Chỉ thị 21/CT-UBND

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2016 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/CT-UBND tăng cường phòng chống tai nạn thương tích đuối nước học sinh trẻ em Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ ĐUỐI NƯỚC CHO HỌC SINH, TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Ngày 16/5/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em. Đnâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt một snội dung sau:

1. S Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với các cấp, các ngành và các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, Công điện số 641/CĐ-TTg ngày 13/4/2016 của Thủ tưng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành Trung ương về công tác này đến các cấp quản lý giáo dục, các nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh và các em học sinh trên phạm vi toàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các cơ quan liên quan đy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, gia đình và cộng đồng về các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh.

- Chỉ đạo các nhà trường phối hp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh về ý thức phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trong năm học cũng như thời gian nghỉ hè; đưa nội dung giáo dục kỹ năng phòng, chng tai nạn thương tích và đuối nước vào các hoạt động của trường, lớp, Đoàn, Đội, Hội; khuyến cáo học sinh không tắm, bơi ở những nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh; sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở và những nơi nguy hiểm. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục các kĩ năng về phòng, tránh tai nạn thương tích và đui nước cho trẻ em, học sinh. Chỉ đạo xây dựng mô hình “Trường học an toàn cho trẻ em” trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa và các sở, ban ngành liên quan tổ chức các hoạt động hè vui tươi, lành mạnh và an toàn cho học sinh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020.

- Tập trung chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho gia đình, cộng đồng; trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em; xây dựng mô hình Ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn cho trẻ em”.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai tháng hành động vì trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2016, với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du Ich

- Phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành, đơn vị liên quan và địa phương tổ chức lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong việc xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa; tăng cường quản lý các công trình văn hóa, thể dục, thể thao, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em, nhất là phối hp tổ chức dạy bơi cho trẻ em; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Phối hp với ngành Giáo dục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về bơi cho đội ngũ giáo viên thể dục; khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình thể thao trên địa bàn, trong đó có các bể bơi, có chính sách khuyến khích, tạo điều kin thuận lợi cho các em học sinh được học bơi; đồng thời khuyến khích, vận động cha mẹ học sinh cho con em tham dự các lớp học bơi trong dịp hè.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông nhm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em; tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát con, em mình đặc biệt trong thi gian nghỉ hè; phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em và mọi người dân.

5. Sở Giao thông - Vận tải

Phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Rà soát, cảnh báo nguy hiểm tại những công trình giao thông xuống cấp, hệ thống cầu, cống bắc qua sông, suối ở các vùng khó khăn. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, nhất là giao thông đường thủy.

6. Công an tnh

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo, đồ chơi nguy hiểm ở trẻ em và các vi phạm khác về trật tự, an toàn xã hội.

7. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh

Tập trung tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.

8. Đề nghị Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa

Chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội phối hợp với các nhà trường tổ chức bàn giao học sinh nghỉ hè tại địa phương. Phối hợp tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, vui chơi, giải trí bổ ích, sinh động và hiệu quả.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tập trung chỉ đạo việc rà soát cơ sở vật chất, điều kiện rèn luyện sức khỏe, thể chất cho học sinh, trẻ em, đặc biệt về điều kiện hướng dẫn tập luyện kỹ năng bơi lội phù hợp với điều kiện của địa phương. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành rà soát các khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để cảnh báo và có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời, bảo đảm an toàn cho học sinh, trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão, mùa nước nổi.

- Bố trí nguồn kinh phí hợp lý, đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực của xã hội để xây dựng hệ thống các công trình thể thao có bể bơi để tổ chức dạy bơi cho học sinh nhằm nâng cao kỹ năng bơi, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh.

- Chỉ đạo việc rà soát hệ thống sông, suối, hồ, kênh, rạch tại địa phương, lắp đặt hệ thống các biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra đuối nước, những khu vực vắng người qua lại trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c)
- PCT UBND tnh Phạm Đăng Quyền;
- CVP, PCVP Phạm Đình Minh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2016
Ngày hiệu lực27/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/CT-UBND tăng cường phòng chống tai nạn thương tích đuối nước học sinh trẻ em Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/CT-UBND tăng cường phòng chống tai nạn thương tích đuối nước học sinh trẻ em Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành27/06/2016
        Ngày hiệu lực27/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 21/CT-UBND tăng cường phòng chống tai nạn thương tích đuối nước học sinh trẻ em Thanh Hóa 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/CT-UBND tăng cường phòng chống tai nạn thương tích đuối nước học sinh trẻ em Thanh Hóa 2016

           • 27/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực