Chỉ thị 22/CT-UBND

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2012 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/CT-UBND 2012 kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 10 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỜI GIAN LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Thời gian qua, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp triển khai nhiều biện pháp tổ chức lao động một cách khoa học, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, nhiều cán bộ, công chức, viên chức làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, do đó việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số sở, ngành, địa phương và đơn vị trực thuộc có lúc còn chưa nghiêm; chất lượng tham mưu và hiệu quả tổ chức thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, còn đùn đẩy trách nhiệm; một số lãnh đạo các đơn vị, địa phương vắng mặt trong các cuộc họp do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cử cán bộ họp thay không đúng thành phần. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ; ý thức chấp hành và xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm; còn tình trạng làm việc riêng, đi muộn, về sớm, chơi game, uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, hút thuốc lá trong phòng làm việc, làm ảnh hưởng đến môi trường, hiệu quả, chất lượng công tác và uy tín của cán bộ, công chức, viên chức.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện tốt trách nhiệm công vụ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm:

a) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm: Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Kế hoạch thực hiện Công ước về kiểm soát thuốc lá kèm theo Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011; Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 17/8/2006 của UBND tỉnh;

b) Chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định, kể cả khi đã phân công hoặc ủy quyền cho cấp phó; quán triệt, thực hiện đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả sự chỉ đạo của UBND tỉnh; chủ động tổ chức công việc theo chức năng, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chức trách công vụ, xây dựng cơ quan văn hóa;

c) Triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác hàng năm của UBND tỉnh, nhất là chất lượng nội dung và thời gian khi chuẩn bị các báo cáo, đề án (trong chương trình công tác, yêu cầu đột xuất của UBND tỉnh) và nội dung trình các kỳ họp Hội đồng nhân tỉnh, các Hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu; tham dự đầy đủ các phiên họp do Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, nếu vắng mặt phải báo cáo (qua Chánh Văn phòng UBND tỉnh) và phải được chủ trì cuộc họp đồng ý;

d) Đề cao vai trò người đứng đầu, gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; tăng cường công tác quản lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị phụ trách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Có biện pháp khuyến khích, khen thưởng kịp thời đối với những tổ chức và cá nhân thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;

e) Quán triệt và triển khai trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực (kể cả hội nghị và tiếp khách buổi trưa).

f) Định kỳ báo cáo việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị trong nội dung báo cáo công tác nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các trường hợp không chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính để chỉ đạo, xử lý kịp thời.

3. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức tốt công tác thông tin, tuyền truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về chủ trương của UBND tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

4. Sở Nội vụ chủ trì thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và sử dụng thời gian làm việc của các cơ quan, đơn vị; đề xuất UBND tỉnh kịp thời khen thưởng những tập thể và cá nhân thực hiện nghiêm và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có nhiều cán bộ, viên chức sai phạm; định kỳ hằng quý, 6 tháng, hằng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CPVP; các phòng Chuyên viên;
- Trung tâm Tin học Công báo;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TH.
E:\LyTH\2012\chi thi\chi thi khong uong ruou biaư.doc

CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2012
Ngày hiệu lực12/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 22/CT-UBND 2012 kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/CT-UBND 2012 kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành12/10/2012
        Ngày hiệu lực12/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 22/CT-UBND 2012 kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/CT-UBND 2012 kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc

           • 12/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực