Chỉ thị 22/2007/CT-UBND

Chỉ thị 22/2007/CT-UBND củng cố, xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/2007/CT-UBND củng cố xây dựng tủ sách pháp luật Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22 /2007/CT-UBND

Tân An, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CỦNG CỐ, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong những năm qua, cùng với việc chú trọng nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Nhà nước đã tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, tầng lớp trí thức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học…

Tuy nhiên, trong thời gian qua việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học còn nhiều mặt hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị thiếu quan tâm, chưa quyết định thành lập, xây dựng tủ sách pháp luật; có cơ quan, đơn vị đã xây dựng, thành lập tủ sách pháp luật nhưng việc bổ sung và khai thác chưa kịp thời và kém hiệu quả; công tác nghiệp vụ quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật chưa được hướng dẫn, kịp thời; kinh phí trang bị cho việc xây dựng tủ sách pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Để củng cố, xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường… (gọi tắc là cơ quan, đơn vị); nhằm góp phần tích cực cho việc nghiên cứu, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, trí thức ở địa phương; UBND tỉnh Chỉ thị như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; phải có quy chế trong việc quản lý, khai thác sử dụng, thanh lý, bổ sung sách pháp luật. Tủ sách pháp luật cần được đặt ở một nơi thuận tiện để bạn đọc dễ dàng sử dụng.

Tổ chức và hoạt động của tủ sách pháp luật đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Tủ sách pháp luật được đăng ký và bảo quản theo quy định của Nhà nước. Tùy điều kiện cụ thể, cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ pháp chế phụ trách quản lý tủ sách pháp luật một cách phù hợp.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo cho các Phòng ban cấp huyện và cấp cơ sở thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật theo đúng quy định.

3. Nội dung của tủ sách pháp luật phải đảm bảo 4 loại sách, báo, tài liệu pháp lý quy định tại Thông tư Liên tịch số 02/2006/TTLT-BTP-BCA-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 07/6/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của đơn vị mình để trang bị, bổ sung kịp thời các loại sách, báo, tài liệu theo danh mục hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

4. Kinh phí xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật thực hiện theo Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và các quy định về tài chính hiện hành.

5. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc xây dựng và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị và địa phương; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, sơ kết, tổng kết; đề xuất khen thưởng các đơn vị, địa phương và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp trong việc chỉ đạo, xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại các cơ sở dạy nghề, cơ sở xã hội thuộc phạm vi quản lý.

7. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trong việc chỉ đạo, xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các cơ quan và các doanh nghiệp; có kế hoạch hướng dẫn các cấp Công đoàn, Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp triển khai việc xây dựng tủ sách pháp luật.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tư pháp trong việc chỉ đạo, xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các trường học.

9. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trong việc chỉ đạo, xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Bộ đội Biên phòng.

10. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động của tủ sách pháp luật, thực hiện chế độ kiểm kê tủ sách pháp luật theo định kỳ hàng năm và trong các đợt sơ kết, tổng kết; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật ở cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

- Hàng năm có kế hoạch xây dựng và duy trì tổ chức và hoạt động của tủ sách pháp luật; lập chương trình hoạt động, kế hoạch đầu tư, củng cố và phát triển; có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả hoạt động của tủ sách pháp luật với cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý. Các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đến 31/12/2007 có 100% cơ quan, đơn vị tiến hành xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (đồng gửi Sở Tư pháp)./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU; TTHĐND tỉnh;
- Các CT; PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Phòng NCTH (NC);
- Lưu VT, U.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2007
Ngày hiệu lực08/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 22/2007/CT-UBND củng cố xây dựng tủ sách pháp luật Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/2007/CT-UBND củng cố xây dựng tủ sách pháp luật Long An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýDương Quốc Xuân
        Ngày ban hành29/10/2007
        Ngày hiệu lực08/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 22/2007/CT-UBND củng cố xây dựng tủ sách pháp luật Long An

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/2007/CT-UBND củng cố xây dựng tủ sách pháp luật Long An

           • 29/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực