Chỉ thị 22/2005/CT-UB

Chỉ thị 22/2005/CT–UB thi hành Luật An ninh Quốc gia trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/2005/CT–UB triển khai Luật An ninh Quốc gia địa bàn Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2005/CT–UB

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT AN NINH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Luật An ninh Quốc gia có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2005, là đạo luật quan trọng; nội dung của luật đã thể chế hóa những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về bảo vệ An ninh Quốc gia trong tình hình mới. Để kịp thời tổ chức thi hành Luật An ninh Quốc gia theo Chỉ thị số 16/2005/CT-TTg ngày 11/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật An ninh Quốc gia, Ủy ban nhân dân Thành phố Chỉ thị:

1. Công an Thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu, bố trí kinh phí, mời giáo viên, dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình tố chức tập huấn Luật An ninh Quốc gia cho cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện. Hướng dẫn các cấp, các ngành tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Luật An ninh Quốc gia trong cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

- Có kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh Quốc gia trong lực lượng Công an Thành phố nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ; Đặc biệt là đội ngũ cán bộ chiến sỹ ở các đơn vị an ninh và số cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tại những địa bàn trong điểm về an ninh quốc gia.

- Tham mưu, đề xuất, giúp UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thi hành Luật An ninh Quốc gia đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ an ninh quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố, Sở Nội vụ xây dựng đề án tăng cường năng lực cho công an xã, dân quân tự vệ, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố, dân phòng khi tham gia hoạt động bảo vệ ANQG.

- Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư vá các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ trị an trong quá trình thi hành Luật An ninh Quốc gia.

2. Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền Luật An ninh Quốc gia đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô; Trong đó tập trung vào các đơn vị bảo vệ an ninh quân đội, cán bộ chiến sỹ đang đóng quân tại các địa bàn trọng điểm về bảo vệ an ninh quốc gia.

3. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp Công an Thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố đã ban hành có liên quan đến việc tổ chức thi hành Luật An ninh Quốc gia, nếu xét thấy cần thiết phải báo cáo UBND Thành phố cho sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định mới của pháp luật; Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố Hà Nội và các cơ quan Trung ương có liên quan đến Luật An ninh Quốc gia.

- Chủ động phối hợp với Công an Thành phố hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền phố biến Luật An ninh Quốc gia đến từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên và nhân dân. Gắn việc triển khai thi hành Luật An ninh Quốc gia với việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2005.

4. Sở Văn hóa- Thông tin:

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình Hà Nội, hệ thống truyền thanh quận, huyện, xã phường, thị trấn tăng thời lượng phát thanh các chương trình, chuyên mục và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tuyên truyền giới thiệu nội dung cơ bản của Luật An ninh Quốc gia đến mọi người dân trên địa bàn.

5. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch &Đầu tư.

Có kế hoạch hỗ trợ Ngân sách giúp Công an Thành phố và Sở Tư pháp tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ các hoạt động tuyên truyền nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An ninh Quốc gia trên địa bàn Thành phố.

6. Các Sở Giáo dục & Đào tạo; Lao động Thương binh và Xã hội; Thương Mại; Du lịch:

Phối hợp với Công an Thành phố, Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, triển khai Luật An ninh Quốc gia trong cán bộ, công chức và học sinh, sinh viên các trường học, trường dạy nghề; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang lưu trú tại Hà Nội, để mọi người nhận thức rõ quyền lợi, nghĩa vụ trong việc chấp hành Luật An ninh Quốc gia.

7. UBND các quận, huyện:

Chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền để mọi người dân trên địa bàn hiều và thực hiện Luật An ninh Quốc gia; Có kế hoạch đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, huy động nguồn nhân lực hỗ trợ lực lượng vũ trang ở địa phương, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chỉ đạo của Thành phố; Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia tại địa phương.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố:

Phối hợp với Công an Thành phố, Sở Tư pháp tuyên truyền, hướng dẫn và vận động các Tổ chức thành viên nghiên cru, triển khai thực hiện Luật An ninh Quốc gia trong cơ quan, đơn vị mình; Có kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; Giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố giao Công an Thành phố phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Luật An ninh Quốc gia; tổng hợp tình hình, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Công an và UBND Thành phố.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện chỉ thị này.

 

 

T/M. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Vũ Văn Ninh
Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2005/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/2005/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2005
Ngày hiệu lực10/10/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2005/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 22/2005/CT–UB triển khai Luật An ninh Quốc gia địa bàn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/2005/CT–UB triển khai Luật An ninh Quốc gia địa bàn Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/2005/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành30/09/2005
        Ngày hiệu lực10/10/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 22/2005/CT–UB triển khai Luật An ninh Quốc gia địa bàn Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/2005/CT–UB triển khai Luật An ninh Quốc gia địa bàn Hà Nội

             • 30/09/2005

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/10/2005

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực