- Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường.

+ Phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm soát thị trường, kiểm tra việc chấp hành quy định của nhà nước về quản lý giá, niêm yết giá, bán hàng hoá, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật, chống gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn bán hàng cấm, hàng kém chất lượng, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá và các hành vi đầu cơ tăng giá trái pháp luật, nhất là đối với các mặt hàng hoá thuộc diện bình ổn giá nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

+ Triển khai thực hiện Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập đoàn kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả, vi phạm về giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, đo lường chất lượng và các hành vi gian lận thương mại trong dịp cuối năm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tài chính:

+ Phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm soát các yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán các mặt hàng phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân.

+ Chỉ đạo và triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát việc tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, giá đăng ký, giá kê khai. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ.

- Cục Thuế tỉnh tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách gắn với quản lý thị trường, bình ổn giá cả.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo lưu thông hàng hóa nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau quả… đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết.

+ Có biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm; phòng, chống dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng một cách hiệu quả, kịp thời để không làm ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm.

+ Phối hợp triển khai thực hiện văn bản số 16681/BTC-QLG ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường biện pháp bình ổn thị trường trứng gia cầm và văn bản số 5013/STC-QLGCS ngày 09/12/2013 Bộ Tài chính về việc triển khai công tác quản lý giá sữa và sản phẩm từ sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tên địa bàn.

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

+ Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ; kiểm soát thanh toán, tăng trưởng, dư nợ tín dụng ở mức hợp lý nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2013, đầu năm 2014;

+ Tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của các Ngân hàng thương mại, kiểm soát nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống.

- Công an tỉnh.

+ Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; thường xuyên tổ chức các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu, các bến xe ...; tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm; tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, tệ nạn xã hội…, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ;

+ Tăng cường phòng, chống buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ; xử lý nghiêm các vi phạm về buôn bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ; kiểm tra chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn cháy nổ đặc biệt tại những địa bàn trọng điểm, khu đô thị, khu dân cư đông người.

+ Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong dịp tết.

- UBND các huyện, thành phố:

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về quản lý giá, tăng cường công tác quản lý bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1525/UBND-KTTH ngày 27/6/2013 của UBND tỉnh Sơn la về việc công khai minh bạch giá cả hàng hoá, dịch vụ; Công văn số 2141/UBND-KTTH ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Sơn la về việc tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm 2013; Công văn số 3170/UBND-KTTH của UBND tỉnh Sơn la ngày 27/11/2013 về việc thực hiện quản lý giá sữa và sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

+ Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai thực hiện các quy định về quản lý bình ổn giá cả thị trường những tháng cuối năm 2012 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 và nội dung Chỉ thị này.

+ Thành lập Tổ công tác liên ngành của huyện, thành phố (Tài chính; Kinh tế; Quản lý thị trường; Y tế, Công an…) để thực hiện kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hoặc cố tình vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực giá cả, thị trường theo phân cấp.

2.6. Công tác đảm bảo an toàn giao thông: Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách chuẩn bị đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong những tháng cuối năm 2013 nhất là thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, đảm bảo an toàn thuận tiện cho nhân dân.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển, phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá vé theo quy định của Bộ Tài chính, đảm bảo mức giá vé phù hợp với biến động của giá xăng, dầu, không để xảy ra hiện tượng tự ý tăng giá vé bất hợp pháp. Kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm trong việc tự ý nâng giá vé, đón, trả khách không đúng quy định.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, điều vận tại các bến xe, quản lý các luồng, tuyến vận chuyển hành khách. Tập trung chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông tại các bến xe, đầu mối giao thông, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Phối hợp với các huyện chỉ đạo các đơn vị quản lý các tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tháng giáp tết cổ truyền của dân tộc nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ tốt công tác vận chuyển hàng hóa cung ứng phục vụ nhân dân của các đơn vị vận tải.

2.7. Công tác thông tin, tuyên truyền

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, để các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiềm chế lạm phát, quản lý giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô và nội dung Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này. Thực hiện đúng các quy định về thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bình ổn giá cả thị trường.

2.8. Các sở, ban, ngành

Căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quy định, phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp quản lý thị trường, bình ổn giá cả thị trường theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Chỉ thị này.

III. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Các sở: Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Y tế; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi cục Quản lý Thị trường, báo cáo UBND tỉnh. Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 20/02/2014: Báo cáo 5 ngày/lần.

2. UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh (Qua Sở Tài chính và Sở Công thương): Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 20/02/2014: Báo cáo 5 ngày/lần.

3. Ngày 25 tháng 02 năm 2014 các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 2014, gửi Sở Tài chính, Sở Công thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Bộ Công thương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT - UBND tỉnh;
- Cục QLG - Bộ Tài chính;
- Cục QLTT - Bộ Công thương;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh (LĐVP + CVCK);
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, Tú 100 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2013
Ngày hiệu lực17/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 quản lý bình ổn giá cả thị trường Tết Giáp Ngọ 2014 Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 quản lý bình ổn giá cả thị trường Tết Giáp Ngọ 2014 Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành17/12/2013
        Ngày hiệu lực17/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 quản lý bình ổn giá cả thị trường Tết Giáp Ngọ 2014 Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 quản lý bình ổn giá cả thị trường Tết Giáp Ngọ 2014 Sơn La

           • 17/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực